Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Le má krátké nohy

„Pravda jest obyejn jednoduchá a krátká, le a nesmyly bývají barvitjší, ba fantastitjší. Proto slabé hlav vyhovuje spíše le ne pravda.“
Josef Thomayer eský léka a spisovatel 1853 - 1927


Známé eské poekadlo „Kdo le, ten krade a do pekla se hrabe“ mn ji dlouho leí na srdci. Zejména v asných ranních hodinách se zalit potem chvji strachy, e zamíím nohama pímo do hrozného pekla. A zamýšlím se sám nad sebou, jestli jsem opravdu takový sedmilhá, na kterým si Lucifer zgustne.
 
Ano, hlavn jako mladý hoch jsem neostyšn lhal. Tak na píklad abych se vyhnul písemkám z matiky, tak jsem lhal jako kdy tiskne rodim, e mn je hrozn špatn a e musím zstat v posteli. Teplomr jsem polil horkou vodou, abych rodie pesvdil o rapidn picházející chorob a písemce a kouli z nenávidné matiky jsem tímto inem uniknul.
 
Jeliko jsem vyrstal ve spoádané rodin tak jsem se musel ídit písnými pravidly. I jako uhrovitý mladík holdující pivu a podezelé spolenosti, jsem musel být doma v deset veer, co se mi samozejm krajn zajídalo. Proto jsem se uchyloval k rzným lím.
 
Bylo nabíledni, e by m rodie nikdy nepustili zstat u kamaráda pes noc zvlášt, kdyby vdli, e tam krom kámoše bude také o nkolik let starší servírka prahnoucí nám názorn ukázat slasti milování. Rodie jsem obalamutil tím, e jedu na víkend na hory lyovat. S bakem a lyemi jsem nasedl na tramvaj, ze které jsem po nkolika stanicích vystoupil a pelášil jsem na mejdan, kde na m ekala otrlá dívka a ztráta panictví. Musím se piznat, e jsem se krapátko zastydl, kdy jsem se z „hor“ vrátil znaven, bledý jako smrt a s kruhy pod oima, eho si samozejm všimla starostlivá maminka. Té jsem zalhal, e bylo špatné poasí, take jsem nevytáhl nos ven a hluk v restauraci m pipravil o spánek.
 
Na vojn jsem pak lhal o sto šest. Tam se lovk nauil rafinovanému lhaní. Kdy m napíklad zastavil papaláš na buzerplace zrovna, kdy jsem se hodlal uniknout z kasáren, tak jsem na jeho otázku kam jdu prohlásil, e m práv k sob zavolal velitel pluku. Samozejm, ze dstojníka nikdy nenapadlo, e bych byl tak drzý a nco takového si vymyslel. Vymyšlená zranní, která jsem údajn utrpl na kole na závodech jen abych se vyhnul vojenskému cviení nebo zimní stanici, pomohla nkolikrát. Zranní, které jsem si sám pivodil pomocí cihly, kterou jsem si odel ruku a bacil se do hlavy, uvili i lékai ve Vojenské nemocnici. I do lázní jsem se tímto podvodem, ili lí, dostal. A nikterak jsem neml špatné svdomí.
Ovšeme jsem nebyl sám, kdo lhal. Nejvíce nám lhali dstojníci hlavn tím, jak na naší socialistickou vlast neustále íhá západní nepítel, kterého ale naše armáda tvrdou pstí rozdrtí na padr.

 
 
Lhaní jsem si bohuel vzal  sebou i do dchodu. Zde je Baron Prášil proti m naprostý hadr. Za to ovšem nemohu. To ena Máa, která hledí na moje zdraví a peskuje mne, e moc piju a cpu se nezdravými jídly a proto tak vypadám. Nic nepomáhá, kdy jí trpliv vysvtluji, e správný ddek má mít pupek jako sud, pt koalkou a vont potem. Není to proto moje vina, e musím en Mán lhát, e piju denn jenom dv piva, kdy jich spoádám deset a tajn si kupuji uzenky a jiné pokroutky, které pak tajn po stran nkde debuíruji. Musíte uznat, e le tohoto druhu se promine. Nikdy jsem jí ale nelhal ohledn milenek, protoe ty jsem dlouhodob bhem našich 53 letech manelství neml.
 
Kde však jemn lu ani bych se za to výrazn stydl, je na golfovém hišti a na rybách. Spoluhrái nemohou vit, jak je moné, e dosahuji tak dobrých výsledk, kdy m vidli vtšinou buto hledat míky v lese, ve vod nebo jak dlám krtky. K dobrým výsledkm picházím díky své neschopnosti umt seíst 18 ísel bez chyby. Teprve nyní si uvdomuji, e jsem se v mládí neml matematice tak sveep vyhýbat.
 
Co se týká rybainy, všichni pece víme jak rybái dovedou pehánt. Patím mezi n. To, e rozpáhnu ruce, abych ukázal jak velikou rybu jsem ráno ulovil, pestoe to byla mrka, kterou jsem dle zákona musel vrátit moi, to pece není le ale pehánní.
 
Kdy na to tak pomyslím, tak jsem pesvden, e valná vtšina mých lí zapadá do kategorie lí, které se dají s pimhouením oka prominout. asto se v ivot ocitneme v situaci, kdy je tké íci pravdu. Kadý by mohl o tomto mluvit z vlastní zkušenosti. V tchto pípadech se do pekla zaruen nejde. Doufám, e i moje obasné vymýšlení, ba i lhaní m tam nedostane nebo jsem tím snad nikomu neublíil.
 
 
Kdo se však nevyhne pekelným branám, kde je za dsného chechotu s otevenou, sírou páchnoucí náruí pivítá Lucifer, jsou všichni ti profesionáln prolhaní politici, podnikatelé, záletníci podvádjící manelky, novinái a další pedstavitelé lidského pokolení, kteí své ivoty ijí v jedné velké li. Ti se tam budou smait jako erv, zatímco já vyhraju golf a ulovím deseti kilovou rybu!
 
Ivan Kolaík
 
* * *
Ilustrace: https://pixabay.com/de/ https://www.holidaycheck.de/

Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.09.2021  09:23
 Datum
Jmno
Tma
 20.09.  09:23 Von
 17.09.  00:00 Ivan
 16.09.  19:23 Evussa
 16.09.  15:27 Vladimr Bouka Vyvracet le je hor, ne hjit pravdu.
 16.09.  14:09 Eva Malkov /evalota47 alias babca/ Le m krtk nohy...
 16.09.  13:50 Bobo :-)))
 16.09.  00:36 Ivan
 15.09.  22:25 Jaroslava le m krtk nohy
 15.09.  20:30 Vclav Jet pr slov...
 15.09.  20:19 RYFUK
 15.09.  14:09 Hana Le m krtk nohy
 15.09.  13:20 Da Bednov
 15.09.  13:19 Mirka Le m krtk nohy
 15.09.  10:25 Vesuviana dky
 15.09.  09:48 Bohumil L. Podkovn
 15.09.  09:34 olga jankov
 15.09.  08:05 sv