Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Internet, web a senioi

 

Slovenský deník SME se rozhodl zmapovat tak trochu aktivity senior. Náš malý svt je touto sítí dokonale propojen a informace o mém neumlém poínání na nejrznjších stránkách se shodou náhod octla i na redakním stolu jeho redaktorky. Pipravila zvláštní pílohu svého deníku se zmínným zamením (mla vyjít 29.7) a v této souvislosti mi poloila ti otázky:

1) Pozerala som, ze v CR je viacero specializovanych internetovych portalov - sam jeden vediete. Verim, ze poznate aj situaciu na Slovensku. Mohli byste prosim porovnat mnozstvo ci kvalitu takychto portalov v Cesku a na Slovensku?

2) Ako moze podla Vas internet napomoct tomu, aby seniori boli aktivni?

3. Preco ste sa rozhodol venovat tejto cinnosti? (mate hned tri weby, videla som dva a pacili sa mi)

Nejsem si jist, zda jsem ten nejpovolanjší, který by její otázky ml zodpovdt, ale vrozená zdvoilost mi velí reagovat podle svého nejlepšího vdomí a svdomí. Budu navíc troufalý a budu pedpokládat, e mj pohled na tuto vysoce aktuální problematiku by mohl zajímat i vás a zpracování svého domácího úkolu postupuji ped písný zrak okruhu vysoce aktivních senior SeniorTipu. Doufám, e od nich obdrím trochu pijatelnou známku.


Webové stránky pro seniory

 

V esku je nabídka webových stránek pro seniory pomrn bohatá. Asi tím nejzajímavjším jsou stránky http://www.seniortip.cz/. Jsou neobyejn pestré, profesionáln propracované a mají za sebou u 10 let úspšné práce. Všechny její rubriky nebudu vyjmenovávat, samostatná pozornost je vnovaná diskusím na rzná témata, poradn, receptm, kurzm poítaových kreseb a malování, pohlednicím k odeslání s motivy z tvorby senior. Jsou vysoce interaktivní a mají velmi vysokou návštvnost, kolem 2 - 3 milion za msíc! Klub, který je jejich základem, má kolem 700 registrovaných len, podle výkonné místopedsedkyn k aktivním lenm lze piadit nkolik set. Interaktivita webu je vysoká, návštvníci zakládají desítky diskusních témat, která nalézají bohatou odezvu, fotogalerii návštvníci denn doplují novými soubory fotografií.

 

Z dalších eských web pro seniory za pozornost stojí http://www.svetsenioru.cz, podle zakladatel „Nový, našlapaný a atraktivní web pro seniory“. Máte-li problémy zdravotní (a kdo by je v seniorském vku neml), me se podívat na http://www.zdravy-senior.cz/ , krom zdravotní poradny se stránky vnují vztah spolenost/senior, ale mají také rubriky obvyklé pro bné stránky seniorského ivota. Na závr tohoto pehledu ješt zmínka o webu, který se na první pohled vbec netváí jako stránky pro seniory. Našel jsem ho pod heslem „Barvy ivota“ a najdete ho na http://www.sanov.7x.cz/ . Upoutá pedevším svoji mimoádn krásnou grafickou úpravou, obsahov je však v porovnání s pedchozími chudší. Název webu http://www.veselysenior.cz/, je trochu zavádjící, jsou to spíše stránkami nadaního fondu. . Ale alespo jedna moudrost z hlavní stránky: „Mladé dovede být kadé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt“.

 

Podstatn skromnjší jsou pomrn nové, nedávno zaloené takka domácí stránky http://www.seniorweb.webnode.cz/, jejich vznik jsem osobn vyprovokoval. Uril jsem je mj. pro mapování historie rosického Klubu dchodc, ale rozvíjím je i v dalších smrech.

 

Na Slovensku se mi nepodailo najít vtší poet web, zamených na tetí vk, ale nemohu se vydávat za znalce tamjších pomr. Tím základním je www.senior.sk , je bohat strukturovaný, obsahuje kapitoly jako Diskusné fórum - Fotogaléria - Hobby - Podujatia - Práca - Vzdelávanie - Peniaze - Zdravie - ivot seniorov. Jeho nedostatkem se zdá být malá interaktivita s obcí senior, mým dojmem je, e jde spíše o specifické zpravodajství na témata, týkající se tetího vku. Jednotlivé píspvky te nkolik set a nkolik tisíc návštvník. Fotogalerie je pomrn chudá, soubory fotografií staré (peván z r. 2006) a pocházejí hlavn od zakladatele galerie. Podle www.statbrain.com tento web navštíví denn kolem 4000 zájemc. Nkolik autor vnuje pozornost seniorm na stránkách www.blog.sme.sk , jejich urení je však zcela obecné a mezi desítkami denn picházejících nových píspvk se takto zamené blogy musejí vyhledávat.

 

Stojí zato, podívat se i jak to vypadá s weby pro seniory v zahranií, tedy s cizojazynými stránkami pro tuto vrstvu, vdy nejeden z nás se dobe orientuje zejména v nmin a anglitin.

 

Patí-li k vašemu jazykovému vybavení nmina, podívejte se na švýcarský www.seniorweb.ch. Je bohat strukturovaný a krom všeobecných rubrik politika, kultura, zdraví na nm najdete nap. stránky vnované bydlení, volnému asu, cestování, ale i fejetony a sout o píbh / povídku. Je-li vašim oblíbeným jazykem anglitina, výbr je širší. Mezi prvními bych jmenoval www.seniorsdaily.net/ . Pozornost krom všeobecn zajímavých rubrik je vnovaná ivotnímu stylu, volnému asu i a otázkám odchodu do dchodu. Je moná typické pro tyto oblasti, e pozornost krom všeobecn zajímavých rubrik je vnovaná financím a investicím. Podstatn skromnjší je www.seniorweb.co.uk, který se vnuje pedevším galeriím fotografií senior. Podobné zamení má www.slideshare.net. Jen pro úplnost se zmíním o nizozemských stránkách www.seniorweb.nl, jsou pozoruhodn strukturované a znalcm nminy dosti napoví.

 

Nepodailo se mi pezkoumat weby s ruským jazykem. Bohatou fotogalerii však naleznete na http://fotki.yandex.ru/ .

 

Internet a seniorské aktivity

 

Je to mimoádn bohaté téma, které by si zaslouilo více ne nkolik vt. Alespo strun o tom, jak vidím internetové aktivity senior mimo okruh prohlíení nebo píspvk ke tvorb webových stránek:

 

Moná na prvním míst je komunikace v rámci širší rodiny a okruhu pátel. V první ad jde o výmnu osobních dopis formou mail, výhodou je monost v podstat bezplatného odesílání „rodinných obník“ souasn nkolika adresátm. Vnuje-li se autor souasn digitální fotografii je lákavou moností vkládat do textu aktuální (nebo i historické) fotografie. Zasílání obrázk a dokument dopluje tuto monost. Tuto oblast velmi vhodn dopluje monost písemného on-line „chatování“ pouitím nap. Windows Messenger. Lákavé je bezplatné telefonování v rámci internetového pipojení nap. pouitím propojení Skype, které obsáhne celou Evropu i další kontinenty. Je-li naše PC navíc vybaveno webovou kamerou, hodnota takového propojení se znásobí.

 

Internet je neobyejn bohatým zdrojem informací a umouje bez nákupu novin, sledování rozhlasu a televize být neustále „v obraze“. Vyhledávae nám obratem zprostedkují encyklopedické informace (nap. Wikipedia), pouení na libovolná témata jako zdraví, pstování rostlin, literatura, osobnosti, historie…

 

Umouje doplování našeho poítae aktuálními, v mnoha smrech i bezplatnými programy, napíklad na zpracování fotografií typu PhotoFiltre apod. V poslední dob zpístupuje i dodatený poslech rozhlasových poad, které jsme si nestihli naladit a dokonce i prohlíení program televizních, které jednotlivé stanice odvysílali – dokonce ve stále rostoucí kvalit.

 

Pro se vnuji internetu, blogování a webovým stránkám

 

Odpovím strun citací nkterých mých ivotních zásad, které jsem vepsal jako jakési motto na pozvánku k mým 75tinám.

 

Máš-li nohy, které mohou chodit, skákat, bhat, ruce, které mohou pracovat, laskat, hladit, hlavu, která myslí, dostalo se ti obrovského daru! Nenech je zahálet, vyuívej naplno !

 

Obrovským darem je as, který ti byl pidlen. Nenech ho protéci mezi prsty bez uitku!

 

Dodávám: Láká m všechno nové, vdy mi ješt není ani osmdesát, rád se uím, rád vyzkouším, co nabízí souasná technika, souasné informaní technologie. U roky si píšu jakýsi svj ivotopis, doprovázený fotografiemi, zaznamenávám své záitky, píhody, píbhy. Chci se o n podlit se svou pomrn rozvtvenou rodinou a rozhodl jsem se nauit se editaci webových stránek – proto mj web www.lencz.webnode.cz . Rád se o nkteré záitky podlím i se širším okruhem. Zdejší klub dchodc (v Rosicích), s ním jsme spolu s manelkou byli v úzkém kontaktu po tém 20 let, výrazn obohatil náš penzistický ivot. ást mé pozornosti na www.seniorweb.webnode.cz patí jeho historii a nkdejším aktivitám. Mám za sebou kolem 50 let odborné práce v úzce specializované oblasti. Obor, kterému jsem (troufám si íci) pomohl na svt (nebyl jsem na to sám) ije, prosperuje – chtl jsem mým mladým kolegm, následovníkm zanechat nco informací o tom, jak vznikl, jak se rozvíjel, jak se to všechno kolem jeho vzniku sebhlo. Navíc energetika se týká nás všech a zasluhuje nco pozornosti. Proto ten tetí web www.energetik-vv.webnode.cz .

 

Závrem

Neiním si nároky na úplnost mých odpovdí, ivot je mnohem bohatší, ne ho dokáe vnímat jedinec. Jak znám seniory, na nich stojí aktivity SeniorTipu, mohou je povolan rozvinout a doplnit. Ani já však nezapomínám, e innost obce senior nezaíná ani nekoní ani u PC, ani u soudobých informaních technologií, e je nekonen širší a bohatší.


Imrich Lencz

 

 

 

Další lánky autora:

Zpívá celá rodina

Piknik na behu Bajkalu

Bajkal, buchty a moji pitomci

Dva basisté v base

Bajkalské etudy

Stípky z vojenského ivota