Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zapomínání

Pam loví je vám pkná vlastnost. Ovšem musí fungovat. Obas si toti dlá co chce. Jednou je pln funkní, jindy nás zrazuje, onehdy zase potrápí.

Ve škole se uíme nazpam básniky, letopoty do djepisu, jména významných osobností a pozdji z nás uitelé mámí tyto zapamatovaná data, aby naší pamti dali njakou známku. A pak u to takto dláme celý ivot. Potebujeme si zapamatovat strašnou spoustu vcí, abychom v pracovním procesu byli nco platní. Musíme si pamatovat kdy má naše dítko jaký krouek, v kolik hodin máme kde být, co se musí vas zaplatit anebo kde jsme zaparkovali auto.

No a tady jsme u mého problému s pamtí, který zpsobil tuto mou úvahu.
 

U nás na okraji msta se za parkování na ulici neplatí. Ovšem to je dvod, e tu nebývá na naše miláky místo. asto vyloím všechno u vchodu a teba i pl hodiny krouím boními ulikami a hledám skulinku na zaparkování. Co o to, místo se najde. Ale za týden chci jet znovu a zaboha si nevzpomenu, kde to auto stojí. Pemýšlím a pátrám ve své pamti, kde jsem byla naposledy, teba mi pam naskoí. Nkdy ano, jindy ne. A nezbývá, ne pšky vyrazit do uliek a koukat, kde toho miláka mám. Stává se mi to ím dál astji. A to si ješt vynásobte, protoe máme te auta dv. Pam si ze m prost dlá legraci.
 
U nás doma zapomínáme, kde je auto, moje maminka zapomíná hlku. O té byla e u v hledání. Tuhle ji zapomnla na hbitov. Jeliko tam jezdíme málo kdy, je to 40 kilometr, tak maminka hlku oelela a koupila si novou. Ale její známý, kterému se svila jel o víkendu na hory za synem a na hbitov se zastavil, a hle! hlka stála zpsobn opená o ddv náhrobek. Dda hlídal dobe a maminka má te hlky dv.

Máme k dispozici mnoho pomcek pro zapamatování. A u nákupní lísteky, pokud je nezapomeneme doma, kalendáe, pokud nezapomeneme otoit list, budíky, pokud nezapomeneme nastavit zvonní. Ale dnes i moderní aplikace. Zadáte do kalendáe událost, nastavíte upozornní, pípadn i opakování této události a mete zapomenout. Mobil vám zane zvonit a vyzývat vás k akci, kterou si pamatuje za vás. Narozeniny, návštvu lékae, zaplacení nutných poplatk a spoustu jiných zapomenutelných dat.
 
Jedno léto, ped zaátkem prázdnin se konalo rozlouení se školním rokem sportovního klubu Kendó, kam chodí mj syn. Je to akce pro dti i rodie a bývá to velmi píjemné odpoledne. Hrají se tam hry, opékají buty a vtšinou se dá i vykoupat v rybníce. A tento rok na nás vymysleli hru. Orientaní bh lesem, ale s tím, e musíte v krajin najít cedulky s obrázky a ty si pamatovat. Hodnotil se as dobhnutí a poet zapamatovaných obrázk, jejich vyjmenování se také zapoítávalo do asu. Popadla m hrza, jakou si utrhnu ostudu a nechtlo se mi do toho. Ovšem beli všichni rodie, tedy by to bylo také ostudné, kdybych nebela. Tohle synovi nemohu udlat. Ale vedoucí oddílu mi dal radu, za kterou mu do dnes moc dkuji. Prost si ke kadému obrázku vymysli njaké vodítko, a pak k nmu pipoj další obrázek, aby se vytvoil dj, nebo obraz, který si zapamatuji lépe, ne jen strohé názvy. A tak v bhu lesem hledám cedulky, nalézám sluníko, dopis, svíku a tak dále a vymýšlím píbh o tom, jak sluníko píše dopis svíce. Víc si u nepamatuji. Bylo jich celkem deset. Ono v bhu se to pamatuje h. No ale nedopadla jsem nijak špatn, v pamti mi zstali všechny, jen nemli správné poadí. Nebylo to fiasko a poslední místo obsadil nkdo jiný. Tak njak m to potšilo. A tuto pomcku na pamatování vcí vyuívám asto.

Nechci, aby to znlo jako omluva, nebo výmluva, ale jako fakt: s vkem se to zhoršuje. A dost moná to není a tak vkem, ale i tím, e ivot nám nakládá stále více dat, která se tam prost u nevejdou, protoe máme plný disk básniek a letopot ze základky, datumy narozenin, rodná ísla dtí, text písniek které si rádi zpíváme, hloupých nebo dobrých vtip, jmen pátel, jejich poet s délkou ivota stoupá a tak bych mohla pokraovat dlouho. Moje babika mla pam skvlou do smrti v devadesáti dvou letech. Pamatovala si co bylo za mlada, ale i to co bylo vera. Co u m u pomalu pestává fungovat. V pamti mám jména všech spoluák, ale kde jsem vera zaparkovala auto zapomenu hned. Babika by se mi jist vysmála, e si pamatuju voloviny místo uitených vcí.

Ale také ješt mám v pamti dobu, kdy se vedly Památníky. Pátelé a kamarádi zapsali a nakreslili na památku nco do kníeky, abychom nezapomnli na dávné pátelé a doby.  Sice jsem zapomnla ve které ásti knihovny jej mám ukrytý, ovšem není nic snazšího, ne knihovnu projít celou a nalézt dávno zapomenuté knihy, spolu s památníkem, který nám v mysli vyvolá dávné vzpomínky a donutí nás nostalgicky se zasnít. Tady pam otvírá tajemné skíky a vynoují se zapomenuté proitky. To si s námi naše pam hraje.
 
Tato moderní uspchaná doba na nás valí spoustu dat, povinností a nutností. Nabízí nám také moderní technologie, s nimi se nám ije lépe, protoe nám pomáhají pamatovat si a pipomínat to, co bychom mohli zapomenout.  Telefonní ísla u si nemusíme pamatovat vbec, zná je chytrý telefon. Poštovní adresy také ne, píší se emaily. Cestu ke vzdáleným píbuzným vám ukáe navigace. Pokud tyto vymoenosti vyuíváte, myslím, e se vám lepší spí. Ale také nás to nenutí naši pam cviit, co je ku škod našich pamových šuplík a skíní. Mn se kolikrát u stalo, e jsem v noci vyskoila ze spánku s píšerným pocitem, e jsem zapomnla na nco hrozn dleitého a umla pak naštvan do stropu zbytek noci. Díky aplikacím u tyto noní dsy nemám. Ovšem pozor! Nelze se vdy takto spoléhat na pomocníky moderních technologií!  Ocitnete-li se napíklad jako já na lékaské pohotovosti bez mobilu tak by bylo dobré si pamatovat íslo telefonu na nkoho blízkého. A kupodivu moje pam m podrela a já vyhrabala telefon na manela nkde v zastreném šuplíku pamti. V den, kdy jsme se seznámili, nebyly mobily bné a on mi své íslo napsal na lísteek, který je dodnes v mé krabice s poklady schovaný. A já si na ten lísteek vzpomnla a tím i na íslo na nm napsané.

Co m pouilo a nauila se nazpam telefonní ísla na dti, maminku a tenkrát ješt i ddu.

Nikdy toti nevíte, kdy moderní technologie sele. A tak si stále vedu knihu Pamatováek, kde mám všechno napsané. Adresy, telefony, data významných dní a jiné dleité drobnosti.

 

Protoe – co kdyby ...

Související lánek: Hledání
 
Text, ilustrace a koláe: Eva Rydrychová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.12.2023  00:06
 Datum
Jmno
Tma
 20.12.  00:06 Evussa
 18.12.  09:10 EvaP
 15.12.  16:03 KarlaA
 15.12.  15:36 Vesuviana
 15.12.  11:43 Ivan
 15.12.  11:11 Von
 15.12.  10:07 Pemek
 15.12.  09:06 zdenekj
 15.12.  08:06 miluna