Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Trend a smutný vývoj dlhovekosti I.
napríklad konkrétne aj dostupnos univerzitného vzdelania v krajine pre kadého, ale i dlhovekos.

Dlhovekos v rôznych formách
Komplexná kvalita ivota, genetická dispozícia (dediné sklony), spôsob ivotného štýlu, stav prostredia, hodnotová orientácia a mnohé alšie faktory sa podpisujú na zdravotnom stave loveka i jeho spôsobilosti doi alebo nedoi sa vysokého veku.

Dlhovekos môe ma rôzne formy. Záleí najmä od uhla pohadu v preferencii absolútnych a relatívnych náhadov a hodnotení.
Hlavnou štartovacou iarou, kedy sa zaína poíta dlhovekos je najmä odchod z práce do starobného dôchodku alebo priemerný vek doitia v krajine. Optimisti a pesimisti sa v danom názorovo zhodnú len v nieom, rozhodne nie vo všetkom.
Väšina odborníkov z geriatrie (odborní lekári na starovekos) súhlasí s tým, e kadý preitý rok v jeseni ivota – ktorý sa podarí prei najmä po 70-tke sa poíta.
Priemerný vek doitia v našej krajine síce prekroil šesdesiatku, ale ešte neprekroil práve sedemdesiatku. Všetci na Slovensku obdivujeme kadého (koho táto problematika blišie zaujíma pozri knihu POHODOU k PROSPERITE III. – najmä asti „Vekové mílniky ivota“ a „Vek pre loveka v réii boha“), kto zvládol prekroenie osemdesiatky.

Obyvatelstvo planéty starne
Rozhodujúcim trendom v súasnom spoloenstve cca 6 miliárd ludí ijúcich na planéte Zem je radikálnejší posun vývoja k starnutiu. Pribúda ludí v starobnom dôchodku a ubúda novonarodených. Pred štyridsiatimi rokmi ivila naša planéta len 2 miliardy ludí. Kolko ich bude ivi, povedzme, za dvadsa rokov? A dokáe ich uivi? Pribúda chorôb a ubúda zdravia.
Ludia v produktívnom veku nestaia produkova iadúce a komplexne dostatoné zdroje pre tých skôr narodených.
V niektorých krajinách so zdravou ekonomikou sú sociálne systémy bohaté a silné a funguje to tak, e súasní starobní dôchodcovia si v minulosti v spolonosti vyprodukovali zdroje, z ktorých si teraz uívajú dôchodky.
Väšina krajín sveta (najmä chudobné a mnohopoetné komunity) však sociálne systémy má v obrovských problémoch. Dominuje v nich architektúra zvrátene spiatoníckeho modelu, kde dnešní pracujúci zarábajú na dôchodky nie pre seba, ale pre súasných starobných dôchodcov.

Civilizaná da za pokrok
Krutou daou za vedecko-technický pokrok sa stáva pohodlnos ludí a stále sa zmenšujúci fyzický pohyb. Príroda loveka naprojektovala tak, e zdravý bude len vtedy, ak bude produkova vea pohybu, chôdze, zohýnania, plávania, behania, fyzickej práce.
Nakolko ludia to nerešpektujú, vznikajú úplne zbytoné nové civilizané choroby. Dávno najväším morom a pliagou medzi nimi nie je napríklad rakovina alebo aids – z hladiska potov prípadov. Ale suverénne prvenstvo majú depresie (psychické choroby) a obezita (fyzická porucha).

Brutálna hrozba jednoduchosti
Ak ludstvo nezmúdrie, zaplatí stále brutálnejšiu da za vlastné pohodlie. V om najmä a predovšetkým? Napríklad v zniení ekologickej rovnováhy na planéte, v zniení vlastného zdravia ludí, v devastácii hierarchie prirodzených hodnôt, vo vymretí niektorých ivoíšnych druhov fauny a rastlinných druhov flóry a vo vyerpaní niektorých prírodných zdrojov...
Aby sa nestalo, e zvýšime dlhovekos, ale nebudeme vláda (ma dos síl a energie) si ju v aktívnom pohybe ui. Nie nadarmo – u niekolko rokov platí v SR i R tragikomédia: ke humoristi nazvali starobného dôchodcu vtipne ako „UŠTVÁNLÉTY (Uštvaný rokmi)“.
Aby sa nestalo, e budeme materiálne bohatí (ma vily, zlato, peniaze, šperky), ale nebudeme ma dostatok pitnej vody, energiu (na svietenie, kúrenie), ropu k pohonu strojov alebo základnej potravy. A nebudeme zdraví.

Emil Burák, PhD.