Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Síla slova, Slavomír Ravik
 
O vzniku nevíry (2)
 
Kesanské náboenství má krom mravního obsahu a vidiny píštího vku jednu nepopiratelnou pozitivní vlastnost. Srovnáme-li je toti napíklad s indickou kulturou, nememe ne konstatovat, e (pi respektu jiných cest k nadoblaným výšinám) nás, Evropany, antickými asy poínaje, vede náš náboenský cit k intenzivnímu vnitnímu pnutí.  Proíváme toti svj kadodenní ivot jako jedinenou šanci, která se ji nikdy nebude opakovat. Zatímco Indové si mohou dopát snní a meditací v jistot, e co nestihnou dnes, vykonají zítra anebo v píštím ivot, my ijeme jen úsilím o naplnní jednoho poslání v jednom jediném ivot.

Le naše aktivita se nám v jednom klíovém djinném obratu vymkla z rukou -  zatímco se celý stedovk odehrával  v meditativních klauzurách klášter a asto v pasivním oekávání posledního soudu, lidé tohoto vku  pijímali svj ivot jako slzavé údolí, které je teba jen protrpt.   Aktivita kesanství ovšem dovedla lovka z ubohého interiéru pedchozích as do nádhery renesanní doby, lovk se oddal lákavosti pohodlí a pozemského ivota. Vlídný pobyt na této planet se nám zalíbil do té míry, e jsme u ani netouili po boských cestách a po nebesích. A podíváme-li se dnes vkol, shledáme, e pozemské jevišt má na pedscén hospodáskou prosperitu, zatímco všechno ostatní, vetn mravních mítek, zstalo kdesi za oponou. Odsud tedy vypuel svt, v nm ijeme, (ovšeme mimo metafyzický rámec našeho ivota). Vdci se ve své pýše dávají slyšet, e oni – na rozdíl od Boha – sedmého dne neodpoívají.
 
Tak se víra stala soukromým koníkem, Boha se všemi atributy Pána nad svtem jsme vytsnili ze svého zorného pole, a to se všemi následnými krizovými momenty. Našimi bostvy se staly nové technické objevy, neuvitelný luxus, který se zrodil z chudoby pedchozích as k nepoznání – a to bhem nkolika desítek let.  Sám uchovávám bidlicovou tabulku, s ní jsem absolvoval první tídu základní školy, kdeto tuto úvahu píši na šestém notebooku v poadí a doiji-li se toho, tedy za ti roky budu kupovat další rychlejší a s mocnjší pamtí.
Do tohoto rámce se nám ovšem navíc vmstnaly také šarvátky moci, a tak se naplnila slova, která si zapsal J. W. Goethe, e toti ve svt zbaveném idejí zanou vládnout píšery. Vru marn touil filosof Emanuel Rádl po asech doby rytíské, kdy páni v plné zbroji rozvíjeli prapory symbolizující slubu, kdy se lovk “bál, jen aby na duši zkázu neutrpl, a stál sám a sám a od tohoto zmateného svta se odvolával k vné pravd.” Ovšem za všechno se platí – jak nám potvrdil jeden z pedních psychiatr minulého století C. G. Jung. Tento znalec, který ošetoval stovky pacient ze všech “civilizovaných” zemí svta, spoetl, e mezi všemi marody, kteí prošli jeho ordinací, bylo nanejvýš pt nebo šest vících. K emu je ješt teba dodat, e mezi marody staršími ne 35 let nebyl jediný z tch, kteí hledali náboenské ešení svých ivotních problém. 
 
A jak dodal sám pan Jung – “Mohu bezpen prohlásit, e všichni onemocnli, protoe ztratili to, co ivá náboenství všech vk dávala svým stoupencm, a ádný z nich se skuten neuzdravil, pokud nezískal znovu náboenský pohled na svt”.
Co stojí za zamyšlení. lovk se bez víry nejspíše obejde. Musí však poítat i s “chodem naprázdno” a s vyhasnutím ivotního smyslu. Nejen u nás v echách je kadý tetí lovk adeptem na psychiatrické léení – pokud ovšem ji opravdu nenavštvuje píslušnou odbornou ordinaci. Zkrátka – díve i pozdji se lovk naší doby stane jedním z autor erstv otevíraného evangelia nového tisíciletí, toti evangelia úzkosti.
 
Ilustrace: internet
 
Zpracovala: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 05.02.2024  18:11
 Datum
Jmno
Tma
 05.02.  18:11 Von
 05.02.  15:12 Vladimr K
 05.02.  00:57 🔄 You mined 43 127 $. Withdrаw => https:// w52sqm