Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Horymr,
ztra Bedich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Advent

Advent je oznaení doby pedvánoní a pochází od latinského slova "adventus", co znamená "píchod". Církev tím rozumí píchod Vykupitele na zem a advent je pipomínkou 4 000 let, kdy Izrael ekal na Mesiáše, proto tyi nedle.

Advent zaíná první nedlí adventní tedy nedli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak pedstavuje západ slunce o Štdrém veeru. Datum první adventní nedle je pohyblivé proto, e poslední adventní nedle - tvrtá - pipadá vdy na nedli ped 25. prosincem, který je hlavním vánoním svátkem. A protoe 25. prosinec je kadý rok v jiném dni v týdnu, tak i první adventní nedle má kadý rok jiné datum. Advent vdy trvá do plnoci dne 24.12. ("štdrý veer" je vigilie - pedveer hlavního vánoního svátku). Nkdy se proto stává, e poslední adventní nedle me pipadnout i na Štdrý den. První adventní nedle letošního roku pipadá na nedli 3. prosince.

Adventní tradice vznikla v jiní Galii a ve Španlsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent zaátkem nového liturgického roku, který do té doby zaínal vánocemi.Liturgickou barvou je fialová.

V západní tradici je advent také dobou zklidnní. Odpovídalo to ivotnímu stylu našich pedk za dlouhých prosincových nocí. To bohuel pi dnešním zpsobu ivota zstává opomenuto, naopak, pedvánoní týdny bývají dobou horeného komerního shonu. Pipravujeme se tak o klidné setkání se svými bliními i se sebou samými. Petrvaly jen symboly, jako je napíklad adventní vnec, ozdobený tymi svícemi podle potu adventních nedlí.

Vnec je od nepamti symbolem vítzství a královské dstojnosti. I Bible mluví o vnci jako o projevu úcty a radosti z vítzství. Adventní vnec je holdem tomu, kdo je oekáván, a kdo zárove ji pichází jako vítz, jako král a osvoboditel.  Rozlévající se svtlo z hoících svící vyjaduje picházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, nebo on je "Svtlo svta" , jak praví evangelium sv. Jana.
 
Obsah adventní doby výstin vyjadují staré eské adventní písn - "roráty", sestavené podle biblických text, peván prorockých.  Název roráty  pochází z nejznámjší latinské adventní písn pocházející z 16. století z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...Tyto staré písn nás spojují s vírou našich pedk.

Roráty pedstavují specifickou podobu ranní mariánské mše v dob adventní. Typické eské liturgické zpvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultue obdoby. Jejich pvod lze hledat v dob vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroní praxi ranních mší na oslavu Panny Marie a k tmto mším se o adventu pipojila tradice liturgického zpvu.

Krom eských zemí ádný jiný národ nemá tak krásn rozvinutou rorátní tradici, a je potšitelné, e mnohde se rorátní zpvy - po jistém útlumu – znovu obnovují, ku píkladu na Svaté Hoe, ale i mnohde jinde. Kdo k nim píleitost nemá, me dobu pedvánoní – advent  – proít alespo v tichém rozjímání, denn teba jen na chvíli.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 03.12.2023  11:00
 Datum
Jmno
Tma
 03.12.  11:00 Vesuviana
 03.12.  08:43 Von
 02.12.  19:08 Jaroslava