Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Síla slova, Slavomír Ravik

O babylonském zmatení jazyk (7)
 
Jak se to stalo? Plochostí a nepesností myšlení. Svdí o tom vyjadování mocných, kteí se protlaili a ke kormidlu djin a tím pádem i do našich osud.  Špatn vychovaní absolventi nepesvdivého vzdlání, jazykoví diletanti, kteí si prbn nedoplují mezery etbou, tedy uívají jazyka jako prostedku k manipulaci, zejména ve chvíli, kdy se chystají do provozu volební urny. S klesající úastí prostého lovka v této prhledné he si uvdomujeme, e píští adepti mocenské struktury vdom uívají novodobého šifrování jako kouové clony, zastírající nechutné ambice zápasících stran.
 
Slova se stala smnným prostedkem, který ovšem prošel neslýchanou inflací. Inflace je pojem z finanního svta. Jenome jak shledáváme, to, co se odehrává na bankovních kontech, probíhá i ve veejném ringu, kde dochází k jazykové devastaci, k plytkým výrokm státník a prohlášení mocných. Nemají myšlenky, které by nám pedávali, uívají frází jako prefabrikát pro budování svých babylonských ví, ím ovšem devastují naši slovní výbavu a tradice, zatímco kultivované osobnosti pracují jen v tichosti svých pracoven. A jak by ekl filosof Emanuel Rádl, velké myšlenky se rodí, ovšeme v skrytu, kdy svt ješt spí a mlha se teprve zvedá nad zameným údolím. 
 
Této skutenosti si byly vdomy i dávné osobnosti, práv tak jako Jan Amos Komenský, který snil o velikosti jedince, jen je svým vlastním knzem, zpovdníkem ba i filosofem a uitelem. V promnných kulisách doby se k tématu vyjádil Karel Havlíek, o nco pozdji George Orwell, jeho sci-fi se stávají v dnešní dob realitou. Sám jsem pispl do tohoto mlýna nezávisle na pedchozích autoritách svou Totální krizí psanou v hlubokých vodách minulého zápasu bezmocných s hrubou silou moci. Co se týe Orwella, ten shledal, e anglitina (a de facto kadý jazyk) je eí špatnou, ošklivou a nepesnou, nebo i naše myšlenky jsou bu povrchní, nebo hloupé. A tedy špatný slovní projev neme být ne jen pádem do ješt vydatnjšího a hloupjšího myšlení. Inu shledáváme, e autor projevu – vtšinou ped televizními kamerami, nám nemá co íci, a ve své neobratnosti mu vlastn nezáleí ani na tom, zda mu lidé rozumjí, zdali prohlédli jeho umdlený projev i doká-li se obecného souhlasu.
 
e je vám pi tení toho, co dnes a denn slýcháváme špatn? Inu toto nadlení, které formuje myšlení obanstva, kazí dobré mravy a vede k úpadku ducha, je dnes naším údlem, pokud opotebováváme - pi nedostatku asu a vysoké cen kvalitní literatury - vlastní slovní zásobu. A tak jedinou útchou je tušený duchovní platino-iridiový metr, jím bude jednoho dne všechno násilí, podfukáství, chytraení i  soudobé elitáství   postaveno na  své místo. I dojde, jak známe z biblických zvstí, k oddlení zrna od plev.
 
Teprve v tom okamiku shledáme, e tu bylo balastu a neistot víc ne skuten zúroeného zrna.  Ji nyní však docházíme   - na pozadí striptýzu moci – k jednoznanému závru, e úrovni jazyka, slova i myšlenek  pedchází pád kultury a mrav.  O tom nás ostatn pouuje nejen historie veleíší, po nich zbyly jen ruiny. Však se rozhlédnme i dnes kolem sebe.
 
Ilustrace z internetu
 
Pipravila Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.07.2024  15:13
 Datum
Jmno
Tma
 11.07.  15:13 Von
 09.07.  21:31 Jaroslava