Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píroda chytrá aneb Lidé hloupí

Kdy jsem poprvé objevila knihy o pírod vydané nakladatelstvím Kazda, byla jsem nadšená. A dnes, kdy u je tu celkem pravideln, jsem nadšená poád stejn. ádný titul m zatím nezklamal, naopak. Vdy se dozvím nco nového, vdy jsem fascinovaná úasnou pírodní moudrostí. Jeden z novjších titul se jmenuje Tajná sí pírody a její autor, Petr Wohlleben, nám v nm popisuje propojenost kadého ekosystému. Velmi rychle pochopíme, e tajná sí pírody je pedevším neuviteln flexibilní a úasn geniální. Snaí se za kadou cenu zajistit rovnováhu, kterou bohuel neustále narušujeme my, lidé.

Dozvíme se na píklad, jak spolu souvisí a vzájemn íaly a prasata, jak se z losos stanou stromy a pro vlci pomáhají stromm. Pochopíme uitenost i hrozbu mravenc, zaostíme na organismy v šálku vody a posvítíme si na noní ivot v lese. Wohlleben se zamýšlí i nad námi, lidmi, jako ivoišným druhem, který se neustále vyvíjí a reaguje na ivotní prostedí, ve kterém ije. Pozastavuje se nad vyhynutím neandrtálc a poskytne nám trochu jiný úhel pohledu na evoluci. 

Poznáváme pírodu jako fascinující svt, ve kterém malá zmna na jednom konci zpsobí masivní zmnu na jiném. Všechno souvisí se vším. A tohle uvdomní má to jeden negativn-pozitivní efekt: o to h pak vnímáme sami sebe - lidstvo, které to všechno na své moderní vdeckotechnické cest ignoruje, a zpsobuje tak nenávratné pírodní zmny.

Ano, tu a tam se skupina nadšených ochránc pokouší zachránit njaký ohroený druh, ovšem i tady je teba se dívat na to, jak prosazovaná zmna zapsobí na všechny ostatní ivoichy. Autor se zamýšlí nad blahem jednotlivých druh i nad blahem pírody jako celku. Co všechno jsme zpsobili vykácením evropských listnatých prales? A jak šikovn i nešikovn se snaíme leckdy tyto škody napravit? Chceme-li se pustit do opravy pomyslných hodin ivotního prostedí, má to poádný háek: jak vbec pesn poznáme, e jsou rozbité? zamýšlí se Wohlleben. Píroda se lecky ji pizpsobila zmnám, které jsme zapíinili, našla si novou cestu. A naše snaha o návrat k pvodnímu by mohl pinést zase škody. Je to balancování na ostí noe a je teba mít neustále na mysli pírodu jako celek provázaný neviditelnou sítí. 
 
Jestlie shrneme, co nám Wohllebenova "Tajná sí pírody" popisuje, tak vše souvisí se vším a i drobná zmna me zpsobit masivní odezvu. Chápeme jasné - i kdy v knize nevyené - poselství: lidstvo pírodu nií, ale jestlie drobná zmna me zpsobit lavinový efekt, staí pece opravdu zaít sám u sebe... A kadý máme vdycky monost nco pro pírodu ve svém okolí udlat, kadý z nás me jednou malou zmnou ve svém chování zpsobit vtší zmnu v pírod kolem nás. A tak doufám, e nás kniha nejene náleit okouzlí,
ale teba i ty nejzatrvelejší odprce pinutí k tomu tídit odpad, šetit vodou, krmit ptáky,  vypstovat rozkvetlou louku nebo uklidit hromadící se skládku za plotem... 
 
Renata Šindeláová
* * *
Wohlleben Peter, Tajná sí pírody
nakladatelství kazda 2018
www.knihykazda.cz

Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma