Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alice,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Biblické píbhy  (4)

Starý zákon - ZASLÍBENÁ ZEM
 
Abram proil v nové domovin ji 24 let, táhlo mu ji na devtadevadesátý rok a pál si potomka, který by mohl být poátkem slíbeného národa. Prvého syna Izmaela, od nho jako od praotce odvozují svj pvod Arabové, povila Abramovi otrokyn. Druhého potomka, který se ml stát pokraovatelem rodu, slíbil praotci sám Bh, který se Abramovi zjevil v lidské podob. Stalo se tak v údolí Mamre (Mambre) u Chebrónu (Hebronu). Hospodin pitom uzavel s Abramem smlouvu, v ní byla mimo jiné dohodnuta obízka chlapc osmého dne po narození - viditelné to znamení uzavené smlouvy. Podstatnou ástí Hospodinových slov je však tato pasá: "Já jsem! A toto je má smlouva s tebou ..." (Gn 17,4) Od té chvíle se z Boího píkazu Abramovi zaalo íkat Abraham. Bh svj slib potomka a rozhojnní národa splnil do roka - Abraham se stal otcem syna Izáka, pravého pokraovatele rodu. Ne se však ivot Abrahamv uzavel, probhly ješt dv velké události: ivotní zkouška Abrahamovy víry a zkáza Sodomy. Kdy se Abraham dovdl o chystaném zniení híšného msta, obrátil se na Boha s prosbou, zda by padesát spravedlivých mohlo zachránit Sodomu ped zkázou. Tvrce slíbil, e padesát, ba i tyicet, ticet nebo dvacet spravedlivých bude stait ke zrušení ortelu. Abraham, který se postupným sniováním potu spravedlivých dostane a k otázce, zda jen deset poctivých oban odvrátí hrozbu, se dovídá: "Nezahladím je ani kvli tm deseti." (Gn 18,32)

Avšak ani deset spravedlivých oban se v Sodom nenašlo... Abraham však pochopil, e i malá míra dobra me vyváit nastádané zlo a e dobré váí mnohem více ne špatnost. Z celého msta Sodomy byl ovšem vyvolen k záchran jen Lot a jeho nejbliší. Poslové Hospodina vyvedli v den záhuby Lotovu rodinu daleko za obzor zahalený mraky pustošené obce. Jen ena Lotova, která se naposledy ohlédla, se promnila v solný sloup. Zachránný Lot nakonec zhešil také: zplodil potomstvo s vlastními dcerami. Z jedné vtve, od dcery Moáb, vznikne pokolení Moábc, od druhé dcery rod Amónc i Amónovc. Z nkdejších pokrevních píbuzných se po ase stanou nepátelé izraelského lidu a Abrahamovo pokolení, jak uvidíme, s nimi bude mít ješt mnoho co do inní.

Zmime se však ješt o druhé události Abrahamova ivota - o zkoušce poslušnosti. Bh jednoho dne pikázal Abrahamovi, aby obtoval vlastního milovaného syna Izáka. Tehdy il Abraham v Beer-šeb (Bersabe), 46 kilometr na jih od Chebrónu. Kde ke zkoušce došlo, nevíme - nkteí znalci Písma se domnívali, e vrškem, na nm ml být obtován Izák, bylo návrší Mórija, vzdálené 80 kilometr od Bersabe. V tom pípad by událost probhla symbolicky v místech, která v budoucnu pikoupí král David k Jeruzalému, aby zde vyrostl legendární Šalamounv chrám...
Písmo vnuje pozornost pedevším finále zkoušky: Izáka, který nesl na zádech devo, doprovází Abraham s ohnm a noem. V osudném okamiku zadrí Bh obtní n a konstatuje: "Práv te jsem poznal, e jsi bohabojný, nebo jsi mi neodepel svého jediného syna." (Gn 22,12)
Bh se na rozdíl od pohanských bostev této oblasti svta zíká lidských obtí. Jak teme v knize Geneze, obtoval Abraham nakonec beránka, který uvízl v nedalekém koví. Místo lidské krve byla tudí prolita krev obtního zvíete a beránek sám se pro hodn vzdálenou budoucnost stal symbolickým vyjádením Kristovy obti pro spásu lidského rodu... Jinak obtování Izáka je jedním z velmi astých a vdných motiv výtvarného umní - malíského i sochaské výzdoby chrám.

Abraham zesnul ve 175 letech a syn Izák jej pohbil na rodinném pozemku východn od Chebrónu. V tchto místech, nad jeskyní machpúelskou (makpelskou), stojí dnes mešita, v ní vící uctívají nejen památku Abrahama, ale také Sáry, jejich syna Izáka a jeho eny Rebeky, vnuka Jákoba a pravnuka Josefa a Jákobovy manelky Ley. Ti všichni byli údajn pohbeni na jednom a téme míst.

Izákova cho Rebeka nám nyní pipomene dávné východišt Abrahamova rodu, toti Haran i Cháran v povodí Eufratu. Tady toti zstal Abrahamv bratr Náchor, jeho syn Betúel a vnuka Rebeka. Úlohy prostedníka mezi Izákem a jeho nastávající se ujal Abrahamv správce Eliezer, který se vydal na cestu dlouhou 900 kilometr. Po ase se vrátil s nevstou, která pak Izákovi porodila dvojata - prvorozeného Ezaua a o chvíli mladšího Jákoba i Jakuba.

Prvorozenství v právním smyslu znamenalo dvojnásobný ddický podíl - v našem pípad však šlo spíše o prvorozenectví v duchovním smyslu, neboli o pokraování základní vtve vyvoleného lidu. Tuto volbu, jak ješt uvidíme, si ve svých rukou ponechával Bh sám, a bylo tedy zbytené, e si Jákob, který o tento primát usiloval, zatíil svdomí neistými intrikami proti vlastnímu bratrovi.
Podívejme se však na prbh dvou epizod, které rozhodovaly o budoucích osudech obou bratí. V první se Ezau vzdal svého zddného prvorozeneckého práva, ve druhé byl Jákobem pipraven i o otcovské poehnání. Pedevším je teba íci, e matka Rebeka zvýhodovala spíše poboného Jákoba ne tvrdého lovce Ezaua, který si na oplátku dokázal získat náklonnost otcovu. Ezau sám však doplatil pedevším na vlastní postoj k ivotnímu poslání: il pro okamik a pro okamité poteby, a tedy, kdy mu, hladovému, slíbil Jákob misku oovice výmnou za postavení prvorozeného syna, Ezau smnu pijal. Sám opustil svá práva, výsady a povinnosti. Protoe prvorození patili Bohu, bylo to toté, jakoby pohrdal samotným Stvoitelem.

Pak dochází ke druhé epizod: Otec Izák oslepl a v pedtuše blízkého konce vybídl Ezaua k ulovení zviny. Po lovu chtl svému prvorozenému udlit otcovské poehnání. Ezauovy nepítomnosti vyuila ovšem matka Rebeka a bratr Jákob, kteí pipravili dv kzata; Jákob pokrytý kozleí kí, aby se podobal na dotek chlupatému Ezauovi, si pitom vyprosil od nevidomého otce poehnání. Ezau, který se vrátil pozd z lovu, se od otce dozvídá: "Ode všeho jsem pojedl, díve ne jsi pišel. A poehnal jsem mu! A poehnaný také zstane." (Gen 27,33) Ne náhodou jméno Jákob znamená tolik co "úskoný".
 
Není divu, e Ezau na vlastního bratra zanevel - a Jákob ze strachu ped pomstou uniká zpátky do Cháranu, k matinu bratrovi Lábanovi. I Jákob, jako kdysi jeho otec, tu nalézá nevstu; podmínky, za nich si dobývá milovanou Ráchel, mu ovšem v mnohém musí pipomínat jeho nkdejší nepoctivé jednání s vlastním bratrem. Budoucí tchán toti nechal Jákoba slouit sedm let - po sedmileté slub mu však místo Ráchel podstril druhou dceru, Leu. Teprve odpracováním dalších sedmi let Jákob vyplatil i druhou enu, Ráchel, a ješt pak zstal vázán v Lábanových slubách celých šest rok.
Jákobova manelství byla ovšem plodná. Zrodili se z nich zakladatelé dvanácti kmen Izraele. Lea porodila šest syn, jejich jména byla Rúben, Šimeón, Lévi, Juda, Isachar a Zabulón. Ráchelina otrokyn dala Jákobovi syny Dana a Neftalího, sluka Ley zvýšila pak poet syn na deset: porodila ješt Gáda a Ašera. A konen Ráchel uzavela poet populárním Josefem a nejmladším Benjamínem. Dvanáct syn a jejich jména vytvoili pak dohromady uzavené spoleenství Izraele. Tady bude ovšem na míst íci, e nejvýznamnjší vtve pivedla na svt pece jen Lea: z rodu Lévi pocházel toti Mojíš, nejvtší prorok a tlumoník Zákona. Rod Juda pak spl k nejvtším vladam Davidovi a Šalomounovi a na konci etzu k nejvýznamnjšímu z lánk izraelských djin - ke Kristovi.

Abychom mohli uzavít kapitolu o Jákobov pobytu v Cháranu, budeme muset dodat, e si Jákob ze stád svého tchána vymínil všechny skvrnité a strakaté jedince; bhem nkolika málo let se však stalo strakatým celé stádo, majetek pešel na zet a Jákob na Boí pokyn opustil zemi svého vyhnanství. "Vyjdi te hned z této zem," (Gn 31,13) pikázal Hospodin a Jákob po dvacetileté zkoušce ve slubách tchána zmizel s celou rodinou a se vším majetkem... 

Ezau po zpráv o návratu Jákoba vyjel zástupu en a dtí vstíc. Fakt, e jej na této cest provázelo 400 mu, nevstil pro zástup repatriant nic dobrého. Jákob se ovšem rozhodl usmíit bratra bohatými dary, které poslal ped svým zástupem. 

V pedveer setkání zstal docela sám. V ponkud neobvyklém vidní, k nmu se ješt vrátíme, se mu zdálo, e zápasí se samým Bohem. I kdy mocný protivník poranil Jákobovi kyelní kloub, Jákob se nevzdával: "Nepustím t, dokud mi nepoehnáš." (Gn 32,27) I kdy pozadí zápasu zstává dodnes nejasné, zdá se, e jde o obrazné zobrazení boje o víru a boha. 

Ne náhodou Bh Jákobovi práv v této souvislosti sdluje: "Nebudou u t jmenovat Jákob (to je Úskoný), nýbr Izrael (to je Zápasí Bh), nebo jsi jako kníe zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls." (Gn 32,29) Jákobovi ovšem zstala po zápase stopa v ochromeném kyelním kloubu. S bratrem Ezauem se Jákob nakonec smíil; z Ezaua však pozdji vzešli Edomité nebo té Idumejci, jedni z velkých nepátel Izraele. Dávná averze se tedy promítla s neslábnoucí silou do pozdjších vk.

Píšt:  Josef a jeho brati  

 
Slavomír Pejoch-Ravik
* * *
Pvodní grafiku nazarénské školy upravila pro tisk © Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.04.2019  18:22
 Datum
Jmno
Tma
 27.04.  18:22 Jitka
 27.04.  10:00 Von
 27.04.  05:04 zdenekJ