Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rudolf,
ztra Valrie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Eunuchové a Zlaté lotosy
 
Pesto, e v souasné dob je tolik informací o ín, myslím tím o souasném vývoji, zmnách v této zemi, rstu pozice íny ve svt, tak jsem se rozhodl pipomenout nco z minulosti této zem a sice eunuchy a Zlaté lotosy.
 
Eunuchové, neboli „nemui“, mui bez pohlavních láz po kastraci ili prakticky na dvorech všech panovník. Mnozí vládci vyuívali eunuchy nejen k obsluze svých harém, ale i k plnní jiných úkol hospodáského a politického charakteru, take nkdy plnili významné role ve státní správ. Panovníci si na nich váili skutenosti, e nebyli vázáni rodinnými svazky a byli proto oddáni pouze svému králi.
Císa, na nho nemohlo dopadnout oko normálního smrtelníka byl nejosamlejším lovkem v ín. Eunuchové se tak stávali jeho dvrníky, rádci a páteli. Tím získali i znaný vliv na chod zem. Ti nejskvlejší z nich vyšplhali po ebíku moci a do funkcí regent a generál.
 
Z dnešního pohledu se jeví té zajímavá okolnost, e kastrace jakoto relativn závaný zásah do lidského organizmu spojený s ohromným zdravotním rizikem, vetn smrti, a pesto však pouze ve velmi výjimených pípadech tento zásah konil smrtí ukazuje na vysplost ínské medicíny.
 
Zlaté lotosy.  Domnívám se, e na rozdíl od všeobecné známosti významu slova eunuch si pod názvem Zlaté lotosy jen málo lidí vybaví oznaení pro umlé zmenšení enských nohou. By se jedná o relativn krutý zásah, tak se v ín oznaoval takto, tém poeticky. Tato móda se v ín ujala v dob vlády dynastie Sung kolem roku 1000 našeho letopotu. Celý bolestivý proces, který enu zbavoval schopnosti pirozené chze zaínal v dtství. Po pátém roce vku byly dvatm podvazovány prsty na noze pod chodidlo tak, aby se docílilo co nejmenší noky. Postupn docházelo k deformaci chodidla a zvyk se postupn rozšíil i mimo privilegované vrstvy.
 
No, ale nebyl bych to já, respektive moje myšlení, abych si odepel komentá, e to trojení v pedchozím popsané, tedy dobrovolné odepení si muství u mu a stejn tak dobrovolné mrzaení se u en skonilo a bylo omezené jen na ínu.
 
Staí se podívat na souasné nejen zbavování se muství, ale pímo pedlávání se na eny a stejn tak neomezování se en se zásahy do tla na chodidla oproti zásahm na celém tle, nemluv o pomalovávání celého tla u obou pohlaví.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.02.2024  16:00
 Datum
Jmno
Tma
 21.02.  16:00 Von