Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zuzana,
ztra Klra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Alkohol dezinfikuje
Moje další vzpomínka není ani lingvistická, ani neeší ádný geometrický problém, ale je z oblasti...no, eknme hygieny.
Kdy jsme asi ped dvma desítkami let zaali s manelem pravidelnji jezdit na víkendové "výšlapy" do Hostýnských a Vizovických vrch, hledali jsme takové trasy, na jejich konci by ekal cílový bonus v podob kvalitní hospody.(Tady se ovšem bez muení piznám, e tuhle cílovou odmnu jsem vyhledávala pedevším já, ale na druhé stran je nutno dodat, e ani mj partner se jí nijak vehementn nebránil.) Naše cesty pravideln zaínaly na Tesáku nebo na Hostýn a odtud jsme vdy došli "nkam"... Tehdy mi ješt nohy slouily bez reklamací, a tak jsme vtšinou ušli 12-15 km, nkdy i více. Brzy jsme zjistili, e malebná trasa -vlastn tyi trasy, lišící se jen délkou- vedou na Rusavu. Zjistili jsme také to, e nedaleko autobusové zastávky, z ní jsme odjídívali k domovu, nebo aspo na nádraí do Hlinska p.H., je restaurace Ráztoka, kde se velmi dobe vaí, je tam isto a všestrann útuln. Toto poznání však nebylo to jediné, co z nás posléze udlalalo pravidelné hosty této restaurace.V restauraci byl kouzelný perzonál, jeho jádro tvoili lenové rodiny Volkovy. V kuchyni bdla nad pípravou jídel, po nich jsme se olizovali a za ušima, paní Volková, "vrchním" (i chcete-li vedoucím) byl starý pan Volek . Ale jakýpak starý! Tehdy  to byl pán snad  kolem padesátky. No a tetím z rodinného klanu byl tehdy mladík sotva nco nad dvacet - Karel. Sotva tam lovk pekroil práh, ocitl se v jiném svt. íšníci v záiv bílých košilích s kravatou se jen míhali, zákazníkovi dávali jasn najevo, e on je pro n v tuto chvíli pánem, lámali se ped ním v pase a slvky "dkuji" a "prosím"vbec nešetili. Co mne však uvádlo vdy znovu do vytrení, byl fakt, e kadá ena se na pd tohoto podniku stávala dámou! lovk tam picházel po dlouhé túe unavený, uprášený i zablácený, v lét i upocený, take do dámy ml v tu chvíli hodn daleko. Ovšem jen do chvíle, ne se u stolu objevil pan Volek nebo pan Karel. "Co si bude dáma pát k pití?"zahlaholili a u pokraovali:" Madame, jestli mohu doporuit, máme  dnes..." A u následoval výet specialit. Po obd pišel dotaz:"Mám pinést milostivé nco sladkého nebo kávu?" No a ta "dáma","madame","milostivá", to všechno jsem byla já - rozjeená turistka v bavlnném triku, kraasech a botaskách! A to se prosím psal zaátek osmdesátých let minulého století! Nechodili jsme se tam však pobavit jen uvedenými slovními obraty, je urit pomáhaly zvyšovat trbu, ale také se s chutí zachechtat bonmotm "starého" pána. Vtšinou se nenápadn (ale nkdy i nápadn) otíraly o vládnoucí reim a fantasticky "sedly". No a práv v tomto prostedí, které-a to musím zdraznit- bylo vdy naprosto isouké, jsem zaila následující  "školení z oblasti hygieny".
Sedli jsme s manelem po dobrém pozdním obd, já si popíjela svou oblíbenou kávu a ped námi stály "štamprle" od becherovky, které jsme si dali na završení píjemného dne. Pesnji: manelova sklenika byla "od" becherovky, moje však byla "s"-já si svj poslední hlt šetila. Vtom se pihnal jako vítr pan Karel - obsluha tam byla vdy velmi rychlá - popadl mezi palec a ukazováek ob skleniky a se slovy : "Madame dovolí!" se jal prchat. "Nedovolíííííí!" zavyla madame."Já tam ješt trochu mám!"Pan Karel se zarazil, ale jen na zlomek sekundy. Postavil skleniku na stl a pronesl památnou vtu:"Pardon,madame! Ale alkohol dezinfikuje!" A odfrel. Nutno íci, e tento slogan u nás zdomácnl.
Po roce 1989 se o restauraci pihlásil v restituci nový majitel, budovu se jal nekonen dlouho rekonstruovat a rodina Volkova nám k našemu zármutku zmizela z oí. O to vtší bylo naše potšení, kdy jsme ped pár roky došli po túe na druhý konec od Rusavy - do Chvalova a stavili se na pozdní obd v hotelu íka. Ješt jsme ani nebyli uvnit, a u jsem slyšela známý hlas:" Dáma si pála platit? Nebude si pát nco sladkého? Nebo mám nco zabalit s sebou?"  Jist! Pan Karel v bílé košili s kravatou,s pšinkou ve vlasech jako kdy stelí, se stálým úsmvem... A tak mj píbh koní dobe. Na hotelu íka se dnes u skví nápis Rodina Volkova , pan Karel se stal hlavou podniku a je ho stále všude plno, paní vládne kuchyni stále stejn výborn a starý pán je dnes u opravdu starý, a tak alespo sedí u rohového stoleku s pivkem a zdraví staré známé. Chodíme tam asto,já se tam na hodinku stávám dámou, ale kdykoliv spatím pana Karla, zazní mi ve vzpomínce :"Madame, alkohol dezinfikuje..."
Míla Nová
Další lánky autorky:
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
Pobaltí - 6
Pobaltí - 7
 
  
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívám jen v sebeobran
Kolik eí znáš...
Krtek
Krtek a svatozá
Krtek a rámeek
Není tverec jako tverec
Kdy bratr bratru neporozumí