Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chaty, které ji nenavštívíte… (6)
 
Pamtníci vzpomínejte a pojte se spolu se mnou poohlédnout po historii chat v údolí Ostravice (v Beskydech), které vyhoely. Postupn navštívíme chatu Solárku, Sokolskou chatu, Ostravskou chatu, Albrechtovu a Bezruovu chatu na Lysé hoe a nakonec tu, která byla nejkrásnjší – Masarykovu chatu na Beskyd.
Moná vás pi tení mých lánk napadne, jak jsem na toto téma pišla. K tm krásným skvostm, které ji neexistují, m pivedly dobové pohlednice. U asi dva roky se snaím sousteovat staré motivy z údolí Ostravice. A pi rozjímání nad tmito záchvvy starých as m napadlo, e u tch chat, které vyhoely, by stálo za to, poohlédnout se po jejich historii. Chaty byly vtšinou devné a z hlediska poární ochrany byly nedokonale zajištny a proto zpravidla v zimním období v dsledku nedbalosti a neopatrnosti vyhoely.
Te vám tedy nabízím moje povídání, všechno, co se mi podailo zjistit, jsem poskládala dohromady a výsledek mete zhodnotit sami.  Vím, e údaje mohou být neúplné i nepesné, proto bych uvítala pípadné ohlasy. Nco jsem se dozvdla prostednictvím internetu, nco mi vyzradil mj archiv, ale taky jsem své pátrání probírala se spíznnými lidikami.
 
Ostravice - Sokolská chata
 
Ostravice je významná rekreaní obec  pod pehradou Šance s nejvtším potem chat v Beskydech. Vznikla spojením moravské Ostravice a slezských Hamrovic.  V severní ásti Ostravice se nacházela velmi známá Sokolská chata. Vedly zde trasy   populárních frýdlantských dálkových pochod.   Sokolská chata se nacházela v katastru Ostravice I na parcele st. 1101 a mla evidenní íslo 22 (v katastru nemovitostí figuruje jako budova bez vlastnictví, parcela je ve vlastnictví eské obce sokolské, dle ísla evidenního lze stavbu nalézt na SEZNAMU v mapách). Ve smru od Frýdlantu nad Ostravicí za mostem pes eladenku je vpravo nad ekou ostroh,  za ním odboka na tábor Ondrášek a  dále po cest je vpravo  u Mališova statku odboka cyklostezky a kousek dál se nalézá rumisko  po vyhoelé chat.
 
Na míst bývalé Sokolské chaty je rozcestník a orientaní místo luté turistické znaky. Nachází se v oblasti chatové osady  a nové zástavby u jiního okraje Frýdlantu nad Ostravicí na pravém behu  eky eladenky. Jiním smrem od rozcestí se zvedá kopec Vrchy (446 m. n. m.). lutá turistická znaka vede od elezniní stanice  Nová Ddina a pes rozcestí pokrauje dále severní ástí obce eladná na rozcestí Opálená, odkud meme pokraovat dále po zelené znace k turistické chat Ondejník.     
 
Sokolská chata byla postavena Moravskoslezskou sokolskou upou Jana apka v roce 1939. Byla vyuita pro ozdravné pobyty hornických dtí, v roce 1941 zde pobývali lenové Hitlerjugend. Po válce znovu oila a navštívilo ji mnoho významných sokolských osobností. V roce 1950 byla znárodnna. Kadoron zde probíhaly lyaské výcviky. Poslední dopadl tragicky…
 
6. bezna 1981 Sokolská chata vzplanula, bilance byla dsivá: osm mrtvých (z toho tyi dti – áci základní školy v Olomouci, dva lidé z personálu a dv nmecké turistky), dalších trnáct bylo zranno. Ohe zpozorovala jako první ped pl pátou ráno pokojská, která bydlela v podkroví. Hasii se o ohni dozvdli po dalších dvaceti minutách. Trestní stíhání bylo zastaveno, píinu poáru nebylo mono jednoznan stanovit.  Dle svdk se ohnisko nacházelo na pokoji, ve kterém spal uhoelý íšník, zejm usnul s cigaretou.
Chata nebyla nikdy obnovena a na jejím míst jsou dodnes trosky pvodní vyhoelé budovy.
Pímým úastníkem hasiského zásahu byl Karel Snášel, bydlící necelé dva kilometry od chaty, který byl profesionálem u okresní inspekce poární ochrany. Dodnes vzpomíná na tragickou událost s tím, e vše se sebhlo tak rychle, e ani nebyl as pouít hasící pístroje. Karel Snášel hasil desítky dalších poár, napíklad chaty Skalka u Jablunkova nebo Velký Polom, Bezruovu chatu i Slezský dm na Lysé hoe.
Konec seriálu.
Pavla Zemaníková
Pouité materiály