Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

V království vn zelených sekvojí

Málokteré stromy na svt se mohou pochlubit tím, e se vyskytovaly u kdysi v dávnovku naší zem a e na ní rostou v nezmnné podob dodnes. Tmi nejstaršími ze všech jsou sekvoje, které dnes najdeme na západním pobeí severní Ameriky, kde rostou v nkolika národních parcích a pírodních rezervacích.

Od Kalifornie do Oregonu je to pásmo 764 kilometr, kde mají tyto gigantické stromy píznivé klimatické podmínky - dostatek vlhkosti z potok a ek, ale také hlavn blízkost Tichého oceánu se zvlhujícími mlhami pi pobeí.

 
Rostou tu dva druhy tchto zajímavých strom - obrovská Sequoia gigantea, za kterou vyráejí návštvníci Kalifornie do Sequoia National Parku jihovýchodn od San Franciska, kde se nacházejí skutení stromoví obi, jejich otevenou dutinou projede i osobní automobil. A pak jsou tu ješt sekvoje štíhlejší a ponkud nenápadnjší, jejich výška a sto metr budí také respekt. Za tmi se vydávají turisté napíklad do Národního parku Yosemity. Jsou to Sekvoje vn nebo také stále zelené - Sequoia sempervirens - které se vyskytují také necelých 30 kilometr severn od San Franciska v rozsáhlé pírodní rezervaci Muir Woods s rozlohou 224 hektar.
   

Nkolik cestovních kanceláí ve mst sem nabízí výlet, který je spojen s návštvou malebného pímoského msta Sausalito za mostem Golden Gate. Na samotnou návštvu rozlehlé rezervace mají pak turisté obvykle zhruba pouze necelé dv hodiny, ve kterých staí projít jen ást základní trasy. Rezervace stojí ovšem za mnohem dkladnjší proputování a poznání nejen nádherných sekvojí, ale i ivoich, kteí tady ijí. Jsou to denní i noní ptáci, veverky, jeleni, nebo také lososi a raci v ece Redwood Creek, která rezervací protéká. A na poznání a vychutnání krásy Muir Woods je samozejm poteba nejmén celý den. Nebo i víc. Proto jsou na severu v blízkosti rezervace dva kempy, kde mohou nenároní cestovatelé pespat a piblíit se tak nkdejším objevitelm a obdivovatelm dávnovkých strom, starých pes dva tisíce let a vysokých ke stovce metr. Procházet v tichém obdivu pod mohutnými kmeny sekvojí jejich dutiny vyuívali kdysi jako primitivní obydlí Indiáni Miwokové, kteí tady lovili ryby a zv.
 
Do Muir Woods se vydávám brzy ráno autobusem ze San Franciska, který mne vyklopí v centru Sausalita u parku s malebnou fontánou nedaleko informaního turistického centra, kde dostanu pkné mapky, jízdní ád autobusu, který spojuje Sausalito s Muir Woods a kterým mohu pak odjet do rezervace. V cen jízdenky, kterou budu platit a odpoledne pi návratu z Muir Woods idii, je i vstup do rezervace sekvojí. U sama cesta stojí za to - autobus toti jede po malebné silnice, která se kroutí v kopcích kolem pobeí mezi rozsáhlými porosty eukalypt a pak pokrauje nad hlubokými roklemi a kolem pastvin koní a krav zdejších farmá.
 
Na to, e se nakonec blííme k cíli, nás upozorují auta, zaparkovaná u pár kilometr od cíle. Zájemc je moc a tak automobilisté, kteí tady museli nechat své vozy, putují dál pšky. Autobus-speciál má ale volný vjezd a zajídí s námi a na zastávku ped vstupem do rezervace. Jak je to v Americe obvyklé, na návštvníky tady íhají lákadla v podob nkolika prodejen se suvenýry, které nabízejí více i mén vkusné výrobky ze sekvojového deva, ale také semena nebo i pímo sazenice sekvojí pro ty, kdo by si je chtli vypstovat na své zahrad.
 
Míjím je a vydávám se nedokav do království starých sekvojí, vysokých jehlinan s rozbrázdnou naervenalou krou, které kdysi obdivoval mezi prvními slavný kapitán sir Francis Drake, pak lovci a devorubci. A konen ve 2. polovin devatenáctého století politik - americký kongresman a velký milovník zdejší pírody William Kent, který si natolik oblíbil tenhle nádherný kout Kalifornie, ve kterém jakoby se u od dávnovku zastavil as, e se sem stále vracel a ze všech sil se snail prosadit i v americké vlád, aby tady byla zakázána tba deva a aby se zdejší porosty sekvojí staly chránnou oblastí. To se mu nakonec po velkých bojích podailo v roce 1908, kdy americký prezident odsouhlasil svým podpisem vznik pírodní rezervace. Mla být pojmenována po Kentovi, ale ten navrhl název Muir Woods - na poest Johna Muira, pvodem skotského pírodovdce, který se celý ivot vnoval výzkumu této oblasti a pomohl prosadit její ochranu.
 
Vzpomínám te na oba prkopníky, kdy procházím stezkami kolem mohutných kmen starých strom, kterých se kdysi dotýkali svýma rukama . Jsem rád, e mám dostatek asu, abych se mohl zastavit pod korunami strom a mezi vysokými kapradinami a kvetoucími kei. Pipadá mi, jako bych se ocitl kdesi v pravku, kde u mi k naprostému proitku dávných doby chybí jen dinosaui.
 
Je tu velebné ticho, protoe dokonce i amerití turisté, jinak hluní, tady ztišují hlasy jako v kostele. A mám te štstí vidt zblízka i jednoho z ptaích obyvatel rezervace, který je jinak dosti plachý. Je to Steller Jay, jasn modrý pták, který jako by ml na pední ásti tla pehozenou hndoernou kapuci. Pilétá na pár krok ode mne, aby na odpoívadle sezobl pár drobk a hned zase mizí. Staím ho stí vyfotografovat, co se mi nedaí u zdejšího ipmunka - veverky, která je píliš rychlá.
 
Tch zvíat i pták je v rezervaci ovšem mnohem víc. Divoké koky "bobcats", skunkové, jeleni, sovy a drobnjší ptáci. A také modré volavky, které nkdy mete vidt u íky Redwood Creek. A to hlavn v odlehlých místech, kam se dostávám a po delším pochodu. Tam, kde koní spoádané cesty a zaínají kamenité stezky zatarasené místy padlými kmeny strom, které nkdy slouí k pechodu pes potok. Dostávám se na místo, kde v roce 1945 vysadili zástupci národ svta na poest ustavení OSN v San Francisku, symbolickou sekvoji. Dnes u se tu u pamtní desky válí tém ztrouchnivlé zbytky jejího kmene. Práv tak nic nezbylo z Bohemian Grove - paseky mezi sekvojemi, kde se kdysi scházeli nekonformní umlci - literáti, sochai a malíi a kde mli svj srub.

 

Divoina je tady nádherná, kmeny vysokých sekvojí jen stí proniká slunce a v przrané vod potoka se lín pohybují velcí raci a na jeho hladin vodomilky. V dob tahu ryb se tu ve velkém potu objevují i lososi. as, který se tu zdánliv nehýbá, ubíhá ale ve skutenosti velice rychle. A já najednou zjišuji, e jsem pi toulkách po lesní rezervaci strávil nkolik hodin a e u je pozdní odpoledne. Vracím se zpt k autobusu, který mne odveze do rušného Sausalita a pak lo pes záliv kolem ostrova Alcatraz do San Franciska. Ale ješt dlouho mi zstane v pamti i ped oima velebná krása toho zvláštního a krásného království starých sekvojí - strom, kolem kterých bhem jejich tisíciletých ivot míjely epizody lidských djin. Na památku si odnáším malou vtviku vn zelené sekvoje a ukládám si ji do fotografické knihy o rezervaci Muir Woods. Pestoe usychá, zstává skuten poád zelená - aby mi navdy pipomínala tu podivuhodnou ást Kalifornie, kterou mli rádi pánové William Kent a John Muir - a po nich dodnes mnoho dalších. A te tedy i já.
Vladimír Kí
***
Zdroj ilustrací: Wikipedie
a https://www.expedia.ch/Sequoia-Nationalpark.dx6084619

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.02.2022  20:09
 Datum
Jmno
Tma
 25.02.  20:09 Vladimr K
 22.02.  12:09 Pemek
 22.02.  08:49 VLADIMIR BOSAK
 21.02.  20:19 Marta
 21.02.  18:57 Jaroslava
 21.02.  11:39 Vesuviana dky
 21.02.  11:01 Von