Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Od pátku do pátku
aneb moje zkušenost z týdenního pobytu na FACEBOOKU

Poád jsem kolem sebe slyšela ve zprávách TV i etla ve zprávách na PC: …“na facebooku ten a ten ministr i ministryn vyjádili svj názor na to i ono…“  a taky mladá generace mých milých rodinných píslušník  se piinila, i kdy jsem odmítala jejich nabídky stát se také „facebookákou“, e o to prost nestojím, i kdy bych tam mohla dávat svoje obrázky a podobn.  Mly – Vera i Denda – utkvlou pedstavu, e mne pemluví, kdy mi po ase pišly sdlit, e mne tam pihlásily a staí jen odklepnout íslo, které se objevilo v mejlíku. Podkovala jsem za jejich starostlivost o naplnní mého asu a zdvoile jsem odmítla na íslo klepnout.
Za nkolik dní se ale zaaly dít vci: v došlé pošt se objevovaly zprávy o tom, kolik lidí má zájem stát se mými páteli a jejich poet se neustále zvyšoval.  A tak zvítzila zvdavost a já tam podloudn nakoukla, abych zjistila stav vcí a e si to s nimi jednoduše vyídím.

Pivítala mne otázka: Co se vám honí v hlav, Marie?

Dost naštvan jsem odpovdla:
15. bezna v 19:08 · Pod tíhou potu pátel, které mi servírujete v nkolika mejlících, se mi v hlav honí docela legraní hra na koku a myš. A ta myš je docela zvdavá, i kdy o ádné nové pátele nestojí, protoe jich má nkolik u lety provenými. Take nastává dilema. Navíc myš toti nemá nejmenší chu na jakékoliv "svlékání se" a seznamování se s problémy novopátel, kdy tch svých má dost.
A navíc vbec neví - coby technický antitalent - kam klepnout, aby to došlo k tomu, kdo kladl otázku, co se honí Marii v hlav.

Další den stejná otázka: Co se vám honí v hlav, Marie?

Moje odpov: Co se jí tam honí? Probírá se situací, e i kdy myš byla dostaten pouena ivotními zkušenostmi, e zvdavost se nevyplácí, musí te staten ešit, do eho se dala (a je fér piznat, e dobrovoln) zlákat. Ješt štstí, e se má na koho obrátit pro pomoc a pouení. Taky se mojí milé myši zdá legraní, e sice písmenka si peíst umí, ale u mnohých do slov poskládaných jí jejich sdlení zstává nepístupné, na to nemá tu správnou školu, i kdy obhajoba by se našla = kdyby se bývala byla narodila o století pozdji, moná by neznala tajemství rodného jazyka a slabiky hy chy ky ry dy ty ny stejn jako pravidla pro –b/-bje; p/-pje; v/-vje; m/-mn, ale zato by rozumla „ajáštin“. Take si nkolikrát za den vzpomene na krédo pítele Marca Aurelia…“Tohle není neštstí, ba naopak je štstí, e to snáším staten!“ Otázkou ovšem zstává, „jak dlouho?!“

Další den: viz odpov:
A u je tady zase otázka – co se mi honí hlavou?
Jednak si spolu s myší myslíme, e po tom nikomu nic není, ale kdy to chce „koka“ vdt, pro ne?
Momentáln se mi v hlav honí napíklad problém, e chudinka myš se na obrázek, kde hraje základní roli, u z "technických" dvod nedostala. To jednoho, tedy mne i myš, hodn zamrzelo natolik, e m milá myš pemlouvala, abychom se vrátily na svoji domovskou píznivou pdu, kde není takový galimatyáš všeho moného, co ani nechceme vidt a vdt, protoe náš as se kadou promarnnou minutkou o tu minutku krátí a u ho moc nazbyt nemáme, ale zato máme spoustu jiných zájm – napíklad malinkatou pravnuku, která co nevidt zane capkat a umí se krásn usmívat a dokonce s námi komunikuje svou miminkovskou eí. Take další dilema. Te se nám ped oima objevil Hamlet s lebkou v nataené ruce a se základní otázkou honící se mu v hlav -  „Být, i nebýt?“ 

Další den: viz odpov na stále se opakující otázku (u mi leze na nervy!): That is a question! A to v pondlí veer, kdy unavené hlavy (rozumj moje i myšky) u mají nárok na odpoinek po takovém dni a s tolika pekvapeními, kdy se dovdly, do kolika zájmových skupin byly díky nezdolné Veronice, která je na facebooku jako doma, pijaty a e jim, u kvli ní nakonec nezbývá nic jiného, ne se do kadé podívat, co si ob nechají na píští den. Tak se te pohodln usadíme do relaxáku a budeme poslouchat pknou hudbu TV Šlágru, která nás nejspíš odnese do sn, kde se jich nikdo nebude vyptávat, co se Marii honí hlavou. Tak všem, kdo o to stojí, pejeme dobrou noc.

19. 3.
Jo, jo, pomalu si zvykám, e se té všetené otázky „Co se vám honí v hlav?“ nezbavím, ale milejší mi pipadá, kdy je tam i moje jméno. Ped chvílí ješt bylo, te u není. No a co? „Vo co gou?“ To jsem se na stará kolena nauila pes dv generace, co sedávají venku na schodech do zahrady v jedné ruce chytrý telefon a ve druhé cigáro. No jo, jsou to zatím jen ticátníci, kteí se usmívají – to u vdomí, e celý ivot mají teprve ped sebou a e to bude jen „brnkaka“ – kdy je straším znienými prduškami, zaloutlou pletí plnou vrásek, kdy pipomínám, e za ty peníze takto nebezpen promrhané by si mohli uívat jinak a zdravji atd… Ale u jsem to vzdala, konec konc je to jejich ivot, jaký si ho udlají, takový ho budou muset ít. No a je to, já za n ádnou odpovdnost nemám. To tak! – íkáme tady na Valašsku, kde se mi velice líbí u skoro šedesát let, i kdy jsem pvodem Moravanka.
To ostatní, co se mi honí v hlav, si nechám zase na jindy.

19. 3. tentý den:
Odpov na nezniitelnou otázku: e toho všeho mám dnes "plný zuby", uchýlím se tedy k AZ kvízu, posléze k etb a nkolika hodinám spánku. Ráno se pozná, jestli se mi v hlav vbec nco pohybuje.
20. bezna v 15:44 ·
V tuto chvíli - od rána u potetí - se mi honí hlavou, kam se podlo pedchozí vysvtlení, o které peklepy šlo, ale neš, omlouvám se tím, e po takové noci jsem skoro na oi nevidla (prozradím, e na povzdechnutí, e na oi nevidím, jsem dostávala radu: tak se dívej na nco jiného...).
No a taky se mi honí hlavou, e jsem udlala kus práce vkládajíc svoji fotopoezii a na tu jednu, co je tady dvakrát, ale jen co se vrátí moje guru a ukáe mi, jak se to dá ešit (pokud se to ešit dá), bude po problému. Ale i tak jsem docela spokojená a chystám se na to, e se teba nauím vkládat i ilustrovanou prózu.

21. bezna v 7:32 ·
Co se vám honí hlavou? Já tu otázku zaínám mít docela ráda, mu se tady vybrblat, akoliv bych mla mít spíš radost, e to "nco", co se mi stará o zdraví, mi práv uplynulou noc o chlup prodlouilo a vzbudilo m a ve 3:48
No a na brblání tady mám - za A: zapomnla jsem na noc nachystat na rozmrazení ranní baštu pro Windousku (ale na co máme mikrovlnky? e jo?!) - za B: e mne výše jmenovaná roztomilá chlupatinka jorkšírka ve funkci hnusn voucího uzurpátora od šesté hodiny ranní u tikrát vyhnala do mrazivé zahrady pedstírajíc, e je to pro její zdraví velmi nutné (a mu brblat jak chci, protoe kdybych jí nevyhovla, klidn by mi louiku a bobek udlala na koberec a já bych musela na kolena, co není tak jednoduché, jak se zdá mladým, co mají teprve jen teba ticet a nco maliko víc) - za C: pemýšlím, co bych ješt pidala a napadá mi ku brblání jen to, e si tiskárna asi vzala dovolenou, protoe u veer odmítla pracovat, i kdy jsem ji pkn prosila. Tak musím pokat, a se v mojí blízkosti ukáe aják Mordý Filas a musím doufat, e si s tiskárnou poradí (je to taky v jeho zájmu).
Nic dalšího na brblání nemám, doma klidná pohodika, venku svítí sluníko, den bude jako vymalovaný. Tak všem, kdo se tady zastaví, peji dobrou náladu a ádné starosti. @}-->---- Ma

v 8:17 ·
Stejná otázka – Co se vám honí hlavou?
Odpovídám: Co? Te práv, e s dechem do schod, kterých je šest a dvanáct, mi to u pokulhává a ne je vystoupám, tak ta malá chlupatina, co má na utíkání tyi noiky, ne by se šplhala se mnou po tch schodech, vezme to dokola, kde je cesta tikrát tak dlouhá, a pak eká, kdy se konen objevím na posledním schod, abych jí dala odmnu. (Prima souvtí o deseti vtách se mi podailo a hnedle mám náladu o pár stupínk lepší, i kdy dobrá byla i zrána, které pro mne nastalo pesn v 5:28 a u se brána nebeská chystala otevít se Slunci. To se te snaí velice.) Taky se mi ale hlavou honí starost, e posledních pár dn (urit to souvisí s mým facebookováním) zaíná zlobit poíta. Vedle zasekávajících se word si se mnou zahrává i firefox, ale moná se mu líbí to nkolikeré restartování, kdo ví? Budu si muset pozvat nkoho, kdo tomu rozumí.
Tak se všichni mjte hezky a uijte si dne.
 
21. 3.
16 hod · tentý den, stejná otázka. Nerozumím tomu "systému", u dvakrát jsem odpovídala Luciusce, dvakrát se to ztratilo. Myslím, e bude jednodušší pejít pár metr pes zahradu a íct jí osobn, e není nic divného, kdy jí já - osoba starší - nabídnu ve vší slušnosti tykání práv proto, e si jí váím taky za to, jak dobe ji vychovali.
Pro si systém = robot! myslí, e jsem nedokonila psaní? Teka za poslední vtou neschází. Nebo tam mám napsat: Konec textu.???? Facebooku, myslím, e T co nevidt pustím k vod, abys mi zbyten neniil nervy!

22. 3.
Padla poslední kapka.  Odpovídám  na dotrnou otázku a pak u konené ŠLUS!!!
Poté, co jsem tikrát napsala odpov Luciusce a tikrát mi zmizela v nenávratnu, honí se mi v hlav rozhodnutí, e zde ukoním svj pobyt. Nerozumím tomuto systému, pipadá mi chaotický a vším moným peplácaný, co mne roziluje a já potebuji svoje nervy v klidu udret ješt pár let k ešení dleitjších problém. Dkuji všem, kdo zde chtli být mými páteli, jsou jimi i v reálném ivot a ráda se s nimi potkávám. Vracím se na domovské stránky ST.
Mjte se tu všichni tak dobe, jak ve svém vku potebujete a chcete.

Zdraví pouená autorka tohoto pokusu, e moná je i jinde dobe, ale ! Doma je nejlépe.

 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 08.10.2021  20:42
 Datum
Jmno
Tma
 08.10.  20:42 Mara
 08.10.  18:37 olga jankov
 08.10.  15:28 Marta
 08.10.  10:22 Vesuviana a jet...
 08.10.  09:36 Tom Mcha
 08.10.  09:16 Vesuviana dky
 08.10.  08:18 Von
 08.10.  07:14 Bobo :-)))
 08.10.  03:55 Ivan
 08.10.  02:51 Vclav idek PODKOVN