Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kam s tím?

Kam s tím? What to do with it? Wohin damit? To pidávám pro pípadné zájemce pekladatele, kteí se zajímají o enviromentalistiku v širším obsahu. Samozejm hned vysvtlím, co je to za obor. Velmi jednoduché a všude dostupné vysvtlení. Je to snaha pochopit promny prostedí inností lidí s vyuitím znalostí chemie, fyziky, geografie, ekonomie. Jak s tím bojovat, abychom si zachovali isté ivotní prostedí a nezniili si ho nenávratn. Jedním z problém je, kam s tím, co ji nepotebujeme a nepouíváme a co se nám kolem nás hromadí a pekáí. Pipomeme si slavný fejeton spisovatele Nerudy. Tehdy napsal – Kam s ním? Ml kliku, nakonec si slamník vzala mlíkaka pro podestýlku koze. S nkterými zbytenostmi to tak jednoduché není.

Paní doktorce Chlupáové postupn rostl doma v šatn problém. Podobný problém vzniká u kadé eny, zvlášt u tch, které na sebe dbají a rády se podizují aktuální mód. Problém je ešen rzn. Pecpaná skí se jednoho dne podrobí inventue a s nkterými odvy, kabáty, suknmi se s tkým srdcem rozlouí.  Pitom vzpomíná, co v tomto svetíku zaila na Mallorce. Me ho darovat, prodat nebo vloit do kontejneru pro další vyuití.

Kdo by mohl ale potebovat starý koich?

Barevné kontejnery na sklo, papír a plasty zná pravdpodobn kadý. Narazit na n mete tém na kadém rohu. Stejn tak tém kadý ví, e do modrého kontejneru patí papír, do zeleného sklo a do lutého plasty. Mén známý je oranový kontejner na nápojové kartóny, tedy krabice od mléka, vína nebo dus. Na ten však nenarazíte tak asto. I pi tídní tchto základních odpad platí pravidla, která kadý nezná. Tídní pepokládá, e dotyný rozezná sklo od pet lahve. Do kontejneru na sklo se napíklad nevhazuje porcelán ani kovová víka od lahví. Do plast zase rozhodn nepatí novodurové trubky nebo obaly od nebezpených chemikálií. A kontejner na papír není urený pro hygienické poteby.

Paní doktorka Chlupáová tak chytrou Anu, jakou ml Neruda, neznala, aby jí poradila, jak se zbavit staršího, ale stále na pohled pkného koichu z nutrie. Koichu si tehdy povaovala, protoe to byl pekvapivý dárek od manela, koupený za jeho mimoádnou odmnu, které dostal od podniku za vyešení a likvidaci prmyslové skládky. Starý koich visel ji delší dobu ve skíni, a protoe asem dostala další koíšek bizamový, zstala pvodní nutrie viset bez uitku. asto si íkala, kam s tím starým koichem, nosit ho u nebudu, nkomu by se mohl hodit, ješt by mohl njakou potebnou enu zahát a zkrášlit. Velmi ráda by se toho koichu zbavila. Jako by chtla odloit ty zašlé vzpomínky, které ji koich pipomínal, ale pi pohledu do skín se stále vracely a petlaovaly se s veselejšími, svími událostmi v bizamu.

 

Podle jejího názoru u je koich na dnešní dobu píliš objemný, tký, zbyten teplý. Pi souasných zimách je dokonce mén pouitelný. Nároná je i jeho údrba, vtrání a prohlíení, aby se do nj nedali moli. Uznává, e je uitený jedin pi dlouhém pobývání v zim venku. Také se me osvdit a rovn na reprezentaci je vhodný. Starostliv se poptávala v práci, u píbuzných a známých, etla inzeráty a rzné letáky.

Kam s nenošeným koichem? Sousedka Kropáová jí ekla, e jí nepotší, oni ho neprodali nikde. Dnes není u doba na koichy, tak bu uskladnit na dalších 20let a doufat, e zas budou v oblib, nebo vyhodit. V trafice ji Helenka ekla, e se taky obává, e éra koich u je nenávratn pry. Dokonce prý mají doma dva koichy a obas pemýšlí, e je nacpe do kontejneru na hadry. Kolegyn v práci ji radila, aby to vzala ke schopné švadlen a nechala ze starého   koichu ušít vesty anebo udlat rzné doplky. Ty se prý dneska nosí a má tak dost slušnou šanci je potom prodat. Prodat klasický koich dnes je dost tké, zvláš pokud si za to pedstavuje trní cenu. Její sestra Helenka jí poradila, aby zkusila zavolat do Mink and Honey, jestli zrovna nco nehledají. Nehledali. Bylo jí uctiv eeno, e nevykupuji staré koichy, ale jen podle zájmu upravují a potom nabízí hotové unikátní kousky podle zakázky.

Také se podívala na AUKRO. Kdy vidla ty sloupce obrázk, udlalo se jí špatn. Bylo tam sto tyicet nabídek dámských koich od 250–35.000 K. ádný velký zájem nebyl. Kdo by to kupoval. Bylo jí divné, e kdysi vlastnictví koichu pedstavovalo uritou píslušnost k movitjším, bohatším lidem. Te takový pedmt byl znakem niení pírody, muení a zabíjení zvíat. Ohroování ivotního prostedí. Jak to postupn vzniklo, našla pi surfingu na internetu. Z širokého przkumu agentury Focus, v roce 2017 na základ standartního dotazníkového šetení s více jak tisíci odpovdí se ukázalo, e vtšina oban eské republiky nesouhlasí s chovem a zabíjením koešinových zvíat. Dokonce osmdesát pt procent dotázaných uvedlo, e si vci z pravých koešin nikdy nekupuje.

Takhle se to má. Proti chovu a vybíjení koešinových zvíat vytáhli do boje píznivci hnutí Svoboda zvíat. Na protestní akci se vyzbrojili nejen transparenty odsuzujícími výrobu pravých luxusních koich. Ped koešnictvím v elezné ulici v Praze 1 se dokonce nezdráhali veejnosti pedvést i ty nejkrvavjší relikvie. Ped výlohu poloili napíklad i rakev se staenou stíbrnou liškou. To s paní doktorkou pímo zatáslo.

 

Co jí ješt více rozrušilo, byl lánek o skupin Extinction Rebellion.  Rebelie proti vyhynutí zvíat provedla blokádu ulice Vyskoilova v praské Michli. Úelem akce bylo upozornit na probíhající klimatickou krizi. Krátkodobá perušení provozu byla nepíjemná a sledovala hlavn upozornní na ohroování ivotního prostedí. Zrovna tak se seznámila se sociálním ekologickým hnutím Nesehnutí. Dobrovolníci povzbuzující lidi k zodpovdnosti k druhým a svými aktivitami chrání ivotní prostedí. Kampa proti zabíjení zvíat kvli koichm zahájili ekologové v Brn. Akce nazvaná "Proti srsti" vyvrcholila demonstrací v Praze. Organizátor setkání z brnnského ekologického hnutí Nesehnutí soudí, e koešinové farmy nemají v civilizované spolenosti místo. Z toho všeho vidla, e uplatnit nepouívaný koich podle pedstavy dobrého prodeje a jeho uiteného vyuití je marnost. S myšlenkou o prodeji se rozlouila. Pece jen se dobrá duše, podobná Nerudov Ane, našla.

Kdy si postovala pošace Kropáové, tak dostala radu. Kropáová jí ekla, e poblí námstí stojí oranová plechová bedna Potex na staré hadry a odvy. Sama tam prý vtlaila kabát z maturitního setkání po ticeti letech, jen ho musela na nkolikrát pestihnout. Moude jí radila, aby to tam šoupla a bude mít po starosti. On se nkdo o ten koich urit postará. Bylo rozhodnuto. Paní doktorka Chlupáová se ji nerozmýšlela.

Hned druhý den popadla koich, poádala všechny ondatry za odpuštní a vydala se k námstí. Oranový kontejner stál u kraje chodníku a pímo vyzýval, aby byl naplnn zbytenými odvy k dalšímu vyuití. Zkusila tam koich nacpat, ale dál nešel. Nejhorší bylo, e nešel ani zpátky. Cloumala pákou i s koichem stídav tam a zpt, ale ani se nehnul. Jen o nco málo posunula celý kontejner z chodníku. Nezbylo nic jiného ne tam koich nechat, napl venku, napl uvnit. Podivn vypadal visící levý rukáv pes okraj otvoru. Pihlíející hlída parkovišt se nabídl, e ji s koichem pome. Ješt s jedním idiem se snaili koich vtlait do kontejneru. Nedailo se. Dosáhli jen ohnutí páky vstupního otvoru a tím se koich ješt více stiskl. Tím, jak tlaili koich dovnit, s mohutným povzbuzováním hej rup, posouvali kontejner z chodníku do vozovky a zpsobili frontu aut, která nemohla projídt. Nakonec stála i tramvaj. Zatlaili kontejner zpátky a pokrili rameny. Více udlat nemohli.

Paní doktorce koich nedal spát. Kadý den se chodila dívat, jestli se nkomu podailo s koichem hnout, ale marn. Po trnácti dnech pijelo sbrné auto Potexu a idii se po krátkém boji podailo koich dostat ven. Starší paní, která jeho boji a úsilí pihlíela, se koich velmi líbil. Kdy ho tedy tolik obdivovala projevil idi dobrou vli a koich trochu naechral a pomohl ho paní obléknout. Byl jí akorát. Vdn podkovala a idi si oddechl, protoe sám pochyboval, jestli by byl pochválen za pivezení koichu do sbrného stediska.

 

Z poátku nevyešitelná situace s nutrií, podobající se Nerudovskému slamníku, byla tímto šlechetným inem idie pijateln vyízena. Blíilo se podzimní období s chladným, nevlídným poasím a starší dchodkyn se nemusí bát zimy pi svých pochzkách a nákupech.

Meme jít trochu dál za toto vyprávní? Nepodobá se toti náš vlastní ivot tomu starému slamníku? Nebo teba tomu obnošenému koichu? Kolikrát také nevíme, kam s ním. Rádi bychom se ho zbavili, toho starého, proleeného a propoceného ivota, a zaali nanovo. ivot tak jednoduché ešení nenabízí. Naše minulost, náš dosavadní ivot, se nám neustále vrací a nechat jej jen tak nkde leet, nebo zastrit, nememe. To je, prosím, situace ryze existencionalistická.

Mlíkaka pak není nikým jiným ne zachránkyní, v jejím náruí nakonec náš ivot spoine a skoní, stejn jako skonil Nerudv fejeton a problém paní doktorky Chlupaté. Zstává zde jen interpretace duchovního rozmru, nad kterým se meme blahovoln usmívat.

 
Pemysl asar

* * *
Ilustrace pro SeniorTip © Miroslav Šesták
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 07.09.2023  20:37
 Datum
Jmno
Tma
 07.09.  20:37 Pemek
 07.09.  18:54 Kvta
 07.09.  16:35 caryfuk
 07.09.  15:11 Von
 07.09.  12:10 Von
 07.09.  10:21 Vesuviana
 07.09.  08:23 Zdenka
 07.09.  07:09 Pemek
 07.09.  04:59 Milena
 07.09.  01:10 Ivan
 07.09.  00:19 Evussa