Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

raloci, výkaky a Kant

Jen málokdo ovlivnil svtovou filosofii jako Immanuel Kant. A jen málokdo dsí studenty tolik jako on, resp. jeho myšlenky. Jednu z nich – kategorický imperativ – s dovolením pipomenu. Je mi a stydno rozepisovat se o nem tak notoricky známém, ale co kdyby… „Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání mla na základ tvé vle stát obecným pírodním zákonem.“ Není tké uhádnout, co se za tím skrývá. Jinými slovy, konejme zpsobem, jak bychom to oekávali od všech rozumových bytostí, tedy lidí. Immanuel toti pedpokládal, e na základ rozumu iníme správná rozhodnutí, a e kadý z nás jím disponuje (co je sice pravda, ovšem skuten ho taky kadý z nás také pouívá?), ergo dojdou vdy všichni ke stejnému závru. A z obecného zákona stane se univerzální forma chování.

Pro naše další vyprávní bude ovšem vhodnjší pracovat s druhou formulaci slavného imperativu. „Jednej tak, abys pouíval lidství jak ve své osob, tak i v osob kadého druhého vdy zárove jako úel a nikdy pouze jako prostedek.“ No povzte sami, nezní ono to krásn? Bezesporu nadmíru ušlechtilá (a idealistická) myšlenka o fungování mezilidských vztah. Nikdy neredukujme druhého lovka na pouhý prostedek pro dosaení našich cíl, nevyuívejme ho, neberme ho jako vc, kterou zmakáme a vyhodíme do koše, jakmile poslouí naším zájmm a pestane být uitená! Jsme peci lidé, tak jednejme lidsky! Slušn, férov a na rovinu se všemi kolem.

U kdy jsem etl Kritiku praktického rozumu, zatímco mí spoluáci se teprve prokousávali slabikáem, Kantova idea m dojímala k slzám. Za jak krásné místo by platil svt, kdyby se všichni ídili jeho imperativem! lovk by vyšel na ulici a pipadal by si bezmála jako v zemi zaslíbené, v touebn oekávaném ráji a nemusel by se bát, kdo s jak špatnými úmysly k nmu pistupuje. Ach ano, tyhle Kantovské pohádky mého mládí… Kde jen ty asy jsou… Realita, ostatn jako tém vdy, se podstatn liší. Ne e by se poslání Immanuelovy myšlenky nedalo ve spolenosti vysledovat, jene ruku na srdce, nevyskytuje se v ní mnohem, ale mnohem více jednání opaného? Tedy slušn eeno, nekouká se na vás kdekdo pouze z té pozice, ím byste mu mohli prospt, jaké výhody, i naopak nevýhody skýtá pátelství i kontakt s Vámi?

S chutí kritizuju souasnou spolenost. Abych však zachoval spravedlnost, nesmím opomenout, e tento rys lidského chování (amorálnosti?) nepatí mezi nic nového. Ml se ile k svtu od chvíle, kdy pestáváme hovoit o dvounohé chlupaté opici a namísto toho pyšn íkáme lovk. Vzpomeme jen na všechny ty vojevdce, generály, diktátory, krále, tyrany, vládce, panovníky, císae… A se zaklínali magickými formulemi o tom, jak vládnou ve prospch lidu, jak vše iní pro blaho vlasti a dje budoucí, u kolika z nich se jednalo o pravdu? En ten týky… teba Napoleon. Budi. Moná v prvních letech opravdu jenom bránil revoluci a její výdobytky lidu, jene ta se ocitla u po pár letech v suchu. Pro tedy ty pldruhého desetiletí trvající boje, nekonené ady mrtvých a zbídaených a mapa Evropy pepsaná na Napoleonovu Evropu?

 

Nemohlo tomu být jinak. I dnes nám vládnoucí garnitura a vbec politici jako takoví ukazují, e „obyejní“ lidé jsou jim dobí výhradn v ase voleb, aby s nimi následn naloili, jako to dlají s toaletním papírem… Akorát dív byl ten vztah více vertikálnjší a pímoaejší, zatímco dnes se rozlezl do všech rovin, mezi všechny vrstvy a lidi bez rozdílu, a ješt se snaí maskovat za kde co, asto jako ty nejušlechtilejší myšlenky. 

Dívat se na svt prizmatem antikantovské etiky lze stejn snadno jako s ní. Pracovn to nazývám kódem 1-0-2. Aneb „jednika“ lidé, kteí mi mou njak (jakkoliv) prospt a budu s nimi proto udrovat dobré vztahy a pracovat na tom, aby brzy splnili svou roli prostedk, „nuly“, tedy neutrálové, kteí mi jsou šuma fuk, a pak samozejm „dvojky“, jedinci kíící mé zájmy, nevítané pekáky v cest za úspchem, obtíe nutné odstranit… Zavedl jsem si i pojem „výkaka“ pro vyjádení pocit, pokud si uvdomím (zjistím), e m nkdo pouze prachsprost vyuíval. Pedstavte si sami sebe jako výkaku (píchu nechám na Vaší volb), kterou si nkdo vezme, pkn rozvýká, rozkouše, vycucá a vysaje, jakmile však ztratí chu, vyplivne ji na zem.

O takových lidech nelze vypovdt nic moc pkného. Nejhorší asi je, kdy své chování skrývají pod rouškou falešného kamarádství a zneuívají city, které k nim chováte. Kupodivu mi jako menší hajzlíci pijdou tací, co takhle jednají vícemén nepokryt. Na nic si nehrají, nesnaí se budit zdání jakési iluze a kadý o nich ví, jací to jsou prospchái a kiváci cílící na naši dobrotu. No ale nalijme si istého vína, ona to je kolikrát i naše blbost. Pehnaná dvra, naivita i zaslepenost… Nkdy se necháme vyuít, ani bychom se vbec bránili. Moudro na závr? V moi plném ralok, nevyplatí se býti nepozornou rybou.

 
Tomáš Záecký
* * *
Zdroj ilustrací: https://de.wikipedia.org/ https://is.muni.cz
https://www.piqsels.com/cs

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.02.2024  22:49
 Datum
Jmno
Tma
 09.02.  22:49 Evussa
 08.02.  15:40 Jaroslava
 07.02.  10:24 Von
 07.02.  07:57 Pemek
 07.02.  07:33 Ivan