Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Od dvanácti do tí
 
Po dvanácté se ulice vylidní. Všichni jsou bu v práci, ve škole, nebo obdvají. A tak ten, kdo by se nechtl pohledu z okna vzdát ani v této chvíli, se musí spokojit pouze s obyvateli zvíecí íše.
Sedím u okna, dojídám obd, ale zrak mi zalétne tu a tam do koruny osielé túje. Ve vtvích je ivo. Jednak tam poskakují a vytrvale imarují všudypítomní vrabáci, jednak tam ped chvilikou lehce vklouzla stálá obyvatelka-hrdlika „paní Jozéfková“, tentokrát bez Jozéfka. Vrabcm zejm neprodlen ukázala, kdo je tady pánem, a tak  vrabí cháska s hlasitým nadáváním opouští pozice a za chvilku u je ji vidt a slyšet na plácku ped domem, kde se moná zase na jae zazelená kousek trávníku. Hrdlika chvíli pešlapuje, uhnízdí se, pak si jen tak cvin zavrká a … usne. Vrabáci si ovšem klidu moc neuijí. Najednou poplašen zaimarují , vznesou se jako jeden mu a usadí se v nejniším pate vtví túje. Co bylo píinou poplachu? No jist-provokatér Honza! Vrací se z njakých zálet, na vrabce sice kašle, ale neodpustí si, aby je aspo trochu neprohnal! Vtom mou pozornost upoutá ostré „krrra“, které zazní z prostoru vedle kiosku. Najednou se tam bhvíodkud objevila skupinka havran. V erných lesklých fracích, s mohutnými a ostrými zobany si vykraují jako vtlená dstojnost. Jen tu a tam zapomenou na šlechtické chování a v souboji o zvláš kvalitní sousto dojde na zobany. V takové chvíli to jejich „kra“ asi neznamená nic zdvoilého. Dva kosi, kteí dosud mírumilovn poskakovali v jejich blízkosti, roztáhnou pro jistotu kídla a frnknou tam, kde je bezpenji.
Hodiny na radnici odbily jednu hodinu po poledni. V tu chvíli zamávají kídly i havrani a aspo poodletí dál od  kiosku. Na scén se toti objevila paní Krásová, která opt na dv hodiny otevírá svj krámek. V tsném závsu za ní-skoro by mohl suplovat její stín- se u okýnka, zatím ješt zaveného, objevuje Janek, nejvrnjší z pivních skaut. Sotva se okýnko oteve, Janek uchopí svoji láhev, loktem druhé ruky se ope o pultík ped okýnkem a já bych na to mohla dát krk, e krom okamik, kdy bude mnit prázdnou láhev za plnou, tuhle pozici nezmní a do tí hodin. Jankovi nevadí, e musí kadou chvíli uhýbat lidem, kteí si tam kupují cigarety, noviny i njaké to pití. Jsou to vtšinou lidé jdoucí do blízkého závodu na odpolední smnu, nebo starší lidé z okolních inák.Krátce po jedné se na druhé stran okýnka objeví povdomá rová bunda. Ano, paní Kostelková vyuívá as, ne bude muset odejít na odpolední smnu, a pichází doešit nedoešený problém z rána. A tak s Jankem symetricky lemují okýnko a spolen pekáejí nakupujícím.
Te u je na chodníku hodn ivo.Od nádraí picházejí zamstnanci závodu na odpolední smnu, k nim se pomalu pidávají i  ti domácí bydlící tady na sídlišti. V menších i vtších hloucích se ze školy vracejí áci vyšších tíd. Nkteí kluci hned odboují na kraj parkovišt, kde je pás betonové plochy vyhrazený „skejákm“. Koleka zaínají rachotit po betonu, elezné pláty pi dopadu zainí  a do toho rámusu zaznívají silné výrazy vykikované pubertálními hlasy.  Za pt minut budou dv hodiny. Proud zamstnanc továrny, který zeslábl na minimum, obrátil smr a zase zesílil. Jsou dv hodiny a skonila ranní smna. Tsn ped druhou hodinou zmizela rychlým krokem od okýnka kiosku paní Kostelková, a tak tm, kteí  se rozhodli doplnit u kiosku svoje zásoby kuiva i nápoj, u pekáí  jen nezdolný Janek. Ke kiosku pijídí velká dodávka. Vyskakuje mladý mu, z kiosku vychází paní Krásová a oba pemisují z nitra dodávky do kiosku balíky minerálek a pepravky s lahvemi piva.. Janek pihlíí a zejm jim udluje neocenitelné rady.
Vidím, e na protjším chodníku se utvoil „plovoucí ostrov“. Tem mladým maminkám s koárky se asi zalíbilo na míst, kam te plnou silou dopadají slunení paprsky, a tak zatarasily chodník a vymují si mateské poznatky. Jejich další dv o trochu vtší ratolesti  objevily Honzu, který  se neprozeteln vyhívá na pístešku kryjícím skí s njakými elektrickými „hejblaty“.Kluci se k nmu s radostným pokikem rozbhli. Honza ovšem neeká. Okamit je vzhru , plavným skokem se ocitá na zemi a upaluje do bezpeí. Zklamaní kluci se za ním chvíli koukají, ale pak zanou vehementn  tahat diskutující maminky za ruce a doadují se , aby se pokraovalo v procházce.
Dodávka mezitím od kiosku odjela, Janek se viditeln nerad louí s poslední lahví, ta  koní v bedn, okýnko se zavírá a paní Krásová hlun zabouchne dvee kiosku. Dnes se otevou ješt jednou-veer mezi devátou a desátou hodinou. Ale te paní Krásová pro jistotu ješt jednou zalomcuje zamenými dvemi a odchází k domovu.
Jsou ti hodiny odpoledne.
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6