Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Blanka,
ztra Svatoslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Matj Rössler - pokrokový knz a slavný ovocná

Dnes u, bohuel, ani mnozí ovocnái nevdí, e tento pokrokový knz, který vtšinu ivota strávil v Podbradech, se nesmazateln zapsal mezi svtov uznávané šlechtitele ovocných strom. Stejn tak podbradští obané a návštvníci a lázeští hosté nemají potuchy, pro se jednomu místu na okraji Podbrad, nedaleko známého golfového hišt, íká Sanspareil.
Zakladateli eského ovocnáství byla 27. záí 1965 odhalena pamtní deska a busta na budov podbradského dkanství.

Matj Rössler (* 1754, + 29. srpna 1829), knz, ovocná. Místo jeho narození neznáme. Uvádí se Úmonín, Jindice u Kutné Hory nebo Kesetice. Studoval na jezuitské koleji v Kutné Hoe a po zrušení ádu v Praze i filosofii. Svoji knskou dráhu zaal po vysvcení 21. prosince 1777 jako kaplan a katecheta v Podbradech. Odtud byl peloen jako fará do Chleb. Pozdji odešel do Brandýsa nad Labem, v roce 1786 se stal dkanem v Jaromi a odtud se vrátil v roce 1795 jako dkan do Podbrad.

V té dob ješt obas docházelo k rozmíškám mezi katolíky a protestanty a dkan Rössler dovedl obratn uklidnit ob strany.

Pedevším se ale proslavil svojí láskou k ovocným stromm. Ve školce, kterou vybudoval na vlastní náklady, shromádil kolekci 502 odrd jabloní, 300 odrd hrušní, 153 odrd tešní a 86 odrd švestek, co byl nejvtší sortiment ovocných odrd v Evrop. Dohromady to bylo na 70 000 stromk. Na východní stran Podbrad zaloil velký sad zvaný Sans Pareil, kam pesazoval svoje výpstky.

Pestoe v sadu pracovalo osm jeho pomocník, on sám vedl záznamy o kadém stromu a kei. Byl v kontaktu s mnoha zahradnickými spolenostmi i s pstiteli ze zahranií. Rostly tu nejlepší odrdy z Anglie, Francie, Holandska a Nmecka, které pešlechoval na naše podmínky a je se v eském sortimentu mnohde udrely a do souasnosti, napíklad Parména zlatá nebo Dielova máslovka. Sám vyšlechtil mnoho nových odrd ovoce. Jako vlastenec pojmenovával své výpstky jmény eských historických osobností (nap. Hruška Krále Jiího, Reneta Kostky z Postupic aj.). Byl duší štpaského spolku v Praze (po jeho smrti se spolek rozpadl).

Proslulý byl také pstováním ovocných stromk v kvtináích a jiných nádobách. Tuto metodu zavedl do ovocnáství jeho pítel, nejvýznamnjší pomolog té doby dr. Friedrich Diel. Rösslerovi nahrazovaly stromky v kvtináích kvtiny za okny jeho domu a v jejich pstování byl neobyejn úspšný.

Dkan Rössler byl velký lidumil. Rozdal spoustu svých stromek, podloval chudé ovocem, ale rozdal jim, bez rozdílu náboenství, i mnoho finanních prostedk. V roce 1805, kdy byla velká bída a hlad, rozdal chudým peníze i úrodu a ješt si k tomu úelu vypjil dva tisíce zlatých.

Byl velmi spoleenský, miloval hudbu a zpv, zakládal soubory komorní hudby, pro mláde poádal na fae plesy.

I jako pedagog byl výborný a velmi progresivní. Akoliv runí práce, jako povinný pedmt, byly zavádny na venkovských školách a po roce 1879, Rössler uil, krom náboenství, na podbradské škole chlapce štpovat, pracovat na zahrad, velait, ale také hrát na hudební nástroje a zpívat. Do svého „cirkuláe“ si zapsal: “Mimo pípravy má vzíti uitel do školy veselou mysl, odhlídnouti na odplatu, která ho eká v nebi. Dti do školy vábí istota, k tomu dopomáhá uitel, kdy sám ne v kamizole bez kabátu, ale ádn ustrojen ve škole se nachází, fajfky ani tabáku dokonce do školy nepatí.“

Za psobení dkana Rösslera byly pestavny hospodáské budovy pi podbradské fae, nebo vedl pomrn velké hospodáství. V roce 1818, kdy se zítila stará devná, velmi sešlá zvonice, nechal k západní stran kostela pistavt vysokou zdnou kostelní v s hodinami.

Devt let ped smrtí prodal Matj Rössler svj Sanspareil prodal manelm Pekovým za 800 zlatých. Neml u sílu ani peníze na udrování tak velkého sadu a školky. Ale pracoval v nm a do smrti, to si vymínil v kupní smlouv. Noví majitelé pak prodali matené stromy a mladé stromky pomologickému odboru c.k. vlastenecko-hospodáské spolenosti, který jimi osázel pozemek za praskou itnou branou. Tam rostly a rodily ovoce, asem se však o n lidé pestali starat, a nakonec byly v roce 1840 vykáceny. Matj Rössler se toho na štstí nedokal, zemel 29. srpna 1829 v Podbradech.

Zakladateli eského ovocnáství byla 27. záí 1965 odhalena pamtní deska a busta na budov podbradského dkanství.

Jeho originální kresby ovocných odrd a bohatá korespondence jsou uloeny v podbradském muzeu. O uchování odkazu Matje Rösslera se postaral Emanuel Hellich, autor odborné publikace Pomona Bohemica, který vrn namaloval pes dv stovky druh Rösslerem vyšlechtného ovoce.

 
Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.09.2022  10:16
 Datum
Jmno
Tma
 30.09.  10:16 Pemek
 29.09.  16:32 von
 29.09.  11:26 Vesuviana
 29.09.  10:38 olga jankov