Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Viola,
ztra Filip.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Pauli
 
Po pravd eeno, ped dávnými lety, dvaceti, ticeti nebyl v tch vních, které dlají naše ivobytí píjemnjší, ádný výbr. Hlavní znaka byla snad Rosana a potom se také nco málo piváelo z Francie a já stále ješt schovávám lahviku s názvem Chanel. Snad to ani nebylo tak drahé, kdy jsem ji jednou našla pod stromekem.
 
Dávno, dávno, pi njaké sluební cest do Prahy jsem kousek od Karlova mostu smrem k Malostranskému námstí našla malinkou, zvláštní drogerii, kde prodávali mimo jiných ingrediencí i kolínskou zvanou Pauli. Do lahviky vám naepovali za zcela mírnou cenu tolik, kolik jste si páli. V tom ase jsem byla pímo zatíená icháním rzných vní a dokonce jsem si velmi dlouho (i kdy odborníci íkali, e to není moné), vn pamatovala. asto m provázela vn, kterou pouíval v taneních mj kamarád Zdenk, myslím e v té poválené dob vdycky uzmul nkolik kapek své starší seste. Byla to vn nádherná a moná, e ješt te, kdyby mi zavanula kolem hlavy, bych si ty krásné asy v taneních pipomnla.
 
Lahviku pauli jsem velmi rychle spotebovala a do Prahy jsem zase tak asto nejezdila. Ani nevím, kde jsem vzala tolik drzosti a ádala o nákup voavé vodiky hosty, kteí k nám jezdili z Prahy. Bez rozpak jsem o to poádala oba Bohoušky z Národního divadla Záhorského i ápa a ti mi s radostí (aspo se tak tváili) vyhovli, samozejm i njakou hereku, u ani nevím kterou. Nikomu nebylo zatko do oné zvláštní drogerie zajít. Neodmítl ani Miloš Kopecký, jen mi pi tom vysvtlil, e ona vn patila v minulosti pobhlicím, i lehkým dámám a divil se, e pišla tak píjemná práv mn. Ale i on vyhovl a pi další cest do Ostravy mi plnou lahviku pinesl.
 
Dnes pemýšlím, kde jsem brala tu odvahu klást na vzácné hosty takové poadavky, a kdy se mi nkdy stane, e mi njaká dealerka nabídne celou škálu vzorkových lahviek perzných vní, ichám, ichám a ani jedna nevoní tak hezky jako Pauli. Ani nevím, zda ji ješt nkdo vyrábí. Moná, e nemá dvod, vdy, kde jsou ty lehké dámy, aby její vni pivábily mue. A potom, i kdy se pece jenom nkde vyskytují, mohou si dovolit daleko draší vn. Pauli by pro n byla píliš sprostá.
 
Bohuel, u všichni ti, kteí mi lahviky Pauli vozili, ichají vni nebeskou a já jsem je v jedné bezesné noci všechny probrala a nkam tam nahoru jsem jim poslala omluvu i podkování, e vyhovli jedné en, která se do vn Pauli zamilovala. A i kdyby tady byli a donesli mi jenom njakou voavku, nebylo, by mi to nic platné. Asi proto, e jsem vn tolik milovala, ztratila jsem ped léty pi njaké chipce na vn ich. A tak u te jenom ráda ichám teba peící se maso, protoe chu k jeho poívání, ta mi zstala.
 
Hana Juraáková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.03.2020  08:32
 Datum
Jmno
Tma
 06.03.  08:32 Von
 05.03.  15:37 Jaroslav
 05.03.  13:15 Vendula