Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adriana,
ztra Ladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

V cizin mluvím zásadn esky
aneb jak se domlouvám v cizin esky
 
Kolik znáš jazyk, tolikrát jsi lovkem. Tak se to íká. Je zajímavé, e jakmile vyrazím za naše hranice a to kterýmkoli smrem, pestávám valné vtšin lidí rozumt.
Pozor ! Podceoval bych se.
 
Od jisté doby jsem i já dvakráte lovkem. Rozumím zcela obstojn obanm slovenského národa, pod podmínkou, e nehovoí místním náeím. Ale i s nimi mluvím esky. Nerad komolím e cizích národ. Ml bych pocit, e je tím uráím. Toto platí i o lidech mluvících nmecky, polsky, chorvatsky nebo rusky. Tmto však rozumím minimáln. Pitom bych skoro ml. Ruštinu do mne vtloukali šest let a nminu ti roky. Kdy se lovk nezdokonaluje a nepouívá jazyk pes 35 let, valná ást se z hlavy vykouí. Nyní, kdy se do cizích zemí dostanu, moc toho lituji. Nepouívám ani ádné z vydávaných konverzací nebo rafinovaných elektronických pekladatel. Ano, lovk si sice najde njakou vtu holou, zeptá se, ale tomu co na nj vychrlí oslovený cizinec, nerozumí ani zbla. Take je na tom stejn jako ped dotazem. 
 
V cizin tedy mluvím zásadn esky. Zdravím, kladu otázky a pi tom se píjemn usmívám. To aby oslovený ihned pochopil, e mu nenadávám a e jsem mírumilovn naladn. K údivu mých spolucestovatel jsem napíklad ve Španlsku sehnal krabicové víno i kdy nebylo na pultu. 
 
Vtšina jednání se neobejde bez mých hereckých a malíských schopností. Pravdou je, e se moc nedovím. Ale napíklad ve Španlsku jsem si pomocí kreslení kídou po výepním pultu popovídal o stavu eského a španlského fotbalu. Nejradji pouívám mezinárodní posunky jako kývání hlavou, ukazováním smru, kmitáním prst pro vyjádení chze, mnutím palce, ukazováku a prostedníku k dotazu na cenu, mávání upaenýma rukama, e u musím lett a „Jágrovým“ salutováním, e se louím. Rád pouívám pantomimu. Napíklad pedvedením innosti ped ráním, proloenou náznakem pátrání jako Vinetou na válené stezce, poaduji informaci o umístní WC a podobn. Pomyslným pitím z pllitru vyjaduji íze i dotaz na restauraní zaízení. Bolek Polívka by ml ze mne radost.
 
Ke zjištní místa, kde se nacházím, pouiji mapku i plánek. Ukái na místo ped špikami mých nohou a potom zakrouím ukazovákem nkde po map s pokrením ramen a zoufalým výrazem. Vtšinou bývám pochopen. Nechápe-li tázaný, dotaz i nkolikrát opakuji nebo vyhledám nkoho mén natvrdlého. Tázaný asto vychrlí spoustu informací, kterým bohuel nerozumím. Donutím ho, aby píchnul radji prst do mapy. Potom je ji hraka pro mne, jako dritele odznaku „Turista SR, III. tídy“, zorientovat podle sluníka, mech a lišejník mapku a vyrazit správným smrem. Jen jednou jsem platil láhev Fernetu za pozdní píchod. Chce to jen oboustrannou snahu a lovk se doví co potebuje. Je to taková hra. Zdá se mi, e vtšina cizinc ji se mnou rádi hrají. Oba pak máme radost, e jsme si tak pkn popovídali.
Tímto zpsobem jsem plynn hovoil a dovídal se potebné napíklad v Norsku, Dánsku, Holandsku, ale e byla i se Španli i Turky. V Portugalsku jsem si dlouze povídal s místním bezdomovcem. Pes to, e jsme si vbec nerozumli, pi louení mi mával a vhrkly mu i slzy do oí.  Moná, e to bylo jen kvli tem Petrám (cigarety), které jsem mu vnoval.
 
Vladimír Lindner