Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendeln,
ztra Brigita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

STARÉ MOUDROSTI Z TATÍNKOVA KALENDÁE (2)

Mj tatínek nám, svým potomkm, zanechal nejen vné vzpomínky, ale i  mnoho text, co mi oboje ped léty poslouilo k sepsání Kroniky našeho rodu.
Mj bratr i jeho ena mi pomohli vlastními vzpomínkami, jsouce o nco starší – víc pamatují. Mezi tatínkovými texty jsou i vzácné drobnosti, jak si je  píleitostn zapisoval.

 
Optimizmus je nejpíjemnjší forma odvahy.
ANATOL  FRANCE
*
Pole má oi, les uši : chovej se vdy jak se sluší !
*
Není chudý ten, kdo má málo, ale ten, kdo si ádá více!
SENECA
*
Nejvtší lstí ábla je, kdy sám o sob prohlašuje, e není.
GIOVANNI  PAPINI
*
Dobré jméno je výsledkem mnoha in, ale pozor, me být ztraceno jediným !
T. G. HOFFMANN
*
Lidské je mýliti se, ale bláznovství je v omylu setrvávat !
CICERO
*
Kdy jednou vytryskne svoboda v duši lovka, bohové proti takovému lovku nic nesvedou.
*
Lidé jsou bezmocni jen tehdy, jestlie to sami pipustí.
J. P. SARTRE
*
Kde všichni myslí toté, tam se toho mnoho nenamyslí !
W. LIPPMANN
*
Ty mne soudíš – jinej tebe, dej si pozor sám na sebe !
*
Nepadá sníh, aby svt zahubil, ale aby kadé zvíe ukázalo stopu svou.
*
Šetení asu je prodluování ivota.
*
Kdo byl ve Slaném ti léta, me jíti do celého svta.
*
Drobné starosti staí k tomu, aby nám otrávily ivot, jestlie nemáme velké.
JONATHAN  SWIFT
*
eny nejsou nikdy silnjší, ne kdy se ozbrojí svou slabostí.
GEORGE  SANDOVÁ
*
Vyerpání vášní je poátkem moudrosti.
JAMES  HILTON
*
Všechna povolání jsou spiknutí proti laikm.
G. B. SHAW
*
Na konci toho, emu se íká sexuální ivot, jedinou láskou která petrvá je láska, je se smíila se vším, s kadým zklamáním, s kadým nezdarem, s kadou zradou, která se smíila i se smutnou skuteností,  e nakonec není ádná touha tak hluboká, jako touha nebýt sám.
GRAHAM  GREENE
*
Vidíš-li njakou vlastnost asto na druhých,zamysli se nad sebou !
*
lovk je šastný jen tehdy, kdy me dlat práci, kterou miluje.
*
Z lásky k pírod udlá lovk snad všechno.
*
Knihy jsou lidem tím, ím kídla ptákm.
JAROSLAV  VRCHLICKÝ
*
Povz mi zrcadlo, co je na celém svt nejkrásnjší:
pevný krov nad hlavou, vypeené cihly ve zdravých zdech, dvee ve veejích, okna ve stejích, dívky v oknech jist a vbec všechno na svém míst.
KAREL  SÝS
*
lovk má takovou cenu, o jaký cíl usiluje.
MARCUS  AURELIUS
*
Nemalujeme to, co vidíme, ale to, co o tom víme.
Malíka  KAMILA  PLANEROVÁ
*
Kdo chce svítit, musí hoet.
J. KAPR
*
Dá-li Bh hosta, pán domu se lépe nají.
V. RABAS
*
Píroda je jako otevená kniha - budete-li tišší a pozorní, mete vidt ledacos, co by jinak zstalo vašim oím utajeno.
*
Kniha je zárove s kolem, pluhem, lodní plachtou, chlebem a vínem nejvtším objevem lidského rodu.
J. JUNGMANN
*
Sklenka vína ti neuškodí a plnou beku nevypiješ.
*
Pijte víno obezetn a s mírou, potom si budete jisti, e vás nezklame.
Nepijeme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli.
*
Tak si tady pkn ijem podle hesla CARPE  DIEM (uij si den) !
Kdy nás dve šouchne loktem, ekneme si  CARPE  NOCTEM (uij si noc) !
*
Hle se státi celým muem a pravým lovkem.
Peníze ti mohou zpíjemnit nkolik chvil ivota, ale vdní dá teprve ivotu smysl, páte a sílu......
Rány udlají lovka jenom tvrdším proti ranám dalším.
Jako to tvé elezo: biješ do nho, aby bylo tvrdším.
Potom teprve k nemu je !
J. S. MACHAR
*
Spchej pomalu.
Cokoli konáš, konej moude a hle na konec.
JAKUB  KRÍN  Z  JELAN
*
Pomr, který se vytvoí šastným manelstvím, je tak intimní a tak proniká celým ivotem obou stran, e nikdo nemá ve svém ivot souasn místa pro víc ne jeden takový pomr.
G. B. SHAW
*
Nic se nemá pehánti ! Nebute moudejší ne máte být, ale bute moudrými, jak máte být !
APOŠTOL  PAVEL
*
ijeme silou ducha, všechno ostatní propadne smrti.
TYCHO  DE  BRAHE
*
Dobrá rada:
Pjdete-li vstíc novému roku v ruce s njakou tou sklenikou, pípadn lahvinkou, pak pijmte i radu, kterou si pi podobných píleitostech dávali i naši prapedkové:
Abys ádný rouš (nkdy i rauš a znamená v dnešní eštin opojení, špiku, opiku) nedostal, jez ráno hoký mandle nebo líci devného oleje, nebo erstvý syrový vejce vypí.
Pakli ale u vopilej seš, tak pí ráno na to teplé víno nebo jen zadlávaný maleny (maliny) nebo hodn octa neb erné kafe pí.
Nebo vypí na noc pár sklenic erstvé vody, tak t nikdy druhý den hlava bolet nebude!
*
lovk má dv uši a jeden jazyk, aby dvakrát tolik poslouchal ne mluvil.
Starovký filosof
*
Neplate pro mrtvého, kdo jste jej nemli za iva rádi.
(Karel Vanura, byl jsem mu na pohbu.)
*
Vrnost je jedním ze znak genia.
CHARLES  BAUDELAIRE
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.09.2020  14:12
 Datum
Jmno
Tma
 22.09.  14:12 Von