Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvta,
ztra Alois.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Putování Pobaltím – 3
 
KURSKÁ KOSA
Další den ráno jsme Klaipédu opouštli. Pi vzpomínce na pedchozí den nesmím zapomenout, e i tady jsme jako zákusek po veei dostali ovocný rosol - tentokrát s kostkou jakéhosi tuhého krému. A po snídani se náš autobus vydal smrem k pístavu, kde jsme se mli nalodit na trajekt, který spojuje pevninu s KURSKOU KOSOU. Kurská kosa je úzký prouek pevniny vybíhající do moe. Dlouhý je asi 70km a jeho šíka je rzná. Nejuší místo mí asi 400m, nejširší pak 4km. Vznikla prý asi ped 5 000 lety. Nejvíc na ní turisty lákají velké písené duny, z nich ty nejvyšší dosahují a 50m. Ješt v 17. a 18.století pod jemným pískem zmizelo 14 vesnic. Dnes je teba písené duny chránit výsadbou zvláštních vtrolam, nebo neustále vanoucí vítr písek rozvívá. O území Kurské kosy se v souasnosti Litva dlí s Ruskem. Na litevské stran najdete jen 4 rybáská msteka, je dohromady tvoí msto Neringa ítající asi 2700 obyvatel. V jeho ásti Nida jsme se zdreli nejdéle. Prošli jsme asi kilometr pírodním parkem, kde je vystaveno v pírodním prostedí mnoství devných soch a totem, pro litevskou lidovou tvoivost tak typických. Najdeme tu pohádkové postavy -  zvláštní oblib se tší erti a jeibaby - venkovské muzikanty, tanící páry, královský trn, zvíátka i hrdého kohouta, který se s vámi pi odchodu z parku louí. Mezi tmito devnými obyvateli parku se všude hemily desítky dtí. Zaínal erven a i v Litv nastalo období školních výlet. Samotná Nida je malebná, moc hezky upravená obec. Jednoduché devné domeky jsou jako ze škatulky, peste nabarvené (pevládá barva modrá a hndá), v mnohých z nich jsou obchdky zamené na zahraniní návštvníky.Cesta k samotným dunám byla velmi píjemná. Vítr, který ten den vál, nebyl silný a jen osvoval. Slunce záilo a v pímoském vzduchu se tak krásn dýchalo! Pohled na duny sahající a k moi byl velkolepý. Vbec jsme se tedy nedivili ,e si tento kraj zvolil k svému letnímu pobytu i spisovatel Thomas Mann. Jeho letní dm s nádherným výhledem,umístný vysoko nad moem a stínný vzrostlými borovicemi je dnes památníkem známého spisovatele. A ješt na jednu zvláštnost jsem tém zapomnla! Cestou jsme se zastavili v pírodní rezervaci - hnízdišti kormorán. Nevili byste, co dokáe trus tisíc kormorán udlat se zelenými stromy! V oblasti, kde sídlili, se stromy zmnily v šedé, uschlé pahýly bez listí a pohled na n pipomínal íši Smrti. Na Kurské kose bylo nádhern, ale všechno má svj konec. Trajekt, který nás odveze zpt na pevninu, neeká, ale nás ješt eká dnes zvlášt dlouhý, tyistakilometrový pejezd do Rigy se zastávkou u bájné Kíové hory.
 
PALANGA
Avšak díve, ne jsme nastoupili dlouhou cestu do Rigy, ekal nás ješt sprint Palangou. PALANGA (20 000 obyvatel) jsou pímoské litevské lázn. Jejich proslulost sahá ji do dívjších dob a jejich návštvníky nejsou jen Litevci, ale i Lotyši a ím dál tím více Nmc. Nás však zajímalo jedinené palanské Muzeum jantaru. S vyptím posledních sil jsme stihli "poslédnij osmótr" ten den (jak také jinak) a mu chestící klíi u hlavních vrat budovy se na nás nedíval práv nejpíjemnji. V muzeu je shromádno víc jak 4500 exemplá jantaru, v mnohých kouscích jsou vidt "zakletí" ivoichové - od blechy pes váku a po ještrku. Nádherné jsou ukázky historických šperk, ale srdce kadé eny se zatelelilo touhou, kdy jsme pišli do poslední místnosti, upravené zárove jako prodejna. Nádherné kolekce moderních i klasických náhrdelník, náramk a náušnic stály nejen za pohled, ale i za stovku eur (kolem této ástky se ceny tady pohybovaly), kterou tady nejedna z nás nerada zanechala. Po hodince strávené v muzeu jsme opt bez dechu pádili k autobusu, který parkoval daleko od muzea - v pší zón prost parkovat nelze. Píjemné Palanze jsme vnovali poslední pohled, rozlouili se s moem a u jsme odjídli smrem k mstu Šiauliai, v jeho blízkosti se nachází povstná Kíová  hora.
 
KÍOVÁ HORA
Vyprovázelo nás krásné poasí, ale ím víc jsme se blíili k cíli, tím víc se obloha chmuila, a nakonec asi 20km ped cílem se spustil déš. A tak kdy jsme kousek od silnice spatili malý pahrbek s velkou sochou Krista, celiký posázený tisíci a tisíci kí - od tch drahocenných, zdobených jantarem, umlecky vyezávaných i vytesaných z bílého kamene, a po ty nejjednodušší a nejmenší, vdli jsme, e nás eká prohlídka pod deštníky. Toto poutní místo má svou tradici snad ji od 14.století a poutníci sem piváejí nové kíe (a pokud je nemají s sebou, mohou si kíek zakoupit u pohotového prodavae ve stánku) dodnes. Za sovtské vlády bylo toto místo nkolikrát zlikvidováno buldozery, ale bylo vytvoeno vdy znovu. Na významu mu dodala i návštva papee Jana Pavla II.v roce1993. Dodnes najdeme vedle Kíové hory písteší, pod ním pape slouil bohoslubu. Pivázali jsme rychle svoje kíky a u nás autobus unášel dál na sever - k Rize.Cesta to byla mnohdy strastiplná, protoe silnice dálniního typu se tady buduje za plného provozu, a tak naše hýové svaly na mnoha desítkách kilometr poznaly, co je to jízda po rozkopané silnici. I to byl dvod, pro jsme osvtlené ve Rigy nespatili ped 21.hodinou, jak bylo plánováno, ale a po 23.hodin. A aby ani toho nebylo dost, hotel, v nm jsme mli spát, byl umn ukryt a hezkých pár kilometr od centra, dokonce za tabulí, je oznaovala, e tady Riga koní. Poveeeli jsme tedy o plnoci, a jestli vás zajímá, ím byl ovocný rosol ozdoben tentokrát, vzte, e to byla pusinka šlehaky.
Text a foto:Míla Nová
 
Popisky k foto:
1. K emu tato kovová "skí" slouila, jsme nezjistili, ale vypadala moc hezky
2. Z pohádkové stezky
3. Jedna z mála historických staveb 
4. Muzeum jantaru v Palanze
5. Kíová hora
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
 
 
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní
No a?
"Zloin" a trest
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívám jen v sebeobran