Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Etna deštivá

Dostaly jsme se s Adi tak trochu do asové tísn, take nám na Etnu zbyl jediný den a ona by si zaslouila více pozornosti...

Vulkanolog Haroun Tazief nazval Etnu "knnou" a já jsem ta slova pochopila, kdy jsme vyjídly z Catanie. Nebe bylo modré. Jenom Etnu jsme zatím nevidly, protoe byla v mlném oparu. Slunení paprsky hladily štdrou krajinu, která se kolem nás rozprostírala... Obilí z polí bylo ji sklizené. Úroda bude letos ješt jedna. Asfaltka stoupá serpentinami velmi mírn. A my obdivujeme rozsáhlé sady pomeranovník a broskvoní. Všude na stromech jsou obrovské a ji zralé plody. Následují nedozírné terasy vinic, zpevované ernými lávovými kameny. Syt zelená barva révy kontrastuje láv, která je tu všude kolem. I nízké domeky jsou z erného kamene... Pokraujeme dál a dostáváme se do pásma kaštanovník, dub a patrn i dalších listná, které z auta nedohlédneme, následují bízy a buky, mezi nimi se postupn objevuje pásmo borovic, které zvolna ídne a je vystídáno nízkou vegetací, která nakonec ustupuje popelu a láv... Pozorujeme plynulý pechod jednotlivých vegetaních pásem podle nadmoské výšky. Místy jsou perušena lávovými poli, na nich se znovu uchytávají rostliny, zejména rzné druhy nízkých bodlák. Hltáme s Adi tuto krásu a snaíme se kadý okamik této cesty vtisknout hluboko do pamti.

ím výše stoupáme, tím více houstne mlha, take je tém pološero. Vystupujeme na parkovišti v blízkosti kráteru Silvestri v nadmoské výšce asi 1800 m, kde pásmo lesa je vystídáno popelem a lávou s velmi zajímavou vegetací, která tu vytváí ostrvky. Jestli bylo v Catanii ticet stup, tak zde není moná ani deset. Roztásly jsme se zimou, ješt, e
jsme mly s sebou svetr a bundu. Zaalo mrholit a pozdji se rozpršelo. Viditelnost byla sotva na nkolik metr. Zvláštní chmurná atmosféra, umocnná tmavou barvou všudypítomné lávy. Mnohý turista by byl zklamaný, e se tšil na sluníko a pkný výhled z Etny na moe... Pro m, ale i pro Adi tato atmosféra mla zvláštní kouzlo. Vbec jsme toho nelitovaly. M Etna dokonce i vnitn hála. Ten pocit, e jsem tu, obrazn eeno "v jejím objetí", nohama i rukama se dotýkám jejích ivotadárných kamínk. Obešly jsme nevelký a nehluboký kráter Silvestri, patrn ji dávno vyhaslý, na jeho dn svítily drobné bílé kvty roce. Další zajímavý barevný kontrast. Potulovaly jsme se chvíli po okolí, obdivovaly trsy zajímavých a neznámých rostlin. Protoe jsme byly ob trochu prochladlé, zašly jsme si do restaurace na aj. A ješt jsme objevily prodejní stánek s "dary Etny" - med, ovoce v medu a další dobrtky ve skle. Neodolaly jsme a nkolik skleniek koupily. Mly jsme monost ochutnávky - bylo to výborné.
 
Byly jsme zejm asi jediné, kdo si tu nco koupil a kdo tu v tomto poasí byl.  Z prodejce se stal nakonec náš prvodce do msteka Zaferana - vzhledem k dešti usoudil, e u nic neprodá a rozhodl se stánek sbalit a odjet dom do Zaferany. A tak jel svým vozem a my jsme ho následovaly. Serpentiny vedly divoinou rozeklané pomrn erstvé lávy, emu nasvdovala i její úpln erná barva.  Starší láva, i kdy je tmavá, mívá pece jen trochu svtlejší odstín hndavé, šedé, ervenavé i nafialovlé a nazelenalé, co je zpsobené zvtráváním. Náš prvodce zpomalil a zvolna zabrzdil, my jsme ho následovaly. Pak vystoupil z auta a pokynul, abychom také vystoupily. Ukazoval smrem k lávovému valu, cosi vysvtloval italsky, pomáhal si rukama, abychom mu rozumly. "Lava nuova" bylo pro m asi to nejsrozumitelnjší. Zaínala jsem tušit, e tu nkde bude lávový tunel. Tušení nezklamalo. Ped námi se objevil vchod do jeskyn, který byl celkem nenápadný, take by se dal snadno pehlédnout. Bohuel baterku nemáme a tak postáváme jen na kraji. Tunel prý je dlouhý tém jeden kilometr.

Zaferana
Msteko bylo ped nkolika lety ohroeno blíícím se lávovým proudem, který se tém zázrakem zastavil nkolik metr ped prvními domy. Zvláštní pohled na vysoké elo utuhlé lávy a hromad strusky. Neodolám a doslova se hrabu prochladlýma rukama v kamení, které je píjemn vlané.... Zaujme nás blostná socha Panny Marie, která je podkováním za záchranu msta.

Rozlouíme se s milým prvodcem a sjídíme dol k Catanii. Oblanost slábne, a zmizí úpln. Šedivý závoj zstává za námi a v nm se schovává Etna - hora hor. Nevadí. Ukázala nám svoji deštivou tvá, která byla také krásná. Etno - díky! Tehdy jsem ješt netušila, e Etnu navštívíme ješt jednou. Te je ped námi návrat a my se ješt cestou zastavíme v Pompejích, ale to u bude další vyprávní.
Jana Haasová - Vesuvanka
Další lánky autorky:
Kdy kamení vypravuje
Krajem Emila Fily
Z cest za Italskými vulkány
Ostrov obsidiánu a síry
Tyrhénský maják Stromboli