Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pankrc,
ztra Servc.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Biblické píbhy (3)

Starý zákon - ADAMOVI POTOMCI

Z Adamova syna Seta povstali potomci, z nich jedním byl Metuzalém (Metúšelach), který se ml podle biblické tradice doít 969 let. Konen v deváté generaci po Adamovi se narodí praotec Noe, který se té píše Noach. Za nj, jak praví Písmo, je zem "zkaená a plná násilí" (Gn 6,11) a Stvoitel se rozhoduje dílo svého projektu, celý lidský rod, vyhubit. Jedinou výjimku uiní práv v rodu Noemov - Noe s manelkou, se temi enatými syny a s vybraným potomstvem zvíecí íše se má zachránit. Ze všech zvíat má pro budoucnost uchovat nejmén po jednom páru... Noe se syny tedy buduje objemné plavidlo, legendární archu, která má dosáhnout (podle biblického popisu) obrovských rozmr: 150 metr délky, 25 metr šíky; paluba se má zvedat 15 metr vysoko. Tmito rozmry je uren vnitní prostor, odhadovaný na 65 a 70 tisíc krychlových metr. K srovnání se nám nabízí pouze vnitní rozsah velké chrámové katedrály.

Sotvae bylo dílo hotovo, zaalo pršet a lilo pak celých 40 dní a nocí. Vody se zvedaly a unášely archu Noemovu z míst zkázy. Dalších 150 dní se vysoká voda udrela a ani pak si ješt Noe nedovolil otevít okna kajuty. Teprve po dalších tyiceti dnech vypustil krkavce s holubicí, kteí se z bezútšn zaplavených rovin Blízkého východu vrátili - nenašli místo, na nm by mohli spoinout. Po dalších sedmi dnech opustila archu druhá holubice a ta se ji vrátila (jako dnešní symbol míru) s olivovou ratolestí v zobáku. Tehdy se Noemovi dostalo prvního hmatatelného píslibu, e ivot bude obnoven. A konen tetí holubice, která opustila Noemovo plavidlo po následujících sedmi dnech, se ji na palubu nevrátila...

Jak se praví ve Starém zákon, Noe zakotvil na vrcholu hory Ararat, vysoké 5 157 metr, a Bh s ním, jako se zástupcem celého lidstva, uzavel smlouvu. V dohod se ozývá vzpomínka na první zloin vrady, vyjádený slovy Stvoitele, e "za ivot lovka budu volat k odpovdnosti kadého jeho bratra". (Gn,9,5) Co je však podstatné: do smlouvy s Bohem byl zahrnut nejen vyvolený lid, ale také všechna zv, nebo, jak praví Bh, uzavírá se smlouva "i s kadým ivým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zví, která je s vámi ..." (Gn 9,10) Bohuel, práv na tuto jednotu všeho ivého lidé dávno zapomnli...

Z trojice Noemových syn povstávají podle biblické zvsti národy, které zabydlují celý tehdy známý svt. ást potomstva se dostává na východ a obsazuje prostor mezi Eufratem a Tigridem; jednoho dne zde zahájí stavbu babylónské ve, objektu lidské pýchy. Masiv zdiva, podle dnešních propot, tvoil v 90 metr vysokou, o základn 90 krát 90 metr. V biblickém podání se stavba stala symbolem lidské neskromnosti. Bh, který shlíí na velké stavební dílo také konstatuje, e híšníci "nebudou chtít ustoupit od nieho, co si usmyslí provést".(Gn 11,6) Trestá tudí provinilce zmatením jazyk, "aby si navzájem nerozumli". (Gn 11,7) Pak je rozhání od nedokonené stavby po celé zemi.

V tomto geografickém prostoru se v daném ase pohybuje i potomstvo Noemova syna Sema (Šéma). Noe pepravoval ve své arše ti syny, z nich Sém byl nejstarší. Dalšími postavami se stali Chám a Jefet. Noe, jak se dovídáme, zaloil vinici, sklidil úrodu, ochutnal vína pes míru, a opilý obnail ve svém stanu ohanbí. Co neuniklo Chámovi, který neprodlen sezval na zvláštní podívanou své bratry. Le cudní hoši nejenom odvrátili svj pohled, ale pikryli choulostivé partie starého pána pláštm. I dostalo se všem po zásluze: dvma synm bylo poehnáno a rozverný Chám, otec Kenaanv, byl proklet. (Gn 9,18-27)

Tato epizoda ovšem neunikla pisatelm Talmudu. Jak cituje Jií Langer, "Kdy se Noe chystal zaloit první vinici, pišel za ním ábel a zeptal se: "Co to tu sázíš?"
Noe ekl: "Vinici."
"A jaké má vlastnosti," vyzvídal ábel. "Sladké jsou její plody," vysvtloval Noe, "a erstvé nebo sušené, a víno, je se z nich vyrábí, oblauje srdce, nebo je psáno: "A víno dává radost lidskému srdci lovka". (alm 104,15) ábel mu ekl: "Poj, budeme se o vinohrad starat spolen!" 
"Prosím," ekl Noe. Co však uinil ábel? Pivedl jehn a zaízl ho pod vinným keem, potom pivedl lva a zaízl ho, pak prase a nakonec opici, které také na vinici zaízl! Potom spolu pokropili celý vinohrad krví poraených zvíat, aby se do nj vpila a ábel Noemu vysvtlil: "Napije-li se lovk vína trochu, je prostý, jako nevdoucí jehn, mírný jako oveka, napije-li se poádn, je jako lev a domnívá se, e nemá na svt rovného, napije-li se však pespíliš, je jako prase a potísní se. Úpln opilý se podobá opici: Vstává, poskakuje, smje se, vede nemístné ei a vbec neví, co by ješt udlal." I bylo to pouení z Noemova flámu pro všechny asy.

Jinak Noe údajn il, máme-li vit Písmu, 350 let. Co se jeho syna Sema týe, tomu se ml narodit v deváté generaci Taré nebo také Terach, který ml ti syny - Abrama (pozdji Abrahama), Lotova otce Hárana a Náchora. Nkdy v letech 1900 a 1700 ped Kristem se Terach s dtmi sthoval z mezopotámského Uru do Cháranu, leícího na jednom z pítok eky Eufratu. To je místo, jak ješt uvidíme, které má úzkou souvislost s dalšími osudy hlavní vtve Boího lidu. Abramv syn Izák a vnuk Jákob tu v budoucnu objeví u svých pokrevních píbuzných své manelky.


Cesta do zaslíbené zem
Vrame se však k Abramovi, který dostává Boí píkaz, aby v cest svého otce pokraoval smrem k zaslíbené zemi, ke Kanaaná. Bylo mu ji 75 let, kdy se vydal na dlouhou pou se svou enou Sárou a se synovcem Lotem. Opustil všechno, co bylo doposud duchovním obsahem a tradicí jejich mezopotámské vlasti. Budoucnost nabízela víc - Hospodin toti slíbil, e z Abramova potomstva uiní velký národ.

Vezmeme-li si itinerá Abramových cest, zjistíme bez velké námahy, e vyvolený národ byl tehdy vlastn nejspíše jen skupinou koovných pastevc. Z Cháránu smovaly Abramovy cesty 600 kilometr na jihozápad k Damašku a pak do kanaanské (kenaanské) zem. Víme však, e v letech sucha a hladu sestoupil s lidmi i stády dokonce a do Egypta a pak se znovu vrátil do míst, v nich budou v píštích epochách probíhat dje izraelského národa. Jak se však zdá, s Abramem se koovný ivot zárove chýlí ke svému konci, nebo manévrovací prostor jeho rodu se poíná viditeln zuovat.

Jak plyne z biblických text, rozešly se cesty Abrama a Lota hned po vstupu do zaslíbené zem - Abram ponechal volbu území Lotovi, kterého viditeln lákalo spíše zkaené msto Sodoma na pobeí Mrtvého moe a také zavlaovaná oblast Jordánu. Abram se spokojil s hornatým územím jiního Kanaanu. Tebae byl Abram v tomto okamiku znateln poškozen, neztratil solidaritu s Lotem, a tak, jakmile se dozvdl, e byla Sodoma pepadena a e byl synovec s rodinou odveden násilníky, ozbrojil své lidi a v noním pepadu osvobodil své píbuzné.
 
Píšt: Zaslíbená zem

Pipravil Slavomír Pejoch-Ravik
* * *
Pvodní grafiku nazarénské školy upravila pro tisk  © Olga Janíková

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 14.04.2019  11:10
 Datum
Jmno
Tma
 14.04.  11:10 ferbl
 14.04.  06:45 miluna
 13.04.  15:32 Hilda
 13.04.  08:57 Josef