Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bajkal, buchty a moji pitomci

 

Slovanské jazyky mají zajímavou vlastnost, shodné výrazy vyuívají k oznaení neho zcela rozdílného. Následující ádky vás provedou zajímavými místy, ale mly by navíc tuto skutenost ilustrovat.

 

Má ena íkávala íkávala: pro tebe jsou vyhrazeny jen a jen cesty na Sibi. Naozaj to tak vyzeralo! Po cest do íma roku 1969, po pedchozím doasném uvolnní vztah, jsem na dlouhou dobu nikam na západ nemohl. Sml jsem pouze do lido-demo, na pracovní cesty do NDR, Bulharska, Rumunska, Polska. Ale pece nco mimoádn zajímavého: díky spolupráci, kterou se podailo navázat se Sibiským oddlením AV SSSR, jsem byl dosti astým hostem na Sibii. Tak astým, e kolegové ze spolupracujícího ústavu usoudili, e je nedstojné, titulovat lovka tak blízkého tovaiš Lencz, vyzpovídali m o mé rodin a došli k závru, e mé správné oslovení zní Imrich Jurievi.

 

 Sibiský energetický ústav AV SSSR

 

Moji základnou bylo významné sibiské velkomsto, Irkutsk a v nm Sibiský energetický ústav, SEI. Nelituji, pracovníci ústavu byli mimoádn fundovaní a Sibiané jsou lidé srdení, pátelští, pímí. Navíc, SEI AV SSSR sídlí v Irkutsku jen 70 km od arokrásného Bajkalu a tak souástí mých jedno – dvoutýdenních pobyt byl vdy výlet na Bajkal. Nkdy na den, nkdy malou expediní lodí Diana AV SSSR na dva dny alespo do tajgy podél nádre Irkutské vodní elektrárny (Diana nemla moskou výbavu a na jezero nesmla). Nejvtším záitkem ovšem byly toulky po tomto obdivuhodné jezeru Burevestnikem, lodí, vybavenou radarem a navigací a navazující potulky místy ješt panenskou pírodou.

 

 Bajkal u východiska naší cesty

 

 

Nedávno jsem vám slíbil další výlet na Bajkal, vydejme se tedy znovu na cestu, tentokráte smrem na sever.

 

Buchta v eštin oznauje sladký kolá nebo (tak trochu hanliv) naducanou dívku, v ruštin záliv, zátoku (pipomeme si, e tentý význam má v nmin die Bucht). A náš druhý výlet (o prvním jsem vás u na tchto stránkách informoval) smroval práv do jedné takové zátoky, s názvem Buchta pesanaja – Písená zátoka. Znalci Bajkalu vám rádi dodají, e buchty jsou zátoky pomrn mlké, nevýrazné, za divokých bajkalských bouek nedostaten chrání lod, v nich kotvící. Dodávám, e se odehrál roku 1988.

 

Písená zátoka se asto oznauje jako Bajkalská riviera a je snad nejoblíbenjším cílem turist. Po tyech hodinách plavby velkou výletní lodí se nám konen objevuje jeho panorama.

 

 

 Blííme se k písenému zálivu


Zdejší plá má délku kolem 750m, ale nemylte se, koupání v Bajkalu je jen pro otuilce, teplota v parném lét nepesahuje 15 oC, prmrná roní je sice nejvyšší z celého okolí, ale iní jen 0,3 oC. Chcete-li tu strávit dovolenou, jsou vám k disposici devné chatiky, ty pvodní, el bez komfortu; novji, k dnešním dnm jsou prý lépe vybavené.

 

K prohlídce místa máme k disposici pouhé 3-4 hodiny, vydejme se blíe za poznáním. Ze severu záliv vymezuje tzv. Velká zvonice (Bošaja Kolokonja), poutavý skalní útvar, ostroh, dosahující výšky 80 m.

 

Mimoádn zajímavou skálou je Skála kormorán (Baklanij kamen), tak trochu vzpomínka na minulost; poslední kormorán tu vidli nkdy kolem roku 1960.

 

 Skála kormorán


 

Jiní konec zátoky ohraniuje Malá zvonice (Malaja Kolokonja), daleko mén nápadná, výšky jen cca 60 m. Okolí je mimoádn pátelské, ani nepoznáte, jak jste vystoupali ke zdejší vyhlídce, nabízí odpoinek i fantastické výhledy na jezero a jeho okolí.


 

 Vyhlídka ze strany Malé zvonice


Najdete-li po chvilce hledání to správné místo, oteve se vám impozantní pohled na vody zálivu a zaátek pláe. Pochopíte, pro se Bajkalu také íká „modrá perla Sibie.

 

 Zaátek zálivu z výšky desítek metr

 

Okolní les, jeho hlavním obyvatelem je borovice limba (v místním jazyku kedr), „chlebový“ strom, jeho oíšky jsou pro okolní obyvatelstvo zdroje obivy. Tsn nad jezerem jsou poznamenány nemilosrdným vtrem, zato o desítky metr výše tvoí nádherný, bohatý porost.

 

 Limby nad jezerem


Borovicový les je nad zálivem protkán roztodivnými pískovcovými útvary.


 Skály

 

 A zase skály


 

Nkteré z nich místní pojmenovali, já jsem si z nich zapamatoval pouze Sestry.

 

 Sestry

 

Tch nkolik hodin rychle ubhlo, as sotva stail, abych si zaznamenal nkolik obrázk a na osmiku nasnímal tak 15-ti minutový šot, stal se souástí mého filmu „Dotknout se legendy“. Bajkal je opeden legendami a legendu pedstavuje sám o sob.

 

 Autor

 

Pro úplnost dodejme, e bezprostedn za Velkou zvonicí jsou další dva zajímavé písené zálivy, Buchta babuška a Buchta vnuka, které spojuje Mys Dd.

 

Doslov

 

Cesty na Bajkal jsou nkdy dosti zdlouhavé, a se spolenost nasytím pohledem na jezero a jeho okolí, odsthuje se do podpalubí do více-mén prostorné kajuty, kde se pojídá, popíjí. Z jednoho malého pikniku v podpalubí Burevestniku pochází historka, které jsem se nezúastnil, znám ji jenom z vyprávní pímých úastník, historka, která m ale mimoádn pobavila. Tak trochu patí do „jazykového koutku“.

 

Byl jsem tak trochu s milým kolegou Jurije Petroviem Syrovem iniciátorem i organizátorem spolupráce našich ústav a tak jsem po ase pedstavoval styného dstojníka mezi sibiskou a eskou energetickou vdou. Jako školitel vdeckých aspirant a vedoucí pomrn velkého výzkumného útvaru jsem pravideln do SEI posílal stáisty z našeho ústavu i na delší, nap. plroní stáe, jejich souástí samozejm byly výlety na Bajkal. U takového malého posezení se Sibiany na lodi se sešla bohatší skupina ech. Mluvilo se o všem moném, ale vzáptí se jich kolegyn ze SEI postupn vyptala, od koho vlastn na stá pijeli. Odpovdi byly jednotné: Olda M.– od Imricha, Olda B. – od Imricha, Ivan V. – dtto. Analogický dotaz byl vznesen na Františka K. Nebyl ode mne, náš vzájemný vztah byl dokonce mírn eeno rezervovaný, v zájmu jednoty však pisvdil: od Imricha. Kolegyn suše shrnula: znait, vy vsje pitomci Imricha Jurijevie !!! Tváe mých koleg prý ponkud zatuhly, zábava viditeln vázla. V hotelu se všichni vrhli na slovník. Tajenku bych mohl nechat na laskavého tenáe, ale pod arou ji prozradím. František K., který zde navázal adu pátelství se ve svých pozdjších dopisech na Sibi prý zásadn podepisoval: pitomec Kozák.

 

Imrich Lenzc alias Jurievi

 

Poznámka: Obrázky byly snímány na diapozitiv a pozdji pefotografovány na digital. Výraz pitomec v ruštin byl odvozen od slovesa „vospyta, vychovávat, vzdlávat, školit a znamená odchovanec, stoupenec.

 

 

 

 

Další lánky autora:

Zpívá celá rodina

Piknik na behu Bajkalu