Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Markta,
ztra Karolna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ji probhlé Fotosoute:

Fotohrátky 2016
Fotosout s CK MLK 2012

Fotosout s hotelem MAS
Fotosout s CK Lotos 2011
Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007

Prázdninová fotografická sout - 2006

 
Sout FotoHrátky 2018 o ceny!

Sout byla ukonena !
 
Vyhlášení vítz soute
 
V klubu Spolenosti senior, z.s. bylo dne 3. prosince provedeno veejné slosování cen Fotosoute roku 2018.
 

Jména výherc jsou uvedena v poadí jak byla vylosována:
 

Nosková Marta
Blabla František
Ihnatíková Karla
Hillová Zdenka
Arnoštová Václava
Rozntínská Kvta
Beránková Alena
Pakostová Alena
Kubíek Josef
Zbranková Irena
Jurinova Mirka
Macháová Eva

  
Všem výhercm blahopejeme!

Upozornní pro výherce, pro zaslání výhry je poteba sdlit poštovní adresu na E-mail: info@seniortip.cz.
Ceny nevyzvednuté do 31. 1. 2019 propadají ve prospch dalších soutí.
 
Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová


***

FotoHrátky probíhají 3. dubna do 30. listopadu 2018. V prosinci 2018 probhne vyhlášení vítz. FotoHrátky jsou ureny všem registrovaným lenm s trvalým pobytem na území R.
 
Týká se tchto tématických okruh:
 
Zajímavá místa, stavby a zákoutí
Jaro, léto, podzim, zima ve všech podobách
Rostliny a houby
Naši miláci

Krajiny a panorama

Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie. Vítzové Fotohrátek obdrí vcné ceny.
 
Pravidla:
 
1. FotoHrátek se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové.
2. FotoHrátky jsou ureny amatérským fotografm.
3. Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz. Hlasy nemají však vliv na poadí vítz.
4. Úastníkem FotoHrátek se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG).
5. Poadatelem FotoHrátek je Spolenost senior, z.s. a Koordinaní centrum senior Ostrava (dále jen poadatel).
6. Vítzi vcných cen budou vybráni veejným slosování cen.  
7. Do hodnocení FotoHrátek bude zaazen kadý úastník, který splní stanovená pravidla. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
            - budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou
               míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel uití fotografie,
            - budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat
              prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
            - které budou v rozporu s tmito pravidly,
            - které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem,
              veejným poádkem i dobrými mravy.
           - Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke
              zveejnní.
8. Uivatel, který provádí vkládání fotografie je zodpovdný za její obsah.
9. Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách SeniorTip www.seniortip.cz. Poadí cen není stanoveno.  

Organizátor „Fotohrátek“ si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání akce pozmnit pravidla, fotografie stáhnout ze zveejnní i sout úpln zrušit bez udání dvodu. Úastí ve Fotohrátkách  vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s jejími pravidly a podmínkami.
 
Jaké jsou ceny?

Ceny jsou rozmanité nap.: sluchátka pro Skype, USB Flash disky, bezdrátová myš pro PC, kosmetické balíky a další dárkové pedmty…

Ceny do soute vnovali:


Statutární msto Ostrava

 
             Spolenost senior, z.s.
 

 
    SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény

 Fotografie pro jednotlivé msíce:
Duben
Kvten
erven
ervenec
Srpen
Záí
íjen
Listopad