Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Igor,
ztra Olvie,Oliver.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Víte, co je KCSO?
 
Senioi se podle odborník dlí do nkolika, minimáln tí skupin. Jednou z nich jsou tzv. exkluzivní senioi. To není ádná uráka i nadávka. Exkluzivní senioi jsou ti, kteí se mohou i pes svj „vyšší“ vk nejen pln postarat sami o sebe, ale být aktivní v rzných smrech a dokonce se k tomu i sami organizovat. K dispozici je jim ada zaízení (nejastji kluby dchodc i kluby senior), seniorské sekce rzných sdruení, ale i vlastní spolky.

Stejn je tomu i v Ostrav. Aktivní dchodci vyuívají rzná zvýhodnní – od mstské dopravy a po kulturní a spoleensko-zábavní i sportovní akce. ada informaních zdroj (tiskoviny, internet, lokální televize) jim to usnaduje.
 
Pesto nkteí aktivisté pociovali jistý nedostatek ve vzájemné informovanosti a proto – zhruba na pelomu století – dobrovoln a iniciativn vytvoili spolený orgán, který se dnes jmenuje Koordinaní centrum senior Ostrava, tedy zkratkou KCSO. Organizaní základnu jim vytvoila Spolenost senior, z.s. v Moravské Ostrav, Na Jízdárn.

Pravideln, msín, se zástupci seniorských sdruení msta scházejí, vzájemn se informují a konzultují vci spoleného zájmu. Nkteré z nich nejsou ešitelné vlastními silami a vyadují souinnost, finanní nebo organizaní podporu a pomoc firem i orgán veejné správy. Práv vi orgánm ízení msta smoval (dnes ji meme íci) úspšný námt na vytvoení Rady senior Statutárního msta Ostravy, ve které jsou zastoupeni reprezentanti KCSO a pedstavitelé msta.
 
Pro jednání Rady senior SMO pipravilo KCSO – vedle svých prbných úkol – seznam vcných okruh, na kterých jsou senioi významn zainteresováni. Na prvním jednání Rady senior msta Ostravy byla na poadu doprava. Projednávaly se rzné námty, jak z oblasti veejné (mstské) dopravy, tak vstícné kroky vi seniorm v individuální doprav (parkování, vyhrazená stání) a úelové doprav (senior taxi). Pedstavitelé msta potvrdili závazek, pijatý v koaliní smlouv, uplatnit u v píštím roce m. j. sníení vkové hranice pro bezplatnou pepravu v rámci msta z dosavadních 70 na 65 let. Další body budou projednány se starosty mstských obvod.

KCSO tím prokazuje, e je skuteným reprezentantem zájm ostravských senior a je tak chápáno i ze strany msta. Na innosti centra se samozejm podílí i zástupci všech sdruených organizací.
 
RNDr. Jií Ková
Pedseda rady KCS Ostrava, z.s.

Seznam organizací, které vyplnily Registraní list:                               
 
1.   Klub dchodc Vysoké pece Ostrava                    Eva Šrubaová            
2.   Senior klub VŠB-TU Ostrava                                 Doc. Ing. Jaroslav Ullrych, CSc.
3.   MENS SANA o.s.                                                   Mgr. Jaroslava Saidlová
4.   Senioi R - MO Ostrava                                        Anna Pinterová
5.   Spolenost senior, obanské sdruení                   Ing. Ludmila Holubová
6.   eskomoravský odb.  svaz pracovník školství     Mgr. Marie Návratová
7.   Klub dchodc BC MCHZ Ostrava                         Ing. Miroslav Knopp            
8.   Obanské sdruení SENIORS                                Ludmila Matjková
9.   Klub dchodc Koksovna ARCELOR MITTAL       Dagmar Vlasáková             
10. Klub dchodc závod 14 ARCELOR MITTA          Otto Skulina
11. ŠŠ prof. Z. Matjka, Ostrava-Poruba                    Vladislav Minerva
12. Svaz tlesn postiených                                       Daniela Súkupová
13. Sdruení obrany spotebitel M a S, z.s.                Marcela Reichelová
14. Charitní stedisko Gabriel – Komunitní centrum     Danuše Hanáková
15. Klub zlepšovatel – senior                                    Ing. Lumír Bula
16. SeniorPro o.s., Praha                                              Barbora Šmídová
17. SDR Petkovice                                                    Alena Sanetriková
18. Veteráni policieR, z.s.                                           Bc. Josef Pekárek
19. Klub senior DPS Astra                                          František Bohá
20. Spolek Poteníko                                                  Ivan Sekanina
21. KD pi Mst.ed.policie Ostrava                              Zdenk Truxa
22. Univerzitní klub senior, z.s.                                   Marie Krahulíková
23. Spolek senioi Martinov                                          Ing. Malík Rudolf
24. Senior klub AKORD                                                Šárka Zubková
25. Spolek AktivSen Kom. centrum ARCHA                 Šárka Šišková
26. TJ KT Ostrava-Poruba, spolek                             Jana Hrnárková
27. Sdruení senior OS Ostrava hl.n.                       Helena iklová

28.  Seniors, z.s.                                                           Pavel Zvolánek

Seznam - jednotlivci
1. Petráš Jií, Ing.
2. ervená Helena, Mgr.
3. Gasnárková Terezie
4. Šárská Ruena
5. Martiáková Alena
6. Kotarbová Eva, Mgr.
 
lenové rady spolku:
                                          pedseda
Ing. Ludmila Holubová      místopedseda
Mgr. Marie Návratová       lenka rady
Anna Pinterová                 lenka rady
Bc. Josef Pekárek             len rady
JUDr. Vašíek Karel          len rady
Mgr. Eva Kotarbová          lenka rady
 
Registraní list organizace
Registraní list – jednotlivec