Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Cimrmanv kámen

„Jára Cimrman se zrodil v den, kdy byl objeven. Dokud o nm nikdo nevdl, neexistoval. Dnes jeho jméno rozezní alespo v echách tu chudší, tu bohatší hru pedstav a pocit, co zpsobuje, e nkteí povaují otázku, jak ke svému jménu pišel, málem za nejvzrušivjší tajemství. Akt pojmenování má zejm magickou moc.
…Jára Cimrman je však opravdu dobré jméno. Tvarem „Jára“ se obyejný Jaroslav mní v umlce, bohéma. Tak ho tko pojmenovali nad kolébkou rodie. Tak si patrn po první vlastní básni zaal íkat sám. Píjmení Cimrman zapsal matriká nejspíš jako Zimmermann. Dospvší vlastenec chtl však nepochybn jméno ryze eské. V pimeném vku navštvoval pravdpodobn školu, mohl mít sourozence, musel mít rodie …“

Tolik úvodní text z knihy „Divadlo Járy Cimrmana“ coby dkaz o pvodu, vlastenectví a ešství velikána.

Urit rok Cimrmanova narození není vbec snadné. Jára, po matce Rakušan a po otci ech, zapadlý po první svtové válce, proil plodný ivot. Díky matrikái IV. vídeské farnosti Franzi Huschovi nelze dodnes s jistotou tvrdit, zda se manelm Marlen a Leopoldovi Cimrmanovým narodil synek v mrazivé noci roku 1857, 1864, 1867 nebo 1887. Podle matrikáova nejistého rukopisu bychom mohli pipustit i rok 1888. Mohli bychom si tedy ješt pipomínat (dle zvoleného roku) více monostmi Cimrmanovo narození, stejn tak i v roce píštím. A to, piznejme si, se jen tak nkomu nestane!

Ke lenm rodiny: Vycházíme-li z fotografie (z citované knihy) malého Jarouška s rodii a sestrou, byla tato mladší. Pozdji se zjistilo, e byla ve skutenosti starší a e Jára, jak známo, nosil zejm po ní do svých patnácti let díví šaty. Géniova údajn tikrát provdaná sestenice Irma Tichá, díve Röslerová, ješt díve Kuliová, rozená Jebavá, na adu let dotírala, aby ji dostal k divadlu. Cimrman, znechucen jejím naléháním, ji zapjil svému švagrovi jako ivou figurínu do výkladu skín jeho obchodu.

Potomci: Podle kroniky obce Liptákov víme, e se tu Jára objevil roku 1902 a e v místní lesovn zkoušel své divadelní hry za asté nepítomnosti pana nadlesního Schmoranze. To zavdalo píinu k pomluvám o paní nadlesní a Cimrmanovi. Jak známo, v Liptákovské kronice z roku 1904 je záznam, je nasvduje, e potomek zde být mohl. Nepekvapí tedy, e se texty Cimrmanových her v Liptákov našly dobe uschovány a pepsány úhledným enským rukopisem. O dalších píbuzných i potomcích Járy Cimrmana prameny mlí.

O rzných oborech (krom asto zmiovaných), do nich mohl proniknout, se prameny nezmiují. A zde si dovolím doplnit snad jedno z bílých míst v jeho ivot. V katalogu, vydaném roku 1984 ke 100. výroí zaloení Stední umleckoprmyslové školy v Turnov, v ásti Absolventi roníku 1908, jsem narazila na jméno  Cimrman J. S pihlédnutím k výše uvedeným monostem roku narození mohl na této škole Cimrman studovat a své studium roku 1908 zakonit ve 20, 21, 31 i 44 letech, pípadn v 51. roce svého vku.

Absolutorium studia, zvlášt ve vyšším vku, zde bylo i u geniálního Cimrmana moné: do roník bn picházeli studenti ji vyuení v nkterém z umleckoemeslných obor i mající uritou praxi.

Ojedinlé však je, e jako jediný z roníku má Cimrman J. uvedeno rozmezí studia 1908 – 1909. Bu mohl projít ji zmínnou moností, tj ji vyuený v oboru a znalý praxe nastoupit na školu hned do vyššího roníku a po dvou letech studium zakonit závrenou zkouškou. Nebo mohl být po nástupu na školu jako ádný student hned od prvního roníku v hlavních pedmtech – zlatnictví, klenotnictví, glyptika a zpracování drahokam, doplnné rytectvím – tak výborný, e absolvoval s vynikajícími výsledky ji za dva roky!


Druhá monost se zdá pro Járu pravdpodobnjší. Ne dosti na tom: Na plakátech a propaganích tiskovinách k výstavám a výroím školy se objevují v dalších letech sotva itelné, pesto však rozeznatelné iniciály J. C.
Lze tedy soudit, e Cimrman po absolutoriu na škole zstal v roli uritého propaganího pracovníka. Se svými schopnostmi mohl plnit i funkci dnešními slovy public relations. Technologie tmelení materiál umleckého oboru rytectví kov ho pivedla také k roli prostedníka mezi profesorským sborem a studenty. Svými moderními názory a smlými nápady posiloval sebevdomí obou stran a pomáhal pi jejich vzájemném stmelování. Jako první absolvent v historii školy zaal na její pd tedy psobit pímo, ani by ji mezitím vlastními botami opustil. Zárove tato innost naplovala Járovy ambice a tmelila vlastní ivotní rány.

A co více: V této dob (dle záznam) Cimrman oprášil staré výrazivo odborných pedmt, napíklad pro rzné nerosty a kovy, materiály a nástroje, technologie i zpracování, stejn jako pro konené umleckoemeslné výrobky školy. A nebyl by to on, kdyby se nesnail prosadit jejich uívání v odborných pedmtech.
Nejdéle snad pemýšlel nad výrazy Carbunculus-Granatus, které mu v eském ráji jako pravému vlastenci znly stále ponkud cize. A jako milec eského jazyka pišel na ojedinlý a krásný výraz pro surový a plamenem zbarvený kámen, hust rozesetý po kraji, který se ji v té dob hojn uíval pro výzdobu šperk a pedmt na jeho škole“. Nazval ho ZRNAKO, pozdji pipustil výraz Granát.

Proto vzdejme hold Járu Cimrmanovi, nebo Zrnako se pouívá do dnešních dn.

 
Olga Szymanská
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

 
 

Komente
Posledn koment: 19.06.2024  08:44
 Datum
Jmno
Tma
 19.06.  08:44 Vladimr K
 16.06.  08:48 Vesuviana
 15.06.  10:27 olga jankov
 15.06.  09:15 Von
 15.06.  07:04 Pemek