Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píjmení en
 
Jméno a píjmení si lovk nevybírá, jedno urují rodie, druhé po rodiích zddí. V historii nebylo uívání píjmení povinností a nutností, to bylo a za vlády Marie Terezie, kdy bylo naízeno první sítání lidu v roce 1754. Pro vznik ddiného píjmení byl dleitý rok 1786, kdy císa Josef II vydal patent o ddické posloupnosti. Dvodem byla nejen pesná evidence lidí, ale údaje slouící pro výbr daní i vojenskou povinnost.

Zajímavostí je, e císa zárove nkterá idovská píjmení pímo zakázal a idé byli donuceni pijmout typicky nmecká píjmení. Zárove byl seznam dovolených jmen a píjmení a další seznam tch zakázaných. Z tch zakázaných se mohlo vyplatit, ale ástka nebyla zrovna malá. Kdo nemohl nebo nechtl zaplatit úedníkm, kteí s doklady dlaly velké obchody, musel pijmout píjmení, které mu bylo automaticky pidleno. To nejen podle místa bydlišt (Petschek – Peky) i podle pvodu, ale zpravidla náhodná (podle oblastí) a výjimkou nebyla ani posmšná píjmení.
 
eská píjmení podle typologie byla asto odvozena od kestních jmen (Karel, Mikuláš, Petr) od píbuzenského stavu (Ddek, Synek), od emesla i povolání (Mlyná, Krejí, Koí, Hajný), podle lidských vlastností  (Protiva, Veselý), podle vzhledu (Dlouhý, Tlustý) i národností (Nmec, Rakušan). V píjmeních je zastoupena fauna i flora (ejka, Slavík, Brouk, Bíza, Dub). Také podle barev Bílý, erný) prost v eském jazyce tch moností je neuvitelné mnoství. Po druhé svtové válce vznikla vlna poeštní nmecky znjících píjmení a vtšinou se vybíralo podle enských len rodiny.

eny po provdání získaly jiné píjmení a to se pechylovalo pomocí -ová (Nováková), -á (Veselá ), které se pímo nabízí. Problém je  - (Jan), a tím se nedá nic dlat. Zakonením na -í si ena mohla vybrat koncovku -ová,nebo -í, ob varianty jsou srozumitelné a spisovn správné.

Oficiáln jsem si vybrala -ová i kdy reaguji na ob alternativy, co se mi jednou velmi vymstilo. Mj šéf bn pouíval oznaení paní Krejí a tak mne jednou nahlásil na technické školení. Ovšem ta paní njak zanikla, vtšina pihlášených byli mui. Co jsem poznala pozdji. Ubytování bylo zajištno v soukromém byt v Praze. Naveer jsem s problémy našla starý inák a oddechla si, kdy jsem ve tetím pate našla píslušný byt. Otevela mi starší šedovlasá paní s pekvapivým výrazem ve tvái. Ukázala mi dvee do pokoje a zstala stát. Byla tam stará lonice z masivním nábytkem nkdy z ticátých let. U manelské postele stál chlap a vydšen na mne zíral. Já zírala taky.

 

Mu se pedstavil jako mj kolega z Ostravy a navrhl, e odjede dom. To školení bylo tehdy pro nás oba dost dleité a protoe do Ústí to bylo blíe, tak jsem odjela já. Vila jsem, e druhý den se náhradní ubytování vyeší. Nevyešilo a tak denn, celý týden jsem dojídla. Bylo to docela nároné neustálým hlídáním asu. To jsem ješt netušila, e si vlastn celé cestovné budu hradit ze svého. Z cesáku mi byly zaplaceny jen dv jízdy s odvodnním, e ubytování bylo zaplaceno. Byla jsem to proto já, kdo ho odmítl a navíc mi hrozilo, e to nevyuité ubytování mi bude dáno k úhrad. Dvod nikoho nezajímal, viník se nehledal, bylo to pece jen moje chyba.

Dlouhá léta jsem pak ignorovala oznaení na -í. Po letech jsem se sešla v Ostrav s tímto kolegou, který jediný se mi omluvil, ale to u s úsmvem jsme si pipomnli vydšenou starou paní domácí a naše zírání z neekaného setkání.
 
Jaroslava  Krejová
* * *
Kolá Eva Rydrychová a anotaní foto https://www.piqsels.com/cs
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 31.10.2023  19:17
 Datum
Jmno
Tma
 31.10.  19:17 Vladimr Ki
 31.10.  13:18 Jaroslava
 31.10.  07:14 Evussa
 29.10.  10:23 Vesuviana
 29.10.  08:07 Von
 29.10.  08:01 KarlaA