Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kouzelné Toskánsko - 6

 

ádné štstí netrvá vn a na obloze tetelej se mraky. U pi odjezdu ze San Gimignana spcháme do autobusu, nebo zaínají padat první kapky. Zatím tam, tam a sem jen trochu. Chvílemi je slunce, chvílemi je déš. Je fakt, e jedouce, sedíce, koukajíce z autobusu, vidíce (jé to je krásný nesmysl:o), take zkrátka: vidíme vyschlá koryta ek, kde voda je jen teba sto metr, pak pt set metr nic a pak teba zase dv st metr voda. Pejídli jsme i Pád a ten prakticky netee, stojí v zadumání a na jeho hladin je vidt chuchvalce hnusu. Jediná tekoucí voda byla eka Arno, ale, e by zrovna pádila, to se o ní tvrdit nedalo. Jedeme se oberstvit kamsi. Kamsi je na kopci, je to hezká vinárna mezi vinicemi a opt je tu sýr, šunka a tentokrát i víno. Vše podávané na skle, jen to víno v plastových sklenikách. Dávám si ervené a ješt jednou a jako neznalec vín s jistotou uruji, e se jedná o víno ervené. Je mi vysvtleno, e se jedná o druh ten a ten, take te u si s jistotou pamatuji, e kdesi na kopci podávají ervené víno. Ach ta napam! Ale sedlo se tam krásn a klidn bychom to vydreli všichni a do rána. A Italy bychom nauili zpívat Víneko bííííílééééé….

 

Zde je krajina obzvlášt pkná a toskánská. A nás, a hlavn m, eká Siena. U od dtství vím, e je pálená a hyena je íhaná. No trochu te na stránkách skotaím. Ale ván. Mnoho lidí zná Sienu z pohlednic a z obrázk a musí se mnou souhlasit, e je krásná. Já ji mám spojenou u od svých devatenácti let s malíem Giorgio de Chiricem. Já vím, ve spojitosti s ním se objevuje spíš ecko a Ferrara, ale mn se s ním spojuje Siena.

 

Hodiny, které mají jen jednu rafiku na minuty a hodiny jsou jen v malém políku na ploše a jsou vyjádeny íseln. Nedleitost hodiny a dleitost minut. Spojení zamrzlé lokomotivy v krbu a jiná uhozená surrealistická spojení, kdy nejde o dokonalost emesla, ale myšlení. Prázdná geometrická námstí osazená neuritými sochami. Svty ve svtech, lidé v lidech. Myšlenky v myšlenkách a všechno v niem. A v Sien zamrzlý stedovk v souastné dob. Atribut nekoneného asu a vývoje na spirále.

 

Já u nehledám astrální tla.Hledám nekoneno v psobení asu.

 

I kvli tomu jedu do Sieny a do Florencie. Kvli Chiricovi, Michelangelovi a neobvyklé kráse. Jsme s to vnímat vtšinou jen krásu obvyklou. Tu, která nás neuráí, která nám nepehívá srdce ani mozek. Abychom neskonili v blázinci nebo na hranici jako ti odvání a drzí. Teprve kdy si jedny znepíetníme, druhé upálíme, tetí otrávíme, jsme s to pochopit výjimenosti. Njak nám k dílu nkdy vadí autor. A proto sláva pichází a posmrtn. To snad ani není otázka zrání a vyspívání spolenosti, ale strachu z geniality a z nepoznaného. A tak prmrní zbohatlíci umírají v zapomnní a v dchodovém vku a geniové jako chudí a ve vku rzném.

 

Je to dobré. Parkovišt je sice daleko ped Sienou, nebo v historickém jádru jezdí jen zásobování a kola, ale lze vystoupit hbit z autobusu a lze i hbit nastoupit tsn ped tímto jádrem. Trochu prší a zaíná to vodotryskem, nádherným mechem na stromech a bronzovým konm. Jak rychle by u nás asi skonil rozezaný ve výkupn! Jdeme v uzoukých ulikách a v dálce u je vidt slavná katedrála. A jak si tak jdeme a jdeme, tak u si nejdeme, ale skrýváme se. Prší a prší, jen se leje, pak u padají i kroupy a my se kríme v podchodu a tké kapky se vpíjejí do starobylých fasád a iní je krásné. Vše se leskne, as kráí a my vlhneme v podchodu spolu s Italy, nmeckou rodinou a njakým Indem a podchod se tím zinternacionalizoval.

 

Pl hodiny, ano pl hodiny jsme se zdreli. Ale pak jsou ped námi schody a je to tady. Piazza del Campo. Kdysi zde bylo antické ímské fórum a aréna pro koské dostihy Palio. Námstí je ve tvaru mušle a je rozdleno devíti pruhy. Symbolizují devt kdysi vládnoucích patricijských rod. Vše se sbíhá v nejniším bod, kam vtéká veškerá dešová voda. Nahoe je kašna a dole radnice s vysokou ví a s ji avizovanými hodinami.

 

Siena je ztlesnním stedovku a jako jediná poraená od Florencie se nikdy zcela nepodvolila a zstala svá. Moná je to dané hrdostí obyvatel, kteí svj pvod odvozují jako pímí potomci Romula a Rema. Ji od trnáctého století se zde dvakrát za rok poádají koské dostihy kolem námstí o takzvané Palio, co je barevný hedvábný prapor. Ze sedmnácti cech a tvrtí se vylosuje deset a ty mají právo závodit. Z deseti se vylosuje jeden a ten stojí za nimi a kdy to uzná za nejvýhodnjší, vyrazí vped a ostatní ho stíhají. Váení, vítzí k, nikoliv jezdec. Ten je nedleitý a me být teba i mrtev. Kdy se tak podíváte na ostré zatáky, jde skuten o ivot.

 

A te se jdeme podívat na nejkrásnjší gotickou katedrálu v Itálii. Cestou Kvta pihodí italskému kavalírovi eurominci a je políbena od pravého Itala. Katedrála, váení, tak ta katedrála je opravdu nádherná. Je sice ásten pikrytá a stojí u ní jeáb, ale je eo uo extra super krásná. A taky marnivá. Kdysi jim pipadala malá, tak tuhle chtli vestavt do vtší. Ale naštstí i naneštstí se jim ta nová a vtší zaala hroutit, a tak tu máme staveništ na vky vk. Dovnit není as jít, jak u to na takovém zájezd bývá. Škoda, snad píšt, bude-li njaké. Vracíme se na námstí a vtšina lidí si sedá na kávu. Já ne. Snaím se fotit, ale baterie je u slabá a tak fotím jednou za deset minut. U radnice stojí malý policista s obrovskou pilbou a ješt menší policistka s pilbou stejn velikou. Ped radnici té stojí nkolik vyleštných, okravatovaných a osukovaných úedník a úednic. A pak, vte nebo nevte, pijídí Fiat ptistovka, zastaví ped radnicí, stráníci salutují, úedníci tleskají, vystoupí krásný prošedivlý mu, se všemi si podá ruku. Stráníkm a sem ke m cvakají podpatky a všichni, a na stráníky, jdou dovnit. Lidé se zájmem koukají a pak se pt minut nic nedje. Pak je slyšet houkaky, policisté ve vozech spchají, je slyšet pískání pneumatik a ochranka obsazuje vše. Pak kdosi z nich mávne rukou a všichni jdou dovnit. Všem jim prost ujel. Asi nemá rád hlídání, kdy u je dosplý.

 

Je to zvláštní, výjimené msto a námstí je jeho duší. Párkrát jsem si ho obešel pedstavuje si kon ve zbsilém úprku. Hívy vlají, podkovy zvoní o dlabu, dav ve a vzduchem se vznáší pízrak smrti. Jen jeden je vítz a všichni ostatní jsou poraeni. Ji více ne šest set let, ji po vky, ji navdy.

 

Pak jdeme k autobusu a já jsem zase vedle. Nebo uvnit v sob? Nevím.
Vdy ne všechno musí mít jméno, vdy ne všechno musí mít význam. Nco prost jenom je a není to mén ne to, co nám pipadá nejdleitjší. Neznali jsme teorii reality, i kdy tady byla ji ped objevením a pojmenováním.
A e je, má stejný význam jako támhleta pekrásná katedrála.
Njak se nám jeví. Nasedáme do autobusu a jedeme nkam spát. Ne jsme nkam dojeli, dost jsme opt bloudili a chvíli jsme i jeli po cyklistické stezce. No, dojeli jsme. O tom píšt.


Zítra je poslední a vrcholný den. Zítra nás eká boská Florencie. Místo, kde skonil stedovk a kde se lovk stal Bohu partnerem. Slabším, nedokonalým, ale svým. Tak dobrou noc.


Jií Suchánek

Na fotogalerii se mete podívat zde

 

Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad
Vrou mi boty
 
 
Toskánsko
Toskánsko - 1
Toskánsko - 2
Toskánsko - 3
Toskánsko - 4
Toskánsko - 5