Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vn benzinových par
 
Tyto ádky jsou ureny milovníkm adrenalinových sport, ím nemám na mysli ty z vás, kdo v nedli odpoledne pohodln zasednou se sklenkou pnivého moku ped obrazovku televizoru a s naptím sledují motocykly, ítící se šílenou rychlostí po okruhu závodní dráhy, i pozorují dv party masivních poízk, jak si snaí jeden druhému polámat údy, i jinak se zmrzait, a to všechno jen kvli šišatému kousku nafouknuté ke.

Ne, tyto rady jsou ureny tm skuteným aktivním provozovatelm adrenalinových sport, tm, kterým u seskok s padákem z výškových budov i vrhání se na gumovém lan hlavou naped z mostních konstrukcí, nedokáe zrychlit tep srdce a poslat patinou dávku adrenalinu do krevního obhu. Pokud tedy chcete proít sport opravdu maximáln adrenalinový, doporuuji zájezd do eské republiky, vypjit si tam auto a rozjet se do kraje. Co vám takový výlet me poskytnout? Snad nejlépe, kdy to vyjádím typickou ukázkou tohoto sportu.

Jedete si pkn po nepíliš široké silnici s provozem v obou smrech, lemované úhlednou alejí kvetoucích tešní, a kocháte se pohledem na líbeznou eskou krajinu, tak jak to dlal ve filmu „Vesniko má, stedisková“ herec Rudolf Hrušínský. Nijak vás nevzruší, kdy zaznamenáte kolonu automobil pibliujících se v opaném smru. Náhle se však nkde z konce pibliující se kolony utrhne vozidlo ízené vrahem-sebevrahem a zane zmínnou kolonu pedjídt. A nyní vám zane mozek neuviteln rychle vyhodnocovat vzniklou prekérní situaci. Rádi byste sníili rychlost vašeho vozidla, abyste oddálili osudné setkání s protijedoucím autem. To však není dosti dobe moné, nebo rychlým pohledem do zptného zrcátka zjistíte, e máte podobného idiota tém v tsném závsu a pokud byste trochu pibrzdili, ocitl by se zaruen v zavazadlovém prostoru vašeho vozidla. Protoe dobe víte, e podle pravidel této „ruské rulety“ nepipadá v úvahu, e by se v pedjídné kolon našel „slaboch“, který by poskytl prostor a dovolil pedjídjícímu autu se do kolony zpátky zaadit, zanete vnovat pozornost rozkvetlým tešním, ale ne tak pro jejich nesporný pvab, ale abyste odhadli monost proniknout mezi stromy aleje a zajet do pilehlých lán. Dlouholetá zkušenost za volantem vám napoví, e pi rychlosti, jakou jedete, by se takový pokus definitivn setkal s nezdarem, vaše vozidlo by se vkusn omotalo kolem jedné z rozkvetlých tešní a mohli byste úspšn rozšíit statistiku smrtelných úraz. (Mimochodem tato statistika adí eskou republiku v Evrop mezi zem po této stránce nejhorší). A tak vám zbývá ješt monost poslední, a to volat ze všech sil vašeho stráného andla a potom u pouze odevzdan sledovat vozidlo, ízené vrahem-sebevrahem, neodvratn se pibliující na vaší stran vozovky. Pokud budete mít štstí a ten váš andl stráný bude bdlý a ostraitý, tak protijedoucí idiot staí bravurní „myškou“ kolonu pedjet a vrátit se na svoji stranu. Bude to však, jak se íká, o „fous“. Setete z ela smrtelný pot, který vám bhem tch nkolika málo desítek vtein vyrazil a podkujete vele andlíku stráníkovi a souasn si pejete, aby nyní místo stráníka se na scén objevil stráník, a to dopravní, a udlil vraednému idii poádnou pokutu.

Ale to u s úlevou opouštíte úzkou okresní silniku a napojujete se na dálnici, kterých za tch necelých dvacet let pibylo neuviteln mnoho. Jak jste byli poueni, dovolená rychlost na dálnicích v eské republice je 130 kilometr za hodinu, a tak jako svdomití idii tuto ne práv nejpomalejší rychlost nasadíte a peliv dodrujete. Po chvíli však zjistíte, e patíte k té zanedbatelné menšin, která na této rychlosti dtinsky lpí. Vtšina ostatních idi vás bude pedjídt, a to nkteí z nich takovou razancí, e mete podlehnout optickému klamu, e stojíte na míst. Ovšem není to pouze ji zmínná vysoká rychlost, ale bezohledný a hazardní zpsob jízdy znané ásti eských idi. Bývalo pravidlo, pipouštím, e dosti konzervativní, e pro kadé zvýšení rychlosti o deset kilometr za hodinu by mla být mezera mezi vozidly jedna délka vozidla. Ne píliš praktické a proveditelné pi dnešním silniním provozu. Ovšem mnozí uivatelé dálnic v republice jdou do opaného extrému a pozorujete s hrzou, jak auta, ítící se stopadesátikilometrovou rychlostí, jedou v tsném závsu, „bumper to bumper“. Není poteba velké fantazie k tomu, aby si lovk dovedl pedstavit, jak to dopadá, kdy první v tomto „pelotonu“ trochu zpomalí. Byl jsem pouen „expertem“, e takovýto zpsob jízdy šetí pohonné hmoty, nebo vozidlo první vytvoí jakýsi vzduchový tunel a odlehí vozidlm následujícím. Nco na tom je, kdysi jsem trochu závodil na kole a tedy vím, co je jízda v pelotonu, ovšem na jízdu po dálnici bych to radji neaplikoval.

Ped nedávnem jsem etl ve zprávách z republiky, e byl podán návrh, aby se dovolená rychlost zvýšila o dalších ticet kilometr. Souasn bylo uvedeno, e v Dánsku, kde byla povolená rychlost zvýšena (nebylo eeno z kolika) o dvacet kilometr, bylo zaznamenáno o 33 procent více smrtelných dopravních nehod. Co se však znané ásti eských idi týe, je toto pípadné zvýšení dovolené rychlosti pouze akademickou otázkou. Nedodrují dovolenou rychlost nyní, není tedy dvod se obávat, e by jí dodrovali potom.

Za tch pt týdn pobytu v eské republice jsme najeli nco kolem dvou tisícovek kilometr a musím íci, e jsem si trochu lámal hlavu otázkou, kde se bere ta agresivita nemálo eských idi. I kdy k tomu nemám ádné vdecké podklady, pišel jsem s vlastní teorií a opt to má co dlat s tmi vnmi, o kterých jsem psal posledn. Je to jakási, dosti rozšíená, epidemie, e z mnohého slušného a zákona dbalého obana se po nadechnutí, by i nepatrného mnoství benzinových výpar stane dravec silnic, ídící se kdysi populárním heslem: „Dohnat a pedehnat“. Je ale moné, e to má co dlat se skuteností, e zatímco ped lety byl Trabant s karoserií z „papundeklu“ chloubou rodiny a Spartak i Wartburg pouhým snem mnoha potenciálních idi, mnozí dnes sedí za volanty podstatn rychlejších vozidel a této skutenosti ješt tak docela nepivykli.
 
Text: Zdenk Reich
Ilustrace: Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.01.2024  16:54
 Datum
Jmno
Tma
 24.01.  16:54 Von
 24.01.  14:10 Jaroslav
 24.01.  12:21 Ludk
 24.01.  07:14 Ivan