Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libue,Amlie,
ztra Olga.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Halloween

Vybráno z archivu
 
Halloween je velmi  starý obyej,  prastará slavnost, známá pedevším z bývalého keltského prostoru ve Skotsku a Irsku. Vznik Halloweenu se vysvtluje rzn, ale keltský pvod je tém jistý. V dnešní form známe tuto slavnost, jak vznikla asi ped 500 lety v Irsku a v 19. století se odtud dostala s vysthovalci  do Ameriky. To nastal toti v Irsku v roce 1840 hrozný hladomor, protoe se neurodily brambory, které tvoily základní potravu chudých lidí. Asi milion Ir zemelo tehdy hlady a také tolik, i ješt víc se jich vysthovalo do Ameriky. ili není to ádný americký zvyk, jak se mnohdy íká. Je to prostý import z Evropy.  
 
Noc z 31. íjna  na 1. listopadu byla u Kelt nocí, ve které se louili s létem a slavili píchod kníete  Samhaina a jeho vlády. Tento, pro  mrtvé píslušný bh, dovoloval zemelým jednou za rok na jeden den, vlastn tedy na jednu noc, pijít se podívat zpt na svt.
 
Byl to souasn i konec roku, prvního listopadu zaínal nový rok. Keltov znali toti jen dv roní období, léto a zimu. Vili pevn, e v tuto noc vystupují jejich pedkové z hrob a aby je dobe naladili, pipravovali jim ped dvee jídlo a pití. Na usmíenou duší zemelých pedk, a také aby se odehnali zlí duchové, pipravovaly se pro n té rzné jiné obti, zaíkávání a magické obady. Existuje  stará povst o tom, e druidové, tajemní keltští duchovní a mágové, vyadovali jako ob pro tohoto svého „smrtiboha“ malé dít. Kdy si uvdomíme, kdy to bylo, jak tehdy lidé ili, nelze tuto hrznou skutenost  vylouit. Ale radji tomu nebudeme vnovat pozornost.
 
Píšerné pevleky a masky slouily lidem odedávna k oklamání a zahánní zlých duch - tedy nkdy asi i tch píbuzných. Na návrat  mrtvých píbuzných se toti lidé dívali rzn. Nkteí se radovali, e jim mohou pipravit slavnost s jídlem a pitím, ale mnozí se obávali, e mrtví se chtjí vrátit na svt a k tomu úelu se potebují zmocnit ivých. Proto se pevlékali, pokud mono ohavn a strašideln, aby je ti mrtví a duchové nepoznali jako ivé lidi. Moné je také, e mli zlé svdomí. Dnes u je to jen vzájemné strašení a nahánní husí ke, které organizují dosplí pedevším pro dti.
 
ímané zase slavili kdysi v tento den slavnost bohyn úrody. Zajímavé je, e jablka a oechy hrají ješt dnes roli pi oslavách Halloweenu.
To podivné jméno vzniklo z All Hallows Eve, ili pedveer všech svatých tedy All Hallows Day.  
A te se to asi tak, jako kdy nkdo telefonuje nmecky do Vídn: halóvín.

V 7. století po Kristu uril pape Gregor III., e se tento den (1. listopadu) bude svtit svátek Všech svatých a zmnil tak chyte tradiní oslavy Samhaina v kesanskou slavnost. Take to byl vlastn u tento kesanský  zvyk, který penesli Irové a Skotové do Ameriky.
 
Pro Halloween typické symboly jsou áblové,strašidla, démoni a kostlivci. arodjnice se špiatými klobouky, vznášející se na koštti s ernou kokou na rameni, rzní skítci a také sovy, pavouci a vampírové – tedy netopýi.
 
Zejména lucerny z tykví jsou synonymem pro tento den. Tuto lucernu jmenují „Jack-O-Lucerna“. Podle staré povsti pišla zevnit  osvtlená tykev k tomuto jménu takhle: Irský ková Jack O., známý hrubián a opilec, uzavel pakt s áblem. ert mu slíbil, e bude sedm let nejlepším kováem v zemi, kdy mu prodá svoji duši. Jack ochotn smlouvu podepsal a jako znamení své nov získané dovednosti zavsil nad dvee kovárny vykotlanou epu se havým uhlíkem uvnit. V Irsku toti tykve moc nerostly.  S Jackem to nedopadlo dobe, pestoe se pokoušel erta ošidit a po uplynutí sedmi let ho vylákal na strom, do jeho kry pak vyryl kí a ert nemohl pry. Ale kdy Jack zemel, do nebe nesml a do pekla ho také erti nechtli. Za trest prý chodí dodnes s tou lucernou po svt. Pravdpodobn ješt s tou pvodní, z  epy udlanou. Irové potom  v Americe radostn vymnili epu za tykev, lépe se to vydlabávalo a také je to bezesporu hezí, jak vidíte na pipojených obrázcích.
  
 
S Halloweenem jsou spojeny i rzné jiné ertíky, které by se daly oznait jako „macabre“, ili strašidelné. Napíklad v roce 1938 vysílala k Halloweenu americká stanice CBS rozhlasovou hru Orsona Wellese: Válka svt, podle románu H.G. Wellse.  Hra byla inscenována tak pesvdiv, e vznikla ohromná panika a mnoho lidí prchalo ve svých autech i pšky, ve snaze  zachránit se ped blíícím se nebezpeím. Dalo velkou práci lidi uklidnit a vysvtlit, e to byla jen rozhlasová hra. To se pkn postrašili. Hned pak pišla druhá svtová válka a mohli se bát doopravdy.
 
Vra Pokorná
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 02.11.2019  09:34
 Datum
Jmno
Tma
 02.11.  09:34 Ivan
 04.11.  23:18 Veruna Halloween
 02.11.  15:55 ferbl
 31.10.  16:33 LenkaP
 31.10.  10:43 Von
 31.10.  10:32 kusan.