Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hlava rodiny
 
Ješt nedávno to byl ivitel rodiny, vtšinou otec, mu, který byl hlavou rodiny proto, e zabezpeoval písun finanních prostedk do rodiny. 
Ješt mnohem dávnji to byla matka rodu, a v nkterých kulturách ješt stále je, která tímá ve svých rukou ote dní v rodin, rozhoduje o dleitých vcech, bez jejího svolení se nestane v rodin ádná zmna.
Zmnu televizního programu pomocí dálkového ovladae nevyjímaje.
 
V naší kultue, v naší dob je hlavou rodiny ten, kdo tímá v ruce televizní ovláda.
Ovládá tím celou rodinu.
Pokud ovšem nedojde zbytku rodiny trplivost, a nezakoupí televizi druhou, tetí, i tvrtou, podle potu osob v domácnosti. Podle potu program, které lze pijímat. Podle výše píjmu, kterou rodin zajišují její finanní zabezpeovatelé.
 
Vtšina mých spoluoban, kterým jsem mla tu est nebo drzost nahlédnout do domácího dní, však kupodivu vlastní televizor jen jeden, ovláda jen jeden, bez ohledu na poet program i len domácnosti.
 
A ji zde máme perfektní monost sledovat rozdlení úloh v loví smece!
 
Soukromým slídním jsem zjistila, e velkou ást uzurpátor ovlada tvoi mui. Bez ohledu na to, jestli je jejich píjem vtší nebo menší, ne jejich manelky. Úderem devatenácté hodiny, nkdy i mnohem díve, usednou do kesla, uchopí ovlada, pivo – a je rozhodnuto.
ádné protesty, ádné seriály, i absolutn nezáivné programy, jako super star, i romantické filmy!
 
Nejvtší bezmocnost a beznadj v rodinách s dívím osazenstvem probíhá v dob rzných mistrovství, fotbal, hokej, atd.
 
eny, které neholdují tmto sportm, nemají šanci.
Proto se ukrývají v lonicích, koupelnách a jinde, aby etly hodnotné knihy, ba i asopisy pijdou vhod, i rejdily na poítai, a proplétaly se internetovými sítmi.
 
Z eho usuzuji, e tím pádem:
je mnoina en znan setlejších ne mui,
eny mají vtší pehled o dní ve svt, doma, klepech, trendech i radách, jeliko mnoství asopis bhem mistrovství svta v hokeji, které je nutno aspo prolistovat, je alarmující,
na seznamkách, chatech i diskusích se zvlášt po dvacáté hodin vyskytují peván eny. V dob sportovních penos.
 
Po skonení mistrovství mui odpoívají, nechají krátkou dobu své eny, dcery, snachy, babiky, tchyn a milenky v objetí televizních seriál, a pemísují se na chat, seznamky, i diskuse.
 
Rozdlané seznamování en tím utnou a zanou „navazovat“ oni.
V pravidelných i nepravidelných vlnách se tak stídá pobyt ped obrazovkou televizní a obrazovkou poítaovou.
Problém nastává v moment, kdy se do tohoto jednoduchého vzorce vsune potomek, který u pece má taky svá práva(!) nebo babika,  která moná pamatuje vzor rodiny – nejstarší ena velitelka jest.
 
Podproblémkem je, e pesto, e nebí pímý penos sportovního utkání mui u televizor setrvávají. V tchto chvílích bych já osobn u dávno sedla na Borech za vradu.
Sotva se zakoukám do jednoho programu a najdu jak tak jeho smysl, ekám, kdo to vlastn otevírá dvee, hup – zmna, a naproti m se ítí auto se sirénou! Sotva pochopím, e asi nkoho honí, jediným cvaknutím (pochopiteln ne mým, a zcela neoekávaným), se ocitnu tváí v tvá njakému podivnému tvoru z íše hmyzu, který se práv rozmnouje. Kdy u jsem naptím celá zmodralá, zda se to povede, i nikoliv, ten, kdo ml do pvodních dveí vejít, práv odchází, a já vidím jen jeho záda.
Jak íkám – k násilnému trestnímu inu zde ji není daleko.
 
Navrhovaný spolený výlet na kole, nebo výstup na nejbliší nejvyšší horu, a následn návštva dobré hospdky (bez televize), jest odkládána na léto, ovšem mimo fotbalovou sezónu. Mimochodem, vtšinou k tomu nedojde z jiných objektivních píin.
 
Spolené návštvy píbuzných se odehrávají spontánn tehdy, bí-li zrovna dleité utkání, kde jde o ivot, a píjemce návštvy stejn jako dodavatel se tší, a budou vát „GÓL“ spolu.
enštiny se tak stáhnou do kuchyn, a tam prý „blb mluví“. íkají ti, co zstali u televize.
 
Otázka „Kam s ním?“, je nyní nahrazována smrteln mínnou otázkou:
Fotbal, nebo Kivoklát….
Jak tam zamontovat poíta?
Teba by mohli na Kivoklát nainstalovat na kadém rohu PC, kde by neustále bely fotbalová a hokejová utkání. Minulá, souasná – a pro typy rodu Verneovc – i budoucí.
Dagmar Jarošová


Komente
Posledn koment: 10.01.2007  20:15
 Datum
Jmno
Tma
 10.01.  20:15 Dana
 08.01.  15:09 rudolf
 08.01.  15:09 rudolf
 07.01.  18:43 Jan
 07.01.  17:47 Ludmila T
 06.01.  08:55 hera
 05.01.  07:14 Jolana