Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ŠUPLÍK PLNÝ POHLEDNIC
Svt podle Wyetha
 
V minulém dílu „Šuplíku pohlednic“ jsem podcenila jednu vc. A sice sounáleitost dobrého kolektivu na Seniortipu. Ten minulý díl byl o jedné pohlednici, která m upoutala reprodukcí obrazu, o nm jsem nic nevdla. V  koutku duše jsem doufala, e se nkdo ozve, a njakou tu zajímavost doplní a já se konen po zhruba deseti letech dozvím tajemství onoho obrazu. Jene následovalo nco, co m dojalo a zahanbilo souasn. Nejen, e jsem se dozvdla podrobnosti o tom obrazu, ale i mnoho vcí ze soukromí malíe Andrea Wyetha, který je jeho autorem. Ten malí je v Americe velmi oblíbený a obraz „Svt Anny Christiny“ patí k nejznámjším obrazm v souasném americkém umní. A tak mi nezbylo, ne jen se zastydt, e jsem to nevdla dív, kdy je vše tak samozejmé a jasné a podkovat všem, kdo mi pispli svými informacemi a bez nich bych byla pesn tam, co ped deseti lety. To znamená – nevdla bych nic. Olga Kotacka na internetu vyhledala a obtav peloila tolik materiálu, e by stail na ti dlouhé lánky a ješt by zbyl. JanaG, Gabi-Florka a VraNl, poslali doplující informace, které jsem také v lánku pouila a  za které dkuji.
Magdalena Vlachová
 
ANDREW  WYETH
narozený 12.ervence 1917 v Chadds Ford, Pennsylvanie, je americký realistický malí, jeden z nejznámjších 20. století. Mnohdy je oznaován jako lidový malí, protoe v USA je velice populární. Wyethovy nejmilejší motivy jsou píroda a obyvatelé okolo jeho rodného msta a jeho letního sídla u Cushing v Maine. Na svých obrazech zachycuje a oslavuje jednoduchý ivot, který není omezen technologiemi moderního svta.
 
Andrew je synem Nevella Convers Wyetha, jednoho známého ilustrátora a umlce v Americe.
Jako nejmladší z pti dtí byl vyuován doma a nauil se umní od otce. V roce 1937 ml svou první výstavu v Macbeth Gallery v New York City. Všechny vystavené vci byly rychle prodány a tím zaala jeho kariéra. V roce 1940 se oenil s Betsy Merle James, kterou rok pedtím poznal v Maine. Betsy hrála v jeho kariée vedoucí roli a stále ho velice podporovala. Pedstavila mu také Christinu Olson, pozdjší model k jeho nejznámjšímu obrazu „Svt Anny Christiny“.
Anna Christina Olson ila ve mst Cushing (ve státe Maine) a za celý ivot se odtamtud nevzdálila. V dtství dostala dtskou obrnu. Ona, její bratr Alvaro a jejich chaotický dm byly pes dvacet let dleitými motivy  Wyethova umní. Jezdíval tam bhem mnoha let na dovolenou, v podkroví jejich domu ml ateliér a Christinu namaloval nkolikrát, stejn jako jejího bratra. Christina zemela v roce 1969. Dnes je "dm Olson" ástí muzea Farnsworth. Obraz „ Svt Anny Christiny“ je tempera malovaná v roce 1948, a nachází se v Muzeu moderního umní v New Yorku.
 
Roku 1945 byl Andrewa otec s tíletým synovcem zabit, kdy jejich auto zstalo stát na elezniním pejezdu a bylo chyceno projídjícím vlakem. Wyeth stále íkal e toto nebyla jenom jeho osobní tragedie, ale poznamenala jeho umleckou dráhu. Krátce po tom vyzrálo  jeho umní a dostalo dlouhodobý styl, pro který byly symbolické tlumené barvy, realistické pojetí a vysoce emocionální kompozice. Na svých plátnech maluje povtšinou v obrovských osamlých krajinách malé postavy, asto s njakým tlesným nebo duševním postiením. Jeho realismus na plátn se tší vysoké oblib veejnosti". V roce 1948 namaloval Wyeth Annu a Karla Kuernerse, kteí byli jejich sousedi v Chadds Ford. Vedle Olson byli Kuerners a jejich farma v dalších 30 letech jedny z dleitých motiv jeho práce. Ml prakticky stejné motivy, které byly na jeho obrazech stále k poznání. a stále se vracely. Udlal mnoho studií tukou nebo akvarelem, aby pozdji namaloval kompletní obraz, jednou akvarelem, podruhé suchou barvou s vodovými barvami nebo temperami. S rostoucím úspchem stoupaly i ceny za jeho obrazy a dnes dostane od soukromého sbratele a na aukcích více ne milion dolar za obraz.
 
Jedna kontroversní episoda v jeho kariée byla, kdy maloval Helgu Testorf, model, kterou poznal pes své sousedy Kuernerovy. Obrazy s Helgou jsou fantastickou kompozicí od tempery, kídy, vodových barev a ke studím tukou a byly pes 15 let velkým tajemstvím Wyetha. V tuto dobu namalovat 240 jednotlivých prací Helgy Testorf, od roku 1971 do roku 1985, ani by o tom nkdo vdl, ani jeho ena nic nevdla. Sám piznal, e nebyl schopen tento projekt ukonit.  Kdy prusky vypadající Helga poprvé potkala Wyetha, byla dvacetiletá mladá ena. Setkávali se, protoe mu pomáhala starat se o pítele, který se také objevuje na jeho obrazech. Z tchto setkáních se stalo dlouholeté pátelství. Helga nikdy pedtím nestála modelem, ale vychutnávala dlouhé hodiny pi stáních. A bylo to pro ni tak pohodlné, e asto i pi malování i usnula.
Wyeth se pi malování obyejn koncentroval na uritou ást nebo motiv, jako napíklad na barvu vlas, nebo na svtlo, nebo na urité zaoblení tla a zbytek vypadá na obrazech jako nedodlaný.
Obrazy Helgy ukázal je teprve  v roce 1985. V následujících letech je prodal soukromému sbrateli Leonardu Andrewsovi. Andrews vyvolal o tyto obrazy obrovský zájem a mnoho velkých muzeí je chtlo vystavovat. Tisk z tohoto vyvodil, e Helga byla malíovou milenkou. Po výstavách prodal Andrews obrazy s velkým výdlkem  jednomu anonymním sbrateli v Japonsku. Nkteí vedoucí muzeí mli pocit, e byly vyuiti k tomu, aby se obrazy lépe prodaly. Nkteí umletí kritici si zase myslí, e Wyeth a jeho ena tohle všechno zinscenovali. Po pevodu obraz na japonského obchodního magnáta byly obrazy asto vystavovány v muzeích v USA a Japonsku. V prosinci 2005 je koupil jeden Amerian, který je pravdpodobn bude chtít jednotliv prodat.
 
Wyeth dostal mnoho vyznamenání a uznání. V roce 1963 byl první malí, který dostal od presidenta mírovou medaili, kterou zaloil John F. Kennedy. V roce 1977 byl zvolen jako první umlec po Johnu Singer Sargent do akademie hezkého umní. V roce 1980 byl jako první ijící americký umlec zvolen do Royal Academy ve Velké Britanii. V roce 1987 dostal D.F.A od Batese College. 1990 mu propjil president George H.W.Bush zlatou estnou medaili Kongressu.
 
Osmdesátiletý André Wyeth
 
 
K lánku pipravila Olga Kotaka dv pkné prezentace, vytvoené z Wyethových obraz. O prezentaci si mete napsat zde
 
Šuplík plný pohlednic:
Sbratelská náruivost
Slena Sylva
Kup chleba a pikládej!
Anne Christina