Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslava,
ztra Libue,Amlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ŠUPLÍK PLNÝ POHLEDNIC
Devný talí
 
Jsou pedmty, které schováváme, i kdy se nám nelíbí, ale váe nás k nim njaká vzpomínka. A jsou pedmty, které schováváme i kdy k nim ádný vztah nemáme, ale jednoduše se nám jen líbí. Tak je to i s mými pohlednicemi. Schovávám mnoho pohlednic kvality nevalné, ale protoe se staly mojí citovou záleitostí, v kamnech neskonily.
Pak mám také pohlednice, které nemají ádnou historku, ani citovou vazbu, ale nevyhodím je, ani neprodám, by by za n teba v antikvariátu i njaký ten slušný peníz byl. Líbí se mi a jsem ráda, e je mám.
Mezi takové patí pohlednice Kamila Mutticha. Jsou ješt po mamince, ale nijak dramaticky tento fakt neproívám. Ani to, e mi maminka asi ped ticeti roky podle té jedné pohlednice  vymalovala devný talí. Talí visí v kuchyni a to je všechno. A vzpomínám jak chci, ádná historka s ním není spojená, prost nic o em by bylo moné psát. Taková obyejná všední vc je ten mj talí. A pitom bych vám bývala ráda malíe Kamila Mutticha pedstavila. Dlouho jsem nevdla z které strany se do lánku pustit. Jene od eho má lovk dobré pátele?
 
Olga zasáhla a jako vdy nezklamala. Nejdíve udlala ješt k neexistujícímu lánku prezentace Muttichových pohlednic a ilustrací. Moje výmluvy, e nemám as na psaní tolerovala asi tak 14 dní. No a pak vyhledala na internetu všechny potebné informace o malíi. A posledním jejím krokem bylo, e se mnou ztratila trplivost a vera od ní pišel zpracovaný Muttichv ivotopis, který vám pedkládám. Take suma sumárum, seteno a podtreno, jsem sice pod „Šuplíkem plným pohlednic“ podepsaná, ale nejvtší dílec práce odvedla Olga.
Peji vám píjemné podívání na její prezentace, zajímavé potení Muttichova ivotopisu a Olze dkuji.
Magdalena Vlachová
 
 
Muttich Kamil Vladislav
 
narozený 10.2.1873 Praha
zemel 6.11.1924 Nymburk
 
pouíval pseudonym Ofrafo - Muttich, Camil
 
Kamil Vladislav Muttich, byl akademický malí a ilustrátor. Vystudoval praskou malískou akademii u profesora Pirnera v letech 1892 a 1894. Pl roku dlel pi venkovské divadelní spolenosti, odkud si pinesl zkušenost malování kulis, kterou vedle portrét a ilustrací také uplatoval pi všech národních slavnostech a veselicích. Pobýval také na studijní cest v Itálii, kde se projevil jeho zájem o romantická orientální témata.
Ilustroval vtšinou povídky a romány. Tak napíklad ilustroval Babiku od Boeny Nmcové, která vyšla v roce 1913, v nakladatelství u Šulce v Praze - Karlín. Nebo Baroninu závt od Elišky Krásnohorské, ta vyšla asi v roce 1925. Pracoval pro vtší závody litografické, nejenom v echách, ale i v Nmecku. Maloval karikatury do eských i zahraniních asopis. V roce 1899 ilustroval asopis Podipská Stela, byl to satiricko-politický asopis, který redigoval Ladislav Sýkora. Vycházel asi ti msíce, vyšlo šest ísel, které ilustroval práv Muttich. Pokoušel se také jako krajiná. Byl kmenovým ilustrátorem asopisu Zlatá Praha. Maloval plakáty, reklamy a pohledy rzného ánru. Byl malíem podobizen, krajin, orientálních motiv. Zabýval se freskovou výzdobou vinných sklep v Troji.
V období první svtové války a na poátku dvacátých let il v Mladé Boleslavi, kde byl zakladatelem lyaského spolku Himalaja, s jeho leny jezdil do Vysokého nad Jizerou za snhem. On sám byl vynikající lya. Na poátku první svtové války pobýval delší as jako válený invalida ve vojenské nemocnici ve Vysokém na Jizerou. Ale jeho zranní nebylo tak váné, aby se zde zachovaly záznamy, a také mu nebránilo uívat si spoleenského ivota.
 
Vnoval se zde divadlu, skládal a reíroval divadelní hry. Muttichova maminka sama opravovala a šila divadelní kostýmy. V mstském museu ve Vysokém nad Jizerou je sbírka jeho obraz. Je zde i obraz ochotnického herce pana Viléma Róna , který zapjila jeho pravnuka. Vysotí ochotníci mají od nj dodnes namalované kulisy k divadelní he Noc na Karlštejn. Je také autorem krkonošského hebenového znaení, tak zvaných nmých znaek. Ty slouí od roku 1923. Je to jedinený druh znaek, spíše grafických symbol. Podle nich se turista me orientovat i v mlze a námraze, pokud jenom trochu Krkonoše zná. Tyto znaky
slouí dodnes. Do Vysokého na Jizerou jezdil lyovat. Pro Ski klub Vysoká na Jizerou navrhl také vlajku a odznak. Naposledy zde byl 23. a 24. února 1924. Na další výlet do milovaných hor u se nedostal. Zemel v listopadu 1924 a je pohben na olšanském hbitov na Vinohradech v Praze.
 
 
K lánku zpracovala Olga Kotaka prezentace v programu Poower Point. Napsat si o n mete zde
 
Šuplík plný pohlednic:
Sbratelská náruivost
Slena Sylva
Kup chleba a pikládej!
Anne Christina
Svt podle Wyetha