Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Helena,
ztra Ludvk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála sentimentu
 
Pichází na adu chvála zajímavého fenoménu, o kterém se moná ani pesn neví, ve které fázi vývoje lovka vlastn vznikl. Aby náhodou nenastala mýlka, co vlastn budu chválit, v zájmu upesnní se jako obyejn nevyhnu internetové a slovníkové špionái.
 
Výraz sentiment ve smyslu cit, cítní - se vyskytuje v nepatrných obmnách ve všech románských i v nkterých germánských jazycích. Vykládá se jako psychický stav proitku, silné a bezprostední hnutí mysli, které je nezávislé na rozumové úvaze. V nauném slovníku pak najdeme i dodatek, e niší city, tedy emoce, proívají i zvíata, o em se jist kdekdo mohl snadno pesvdit. Jist je zajímavé, a moná to i nco napovídá o naší povaze, e zatímco eština má pro tyto stavy mysli pouze dv jak-tak pijatelná synonyma – cit a cítní, italština jich má patnáct, anglitina trnáct, franština, italština, španlština i ruština šest a nmina pt. Tedy – plus mínus - pokud jsem dobe poítal. A tak pi pekladu nacházíme napíklad výrazy jako Fühlen, feeling, ale kupodivu i pozoruhodný výraz sensation! Ve slovanských jazycích pak nacházíme slova, ve kterých se to hemí písmeny „c“ a „“ – na píklad ruské ustvo i polské uczucie.
 
Podíváme-li se na sentiment podrobnji, zjistíme velmi zajímavé vci. Samozejm se projevuje u kadého lovka jinak a dokonce i u stejného jedince vyvolává rzná osobní zaujetí, nkdy kladná, ale nkdy bohuel i záporná. A kadé toto zaujetí me být pechodné nebo trvalé, ale kadopádn nepodléhá zcela vdomé kontrole, co vyplývá z definice.
 
Sentiment se nkdy me zvrhnout v sentimentalitu, jistou pecitlivost, sebelítost, bolestínství a sladkobol, v umle pstovaný kult citlivosti kvli citm samým. Tuto jist nepíliš chvályhodnou variantu bychom mohli nazvat „le sentiment pour le sentiment“, - tedy sentiment pro sentiment!
 
I jako laici cítíme, e v prbhu vývoje lovka se musel sentiment vyvíjet, od nejniších emocí, pes soucit, empatii, sympatii snad a po lásku. Kadý z tchto druh sentimentu pinášel nejen radost, ale mnohdy se slovo sympatie dá také peloit jako „soutrpení“! Pitom nikdy nebylo jisté, co pevládne a lidé se pedlouho domnívali, e  - tedy pokud to vbec lze - je lépe snait se sentiment rozumem ovládat nebo dokonce potlaovat! Teprve velcí myslitelé - humanisté, z nejznámjších vrstevníci Jean-Jaques Rousseau a David Hume a jen nepatrn mladší Adam Smith v polovin 18. století zaali povaovat sentiment, empatii a soucit za opravdový a upímný projev lidskosti, a pasovali je na pravý základ morálky.
 
                        
                                                         A. Smith                          J. J. Rouseeau                              D. Hume
 
Velkým dilematem zejm bude, e se lidé násiln a kontraproduktivn snaí neustále dávat do protikladu lidské chápání rozumové a citové. Pitom je nasnad, e i zde by byla nejlepší zlatá stední cesta – tedy aby se rozum a cit udrovaly u kadého jednotlivce i ve spolenosti sice v jistém naptí, ale pitom v rovnováze! 
 
Tak – a kdy jsem si te peetl, co jsem tu zplodil, nevím, nevím, zda je to vbec fejeton? Take pro jistotu musím pidat alespo pár ryze fejetonových ádk, ve kterých musí pevládat osobní proitky.
 
Piznejme si, e kadý vtšinou rád riskuje zklamání a alespo obas se sentimentáln zasní. A zde nám vdy a všude nenahraditeln pomáhá umní – zejména hudební.
 
Sentimentalita chodívá ruku v ruce s nostalgií a tak velmi rád vzpomínám, e o slovo „sentimental“ jsem prvn zakopl jako kluk brzy po válce, kdy jsem z rozhlasové stanice AFN Munich uslyšel zpívat Franka Sinatru píse Les Browna svtový šlágr „Sentimental Journey.“ Tu píse zpívali i další zpváci, teba Doris Day a pozdji i Bob Dylen. Anglický text Artura Greena byl u nás tehdy anonymn „krásn“ poeštn a znám ho dosud:
„ V Texasu il Centimetr Dony, povoláním krejí byl, protoe ml pistolnické sklony,   šerifm se zneelíbil! V salnu, kde falešn hrál karty, zelená ho urazil...“
 
Koncem padesátých jsme pak tancovávali na tehdejší šlágr Alfonse Jindry a Zbyka Vavína „Sentimentáln“, který nazpívala nejprve Yvetta Simonová, pozdji i s Milanem Chladilem. A opt si doslova pamatuji: 
„Pro kdejaký necita nám jako slabost vyítá, e struna v srdci ukrytá sentimentáln zní!“
 
Pravda, s Beethovenovou Devátou i s Dvoákovou Novosvtskou se tyto dv skladbiky srovnávat nedají, ale u jen pro tyto sentimentální vzpomínky jsem nucen chválit sentiment do aleluja! Váení tenái – pidáte se?
 
Foto internet
 

Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.04.2019  12:01
 Datum
Jmno
Tma
 24.04.  12:01 Von
 21.04.  14:24 Mara
 21.04.  11:00 Vesuvjana dky
 21.04.  09:40 ferbl
 21.04.  07:08 Karla I.
 21.04.  05:05 olga jankov