Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála humoru
 
Humor je dle nauného slovníku dobrá nálada, veselý rozmar se sklonem k ertování a také šáva. Pronese-li nkdo nco o šavnatém humoru, je to vlastn pleonasmus. A ekne-li nkdo jiný, e humor je koením ivota, má jist pravdu, ale ani ne poloviní, protoe dle mého názoru je humor ivotní nutností, stejnou jako je vzduch, voda i láska. Take o tom, e si humor zasluhuje naši nekonenou a neutuchávající chválu, neme být ani stín pochyby!
 
Humor má samozejm podob habadj – dokonce snad mnoho habadj! A to jak po stránce formální, tak zejména po stránce obsahové. Humor me být slovní, a to písemný i mluvený, obrazový i hudební. Humor me - a ml by - prolínat doslova všemi druhy umní.
 
Veselo a veselo bývá pi nejlacinjším pivním humoru v nejlacinjší putyce, veselo je alespo obas v kanceláích i dílnách, ve školách i na akademické pd, na poli i v lese, ve vod i ve vzduchu, v „normální“ i v „lepší“ spolenosti. Co se týe obsahu, pak je vše ješt mnohem rozmanitjší. Obsáhnout a popsat humor v jeho plné šíi je asi nemoné, nedokázali to ani nejvtší svtoví humoristé i klauni a ani „humorologové“. A tak se pokorn omezím na jednoduché rozškatulkování známých a mén známých anekdot a vtip. Upozoruji, e se povauji za humoristu amatéra a v této chvalb budu moná nosit díví do lesa, pesto bych si chtl trochu posvítit na pár druh humoru a uvést i pár pokud mono reprezentativních píklad. Omlouvám se, e se asi bude stídat jistá lascivita se seriózností i jednoduchost s jistou komplikovaností a zanu tím nejlacinjším.
 
Mudruje štamgast v hospod: „To je dsný, tak drahý pívo a stejn nám ho jen na chvíli puujou. A my jsme jen prtokovej ohíváek!“ A ze stejného prostedí. íká jeden: „Pánové, znám hospodu, kde vám nalejou zadarmo a napájej vás, co hrdlo ráí. Kdy u nemete a odpadnete, odnesou vás do patra a uloí do postele. Tomu íkám servis!“ „A tob se to pihodilo?“ „No – m tedy zrovna ne, ale mý sége ano!“ Ale zmme prostedí a podívejme se na pár perliek ze školy.
 
Nco ze zápis v ákovských kníkách: „Za mými zády se mi drze smje do oí!“  „Váš syn nezná hygienu a smrdí!“ Písemná odpov otce – „Neuchat – uit!“ Ze slohové práce – „Rodie se dlí na dv ásti, matku a otce. Matka se ješt rozdluje na enu v domácnosti a v zamstnání. Otec se neskládá, ani nerozdluje. Nachází se v práci a doma, ale tam je jen málokdy. Má starší sestra je velmi nemocná. Kadý den sní jeden prášek. Ped rodii to tutlá, aby se moc nepolekali. Má babika má takové bolesti kloub, e me zvednout ruce jen kousek nad hlavu. A s nohama má stejné potíe. U nás má kadý svj pokoj, jen otec musí spát s matkou.“
 
A nyní zabrousíme do ciziny, pímo do staré dobré Anglie mezi lordy.
 
Pijde lordský syn za otcem a praví: „Dady, budu se enit!“ „A kdo má to štstí?“ „Náš zahradník.“ „Probh ne, vdy ten volil Labour Party!“
 
Jiný lord má upovídaného sluhu, který vdy mnohomluvn uvádí návštvy. Vyaduje na nm tedy absolutní strunost. A tak pi jedné z povodní, kdy voda u je v hale, vstoupí sluha  a pánovi oznamuje: „ My lord – Teme!“
 
A kdy u jsme ve svt, jist uznáte, e jedny z nejlepších anekdot – a je jich tisíce – mají idé. Vybral jsem dv, jednu roztomilou a druhou, která zavání erným humorem:
 
Manelé Roubíkovi a Kohnovi jdou na procházku Prahou a Roubíek vece: „eknu Vám, Kohn, kdy na jednoho pijde jaro, tak se hned zane rozhlíet kolem po enskejch a jednomu manelka snad ani nestaí!“ Paní Roubíková, která to vepedu zaslechne významn zakašle. A Roubíek jedním dechem dodává: „Ale eknou, Kohn, kdy bylo naposled njaký poádný jaro?“
 
Druhý píbh je ponkud drsnjší - Roubíek s Kohnem, který nese urnu, jdou z Hradan dol Nerudovkou a je náledí. Kdy sebou u po tetí oba švihnou, rezolutn prohlásí Roubíek –„Kohn, pieta-nepieta, ddeek-neddeek – sypej!“
 
A te jedna bez rozdílu hranic, která krásn charakterizuje humor šibeniní, a to doslova!
 
Malý prvod vede odsouzence k šibenici, prší jak z konve, všude bláta po kotníky. Všichni - zejména nešastník - klejí. A kat se k nmu nakloní a špitne – „ Neklej, ty se máš, my v tom marastu musíme jít ješt zpátky!“
 
Dalo by se pokraovat anekdotami lékaskými, právnickými, mysliveckou latinou, existují i vtipy proti lidskosti, ale ty radji ponechám stranou. Zato ješt uvedu alespo nkolik skvlých aforizm, jejich humor patí mezi ty nejchvályhodnjší.
 
Láska je hnutí, které nutí dva blázny do blbnutí! To, e láska je všechno, je všechno co o ní víme! ivot je jeden z nejtších! Johanka z Arcu: „U se mi zapalují lýtka!“ Murphy:
„Usmívejte se, zítra bude h! K.apek: „Zatracená vláda, u mi zase nehoí doutník!“ Jak nadasové, e?
 
Dost u ale bylo humoru slovního potamo písemného.
 
   
 
Humor kreslený zde jist výten reprezentují dva obrázky Františka Kratochvíla a opravdu jen krátce ješt musím velmi pochválit humor hudební. Bezvadným píkladem je píse Ferdinanda Havlíka Kapitáne kam s tou lodí, a to jak textov tak zejména hudebn. Zpívala ji Pavlína Filipovská. Nebo nádherný duet Jeníka a Kecala v silvestrovském podání Gotta a Matušky. A ješt jsem si vzpomnl na jednu drobnstku od not a klavíru. Bohuel u nevím kdo a pro koho napsal jednu klavírní skladbiku, kde v jednom taktu mla levá ruka hrát akord hluboko dole, na klavíru tedy vlevo, pravá pak preludovat vysoko nahoe, tedy vpravo a uprosted byla v notové osnov zapsána jedna nota, na kterou by nedosáhla ani chobotnice! Interpret se rozílil, co je to za nesmysl, e to pece nelze zahrát! Ale autor ledabyle sedl ke klavíru a spustil. Kdy pišel k tomu „nemonému“ místu, s ledovým klidem klepl tu notu uprosted nosem! Moná to byl Mozart!
 
Take jsem skonil kulantn u „velkého“ umní a nezbývá, ne dodat - chvalme humor na kadém kroku a v kadé dob. Vzme, e bez humoru byl by ivot jen suchopár!
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.03.2019  14:49
 Datum
Jmno
Tma
 09.03.  14:49 ferbl
 09.03.  08:57 Von
 08.03.  14:19 Jarmila
 08.03.  13:25 olga jankov
 08.03.  07:49 Ivan
 08.03.  06:59 Mara