Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dárcovství krevní plazmy

Odpovídá MUDr. Jana Zítková, lékaka plazmaferetického centra Amber Plasma

Co je krevní plazma a k emu je v tle dobrá?
Plazma je tekutá ást krve, která tvoí 55 % jejího objemu. Je to nosi pro ervené krvinky, bílé krvinky a krevní destiky. Kdybychom tyto elementy z krve odebrali, plazma sama o sob má lutou barvu. ervenou barvu plné krve toti zpsobují ervené krvinky. Plazma je tvoena z 90 % z vody a dále jsou v ní obsaeny plazmatické bílkoviny, hormony, enzymy, vitaminy, minerální látky, cukr. Bílkovin je v plazm pes 120 druh a plní ivotn dleité funkce, jako je napíklad obrana proti infekcím nebo sráení krve pi rzných poranních. Vzhledem k tomu, e dosplý lovk má asi 5–6 litr krve, objem plazmy u lovka je odhadem kolem 3 litr, take je to opravdu velká ást.

Je mi 50 let a chtla bych darovat plazmu. Nejsem na to u stará? A jak asto mohu v tomto vku darovat?
Darovat plazmu me kadý zdravý lovk od 18 let, vtšinou do 65 let, prvodárce musí pijít do 60 let. Urit tedy stará nejste, ale záleí samozejm na zdravotním stavu, který pi první návštv posoudí léka. A pak také záleí, jak se bude zdravotní stav vyvíjet, proto jsou naši dárci pravideln kontrolováni. Vzhledem k tomu, e se jedná o odbr, který je pro tlo energeticky mén nároný ne odbr plné krve, me se v eské republice darovat kadých 14 dní. Je však dokázáno, e veškeré odebrané sloky plazmy, vetn bílkovin, se v tle obnoví do 48 hodin.

Jaká onemocnní se dají léit léky z krevní plazmy?
Spousta pacient se vzácným onemocnním, jako jsou napíklad HAE neboli ddiný emfyzém, uívá preparáty vyrobené z plazmy. Urit mnoho lidí zná také vrozené onemocnní krevního sráení, jako je hemofilie. Tmto pacientm bez (s deficitem) faktor krevního sráení se léky (s tmito faktory vyrobené z plazmy) podávají injekn do il. Bez nich jim hrozí krvácivé komplikace a asto nevratné poškození kloub. Jenom pro pedstavu: Pro lébu jednoho pacienta s hemofilií potebujeme za rok a 1200 odbr plazmy od dárc. Take je to opravdu obrovské mnoství dárc, kteí musí pijít, aby jeden hemofilik ml umonn normální ivot a nedošlo u nj k ivot ohroujícímu krvácení.

Mám vyšší krevní tlak. Mohu se i pesto stát dárcem krevní plazmy?
Monost stát se dárcem krevní plazmy mohou zkomplikovat rzná onemocnní zájemce o dárcovství. Mohou to být jakákoliv váná autoimunitní onemocnní, nádorová onemocnní, darovat nesmí lovk, který uívá napíklad imunosupresiva, kortikoidy, má teba opravdu velké potíe s dýcháním, se srdením rytmem. Ale napíklad zmínný lehce vysoký krevní tlak nevadí, potenciální dárce na nj me i uívat léky. Podobn nevadí ani lehká alergie i mírn zvýšená hladina cholesterolu, na kterou daný lovk bere léky. Je ale dleité zdravotní stav kadého jednotlivce posoudit individuáln, proto kdy k nám nkdo pijde a chce darovat plazmu, vdy nejprve podstoupí lékaskou prohlídku, vetn nábru krve. Na základ tohoto vyšetení pak léka posuzuje, zda se jedná o vhodného dárce.

Jaký je rozdíl mezi odbrem plné krve a krevní plazmy?
Odbr plné krve sice trvá kratší dobu, vtšinou je odebráno 450 ml do 10 minut, ale pro organismus jde o mnohem vtší zát ne odbr plazmy. Ten naopak trvá delší dobu, zhruba ti tvrt hodiny a hodinu, protoe se odebírá pes separátor. Proto je v eské republice odbr krve limitován potem za 12 msíc. Mui mohou darovat maximáln ptkrát a eny, protoe mají celkov mén eleza, mén krevního barviva, mohou darovat maximáln tyikrát bhem 12 msíc. Plazma se obnoví do 48 hodin a me se darovat po 14 dnech, maximální odbr je u nás povolen 25 l za rok bez ohledu na to, zda se jedná o mue i enu. Mnoství odebrané plazmy závisí na váze kadého jednotlivce.

Jak odbr krevní plazmy probíhá?
Pístroj, kterým krevní plazmu odebíráme, se nazývá separátor. Z jednoho ilního vpichu jde nejprve krev dárce do tohoto pístroje. Tam se bu centrifugací, nebo filtrací se oddlí plazma. Ta se potom sbírá do speciálního vaku nebo nádoby. A oddlené krvinky se spolen se speciálním protisrálivým roztokem zase vracejí zpt dárci. Takto se cykluje fáze odbru a fáze návratu, dokud se neodebere poadované mnoství plazmy, které se vypoítává podle váhy. Odebírá se v rozmezí od 650 ml do 890 ml plazmy. Na konci odbru ješt dárce dostane fyziologický roztok, aby ta objemová ztráta nebyla tak veliká. Me tedy dostat 250–500 ml fyziologického roztoku. Dárce proto odchází mén zatíen ne po odbru klasické krve, které se odebírá 450 ml bez jakékoliv náhrady.

Mohu se k odbru plazmy i krve dostavit, i kdy jsem nachlazený?
Dárce by ml být zdravý, to znamená, e by neml mít teba ani rýmu. Urit je také dobré, aby pišel odpoatý a vyspalý, protoe u zdravého lovka, který není vystresovaný i fyzicky unavený, v podstat není odbr plazmy ani krve zátí. Ale pokud by to nkdo podcenil, co obas vídáme napíklad u sportovc, kteí pijdou teba 2–3 dny po závodech a odbr u pro n potom pedstavuje zát – jsou potom zbyten víc unavení, mohou mít i lehký pokles tlaku. Zárove platí, e aby byla krev co nejlepší, ml by být dárce v kondici. Také není vhodné tsn ped odbrem kouit, zejména se to projevuje u odbru plné krve, protoe potom krvinky penášejí mén kyslíku.

Jsem pravidelnou dárkyní plazmy, ale diagnostikovali mi loutenku typu A. Budu moci po uzdravení pokraovat v dárcovství?
Jestlie se jedná o infekní loutenku typu A, mete zaít opt darovat rok po uzdravení. Podobné je to napíklad u mononukleózy. Nkdy se lze setkat s mýtem, e po onemocnní loutenkou je dárce navdy vyazen, ale to se týká hepatitidy typu B a C, kde v podstat me docházet k tomu, e v krvi mohou petrvávat inaktivované viry a mohlo by dojít k nákaze oslabených pacient. Proto jsou dárci ped odbrem testováni na loutenku typu B a C.
 
Adéla Steinová
 
 

Komente
Posledn koment: 31.05.2024  15:54
 Datum
Jmno
Tma
 31.05.  15:54 Von
 31.05.  12:40 Vesuviana
 31.05.  12:10 Jaroslava
 31.05.  10:05 olga jankov