Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Minerálkový veerní raut
 
Úkolu, najít malou hospdku, a domluvit setkání na minerálkovém posezení na protest proti enám v hospod u piva, se tentokrát ujal fotograf Chudoba s drogistou Boukem.

Obešli postupn Manifesto Market, moderní street food a kulturní zónu na Florenci, Cocovan boho karavan na Steleckém ostrov, kde nabízejí skvlou kávu, wafle, limonády, restauraci Podolka s terasou v Podolí, kde se pokocháš krásným výhledem na plynoucí eku Vltavu a Císaskou louku, kavárnu ekárna na Výtoni, kde mají krásný vnitroblok se zelení a moc píjemn se tam sedí.

Nakonec, aby to bylo stylové, kdy jde o nealkoholické posezení, vybrali veganskou restauraci U ervené epy, nedaleko Petínského areálu. Chtli zkusit nco pro n nco nepirozeného, nedoporueného, nevyzkoušeného, proti jejich zvyklostem. Nco pro zdraví, pirozený pírodní materiál.
„To je dobe, e je to tak zastrený, pochválil si výbr Chudoba, „alespo nebudeme mít komplex méncennosti, protoe budeme bez piva.“

Na zahrádce, krásn vyplnné vzrostlými kei albízie, blýskavky a borovic a pestrými trvalkovými rabaty bylo opravdu píjemné prostedí, vroubené svtelnými girlandami. V zadní ásti ped pergolou sedlo nkolik host.

Samozejm, e se vyskytly i námitky, které rozšioval doktor Kárný, známý diabetik:
„Pánové, dovedete si nás pedstavit pi jemn perlivé Magnesií? Nebo Mattonce?
Strašná pedstava, to je jako kdyby chudí ševci pletli svetry pro nudisty, nco nepedstavitelného, nco jako dieta naruby. To je pímo smrtelný hích!  Pomysleli jste na to, e budeme vypadat jako debilové, nebo alkoholici v léení na vycházce z ústavu?“
S velkou odezvou se nesetkal. Naopak byl nápad pijat se zvdavostí, jak to s jejich popíjením dopadne. Obsadili stl, vedle zahradní kašny, do ela pipravili idli pro pedsedu, a praporeník Chudoba postavil jejich vlajku na pl erdi. Dkaz jejich obti k pivním tradicím.

Všichni byli pekvapení píchodem vrchního s poháry na tácu.
„Pánové, jste u nás vítáni a pijmte náš „Welcom drink“!
Vytvoila se úasná píjemná atmosféra. Nikdo neekal pípitek s Crodino. Tento tradiní nealkoholický aperitiv je osvující a lehký. Má jemnou hokou chu a je ideální pro pivítání host. Tato chu je výsledkem italské tradiní receptury bylinných extrakt a destilát, peliv vybraných rostlinných a ovocných kousk.

S širokými úsmvy si piukli a sborov provolali: „Dkujeme šéfe! Jen dál!“ Nkteí hosté kolem pokývali hlavou, jako by rozumli, co to znamená.
„Po téhle ambrózii nebo nektaru chcete pít Magnesii?“ rozhlédl se doktor Kárný po ostatních, „otásám se od svrae a po hlasivky. Jen to vidím a mám husí ki jak neštovice.“
„Pánové, nezlobte se na mn, ale byl jsem ji na nkolika rautech a bylo to nároný,“ nedal pokoj školní inspektor Hanák, „takovej raut má bejt vyváenej, má nabídnout jídla z teplé i studené kuchyn. Teba tradiní maarský vepový guláš, ízeky, ebírka, krkovika, kolena, peenou vepovou kýtu, nebo teba pošírovaného norského lososa.“
„To jste úpln vedle,“ chtl ho perušit redaktor Kolda. Hanák se zastavit nedal.
„Ve studený kuchyni je nejlepší roastbeefový sandwich v chlebu, nebo mini Burgry s trhaným masem, kachním prsíkem, tatarák s chlebovým chipsem.“
„Vdy jsme ve veganským podniku,“ pokraoval Kolda ve snaze Hanáka zarazit.  Kdepak, Hanák jel dál.
„Helete, chutné saláty, pomazánky, obloená prkýnka sýr a extra uzenin.“

Osamlé protesty inspektora Hanáka a odmítání pokraovat neusply. Zvdavost zvítzila. Všichni se zaetli do jídelního lístku, v nm je pekvapily pro n naprosto neznámé názvy. Aby akci podpoil, slíbil redaktor Kolda reportá do asopisu Vela s jmenovitou publikací na webu a fotografiemi všech len klubu.
Rozvinula se na jejich zvyklosti podivná debata.   Kolem stolu šla postupn slova nadje. Snad to pro jednou vydríme ve zdraví. Doubek musel slíbit, e poslední minerální doušek bude napnná plznika. Jak to zaídit, Doubek nevdl, byl to problém.
„Jde o to, jestli je lepší pít vodu s bublinkami, anebo bez nich,“ rozvinul debatu doktor Kárný, „hygienici a nkteí felai se prý domnívají, e výhodnjší je voda bez bublinek, protoe bublinky dlají ve vod kysliník. Kdy se voda bublinkami naplní moc, a my to vypijeme, pekrví se nám aludek. Pozor na to.“
„Kolik kysliníku me mít v sob jedna jemn perlivá bublinka?“ nedokav se zeptal pan Váša. Na to se všichni zasmáli a pekvapivému dotazu vnovali místo odpovdi jen údiv.
Naštstí perušil úvahu o bublince vrchní, který pišel plnit jejich pání a nabídl nkolik nealkoholických nápoj. Dívali se na nho jakýmsi zoufalým pohledem, protoe si nikdo nebyl jistý, jestli to, co si vybere mu bude také chutnat.

U nápoj to bylo jasné. Jednoznan zvítzila v prvním kole Magnezia jemn perlivá. U jídel to tak jasné nebylo. Vrchní trpliv vysvtloval, co jednotlivé názvy znamenají, dokonce nabídl katalog barevných fotografií nabízených jídel. Samozejm všechno vychválil a ujistil pány, e u nikdy více nebudou ádat staroeskou kuchyni, sice dobrou, ale nezdravou.
Píliš dlouho nevybírali. Doubek vybízel, aby nezdrovali a nechali si poradit vrchním. Take se to rozjelo. Jako pedkrm dostali všichni pikantní salátek z fermentované zeleniny s itným chlebem. Doubek s Boukem si dali houbové rizoto na bílém vín s tempehem, shitake, ampiony a parmezánem. Jen se jim oi zakroutily. Kárný s Chudobou a Koldou objednali salát s rozpeeným kozím sýrem, chery rajátky, hroznovým vínem, rukolou a brusinkovým sirupem. Tváili se pitom, e jde o pokus je otrávit.

Hanák s Vášou se dost dlouho rozmýšleli, take jim vrchní doporuil pórkové kari s veggie kulikami. Jen smutn pokývali hlavou na souhlas, pi zmínce o veggie kulikách jen vzdychli. Kdyby jim nkdo našeptal, e jsou to dietní býí koule, tak by tomu vili.
Mezitím servírka pinášela kadému láhev jemn perlivé Magnézie s broušenými sklenicemi a vedle vlajky na pl erdi rozsvítila sklenici se svíkou.
Cítili se spokojen a píjemn. Jen nkteí stále mysleli na varování ped následky uívání kysliníku v bublinkách. Všem obavy ješt ke všemu zvýšil doktor Kárný, který si nenechal pro sebe zkušenosti ze svých pobyt ve Františkových lázních.

„Víte, kysliník uhliitý toti zvyšuje vyluování aludeních šáv a zrychluje prchod potravy aludkem i trávicím ústrojím. Plyn me v aludku vyvolat nepíjemný tlaky. Pi nich se nkterým lidem napne aludek a tím vznikne tlak na bránici, který nkdy vyvolá svíravý pocit na hrudi, mírnou poruchu srdeního rytmu, problémy s dechem a z toho vyplývající pocit úzkosti,“ vysvtloval podrobn. 
„Doktore,“ snail se ho perušit Kolda, „vy nás lekáte!“
„Ale ne, jen pibliuju úinky. Projevy jsou nepíjemné jen pro lidi s nemocným srdcem. Staí si odíhnout a zbavit se pebytených plyn.“
„Prdnout asi nestaí, vite doktore,“ poznamenal pan Váša.

Odpovdi se nedokal. Všichni dostali svá jídla, která podrobili nejdíve vizuální prohlídce a opatrnému ochutnávání. Jedli s chutí a skuten zapíjeli erstvou jemn perlivou Magnézií.
Chvílemi pokraoval mezi jednotlivými doušky i doktor Kárný:
„Podívejte se, kysliník uhliitý je v normálních koncentracích pro tlo neškodný. Ovšem pi vyšších koncentracích me zpsobit i otravu. Lehí otravy se projevují bolestmi hlavy, bušením krve v hlav, tlakem na prsou a závratmi. Pi tších otravách me dojít k mdlobám, slabosti a zvýšení tlesné teploty.“
„Jeíšmarjá doktore u pestate,“ adonil inspektor Hanák, „mn konen zaaly ty veggie kuliky chutnat a vy mn sugerujete tlak na prsou. U toho nechte a jezte radši ty své kozí sejry.

Ke cti malostranských hospodá je nutno pipsat, e objednaná veganská jídla všichni sndli, pi hojném zapíjení jemn perlivou Magnezií.
Vrchní byl také spokojen a nabídl pánm jako digestiv mandlový nealkoholický koktejl. Zpsobil tím velké rozpaky, protoe na nco takového nebyl nikdo z nich zvyklý. Kdy se dozvdli, e jde o mandlový sirup s perlivou vodou, citronovou krou a lístky bazalky, vetn drceného ledu a plátkem okurky, souhlasili všichni.
„Nco vám pánové eknu,“ ozval se diabetik doktor Kárný, „ne, e bych furt rebeloval, ale to co se s námi tady dje, to je nco nepestavitelného. Vdy my tady zahazujeme naši hrdost a est. Dobrovoln si aludky plníme kysliníkem uhliitým, pijeme sladký koktejly a edíme se jemn perlivou Magnézií. Jíme zeleninu na všechny zpsoby. To je zkouška odvahy, tohle vydret.“
„Já myslím, e dnešní setkání je pro nás uitené,“ prohlásil rozšafn inenýr Doubek, „vyzkoušeli jsme si pití nealkoholické, zdravé minerální jemn perlivé vody a nebudeme mít za zlé, e i eny pišly na to, e není nic lepšího ne zahodit morální zábrany a zajít do hospody na pivo. Tím souasn naznauji, e tu druhou láhev Magnézie ji nedopiju.“
„Pánové já také koním,“ rezolutn prohlásil doktor Kárný, „jasn cítím, e mi bobtnají mozkové buky a cítím se nafoukle. Me kysliník uhliitý lovka nadnášet? Kdo na tenhle otesný nápad vlastn pišel? Pivo se snad pije od stvoení svta, né!“
„Pane doktore,“ ustrašen s zeptal Chudoba, „vy tedy íkáte, e kdy se pije píliš mnoho vody, me dojít k otrav vodou, intoxikaci nebo k narušení mozku. Tedy, kdy je v mozkových bukách píliš mnoho vody zaínají bobtnat?“
„Jó, to teda jó! Kdy buky v mozku oteou, zpsobí tlak v mozku. lovk pak me být zmatený, ospalý a bolet ho hlava.“
„Pánové, to je šílený, já myslel, e bhám na WC astji po pivu, to jsem se mýlil,“ omlouval se pan Váša, „po tch bublinkách to mám jako štafetu. Doporuil bych pití minerálky pro trénink na krátký bhy.
To se nezastavíte. Pardón, u musím zase bet.“

V tom rozrušení to vzal na druhou stranu ke vchodu, místo k pergole v zadní ásti zahrady. Ve chvilce upaloval kolem na správnou malou stranu, jen se za ním prášilo. Ostatní mu za jeho výkon uznale zatleskali. Kupodivu se pidali i nkteí hosté.
„Jestlipak víte pánové,“ pidal se po uklidnní situace fotograf Chudoba, „e kdy jsem šmejdil po originálních místech v okolí, objevil jsem místní minerální prameny. Na Nebozízku jsou štoly pod lanovkou, které jsou z asanace roku 1985. Voda z nich tee do ertovky. Další jsou u Strahovského kláštera poblí odtud. Samozejm ty pramínky, jako teba Petínka a Peklo, zkoušet nebudeme.“
„To tedy nebudeme,“ horliv pisvdil rebelant doktor Kárný, „drme se radji doporueného mnoství, abychom nevlítli do extrém. V lázních nám íkali, e dosplý lovk by ml denn pijmout 30 a 45 mililitr tekutin na kilogram své váhy.“
„Kolik mililitr to dlá vám?“ zeptal se Chudoby provokativn drogista Bouek.
„Te vám to po tom rozpeeným kozím sejru neeknu,“ bránil se Chudoba, ale doma si to spoítám.“
„Já uznávám, e pití minerálek má svj význam,“ piznal i drogista Bouek, „pití minerálek jako souást terapie, to je dlouhá historie. Traduje se to pece u od antiky, ecko, ím. Mám v krám taky nkolik druh. Nkteré jsou vhodné pro kadodenní pití, jiné jen nárazov nebo v lázních.“
„Taky si myslím, e je lepší pít je v menších dávkách nkolikrát denn,“ pidal svj rozum pan Váša, „je to skuten lepší, ne celý den nepít a pak se nalejt litrem vody naráz.“

Pánové si dokázali, e pro správné fungování lidského organismu jsou tekutiny nezbytné. Vdí, e mají dodrovat pitný reim, co ale kdy jim obyejná voda nechutná a násilím do sebe nalijí sotva dv sklenky denn? Ne nepít vbec, je lepší dopát si klidn nkolik sklenic plzniky. Po této veganské zkušenosti zjistili, e tudy pro n cesta nevede.
 
Pemysl asar
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.06.2024  09:07
 Datum
Jmno
Tma
 03.06.  09:07 Jana Gottvaldov
 29.05.  22:10 Jaroslava
 29.05.  16:32 Pemek
 29.05.  15:00 Von
 29.05.  11:36 Vesuviana
 29.05.  09:22 Ivan