Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alice,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zapomenuté osudy - 16
 
Zapomenuté osudy zajímavých a statených lidí, které osobn poznal Slavomír Pejoch Ravik, si pipomínáme vybranými píbhy, je vtšinou spolu s ním dokumentoval fotograf Bedich Kocek. Jsou to vzácné doklady o poátcích mnoha aktivit a slueb, je dnes u povaujeme za samozejmé.
 
Nahlédli jsme mezi detektivy v dob, kdy ješt chodili pšky a jejich hlavní zbraní byla pouhá intuice.
 
Film, dnes všudypítomný, byl ve svých poátcích a tajemný a jeho prkopníci pro nj asto obtovali i zajištnou „solidní“ existenci.
 
Nejinak tomu bylo i v další profesi, mezi aviatiky. Jejich odvaha ped více ne sto lety se dnes jeví  neuvitelná. Seznamte se s nkolika jejich osudy.
 

NAŠE POÁTKY LÉTÁNÍ
 
Okídlené projekty musí se lidstvu konen pece zdait,
kdy ryba plove, pro by lovk neploval,
kdy pták letí, pro by lovk nelítal.
JAN NERUDA roku 1869
 

Vilém Stanovský
 
Ponkud pokroilejší úrove létání, ne jakou jsme poznali pi návštv aviatika Šimnka a Tuka, nám piblíil Vilém Stanovský, mn a píteli fotografovi Bedichu Kockovi. Kdoví, co pimlo štábního kapitána Viléma Stanovského, mue se zajištnou existencí a pod penzí (co bylo tenkrát njaké mítko!), e sebral odvahu sednout jako pilot do letadla a vydat se na eskoslovenských kídlech k cizím svtm.
 
Bylo to 25.kvtna roku 1926, kdy se jeho jasn modrý dvouplošník, zatíený šesti metráky benzinu, ztka odlepil od startovací plochy kbelského letišt. Prvodcem Stanovského byl mechanik František Šimek. Technici spoetli, e cesta tch dvou dobrodruh bude mit njakých 15 tisíc kilometr, e samotný let potrvá kolem devadesáti hodin a e trasa letu povede územím 23.stát. Ale nebyly v tom zakalkulovány ani mlhy i dešt, vrtochy motoru, únava stroje a lidí…  Zaili spoustu moment, které zvládli jen díky své vytrvalosti a také s velkou dávkou štstí.
 
Byla to doba, v technickém smyslu slova, raného stedovku našeho letectví. Ti dva Kolumbové se plavili vzduchem bez jediného spojení s pevninou. K jejich aparatue patily hodinky, obrátkomr motoru, kompas a výškomr. Museli do posledního detailu spoléhat na svou zkušenost a na své vlastní pocity. Zem jim nkdy na celé hodiny zmizela pod mraky a oni bloudili, dokud  se pod nimi pece jen neobjevil známý bod, jako na píklad enevské jezero!      Pes mnohé kritické situace se nakonec pece jen penesli pes Gibraltar a šastn pistáli v africkém Rabatu. He bylo pi návratu do Evropy.
 
Kdesi nad jiním cípem Portugalska se pojenou ozval tupý úder a následovala nepetritá vibrace stroje. Museli rychle pistát a nebylo kde, krom skalnatého pobeí. Na balvanech urvali podvozek a poranný trup letadla usedl bezmocn na skupinu balvan. Ukázalo se, e píinou vibrace byla vrtule, která na dvou místech praskla po celé délce. V této opuštné krajin se pece jen podailo sehnat dvacet voják a tyi tesae a zámeníky. S nimi rozebrali letadlo na pvodní prvoinitele a kus po kuse je odnášeli  13 km daleko na nejbliší nádraí. Ve vojenských dílnách v Lisabonu dali v pouhých 18. dnech znovu letadlo dohromady, pestoe zem byla tenkrát zachvácena ozbrojenou revolucí a  opt vzlétli.
 
Ale ekalo je bloudní, tentokrát pro zmnu nad Pobaltím. Nebo, v Aténách pro slabý tah motoru jen tak tak se vyhnuli horám, aby se jim podailo nouzov pistát na zelené louce. Mechanik Šimek opravil motor díky tomu, e místo bohatších zavazadel vzali s sebou prozírav náhradní souástky. Znovu startovali a zdvihali dlouho svj stroj mezi horami, které nedovolily jedinou otáku, ne mohli znovu svj let nasmrovat na Stedomoí. Pod nimi v hlubinách se pevalovalo moe, nikde místo pro pistání a tu se zaal motor znovu vzpouzet píkazm pilota.
 
Rozbouená hladina moe se spojila s oblaky a mlhou v neproniknutelnou barieru. To u mechanik Šimek zaal nafukovat plovací kruh, protoe neuml plavat. Mlha a slabý tah motoru pibíjel ní a ní letadlo ke špikám pnících se vln. Po spoust trýznivých minut se pece jen ukázal šedivý pruh zem a pak se z mlh vynoily první domky Brindisi. To u byl dvouplošník ní, ne stechy pízemních domk! Tak doletli a k hangárm pro vzducholod – jaký zázrak! Stailo pak vymnit jeden z magnet a doerpat zásoby benzinu, aby se letoun, kdoví po kolikáté, mohl znovu rozjet letištm. Tentokrát Stanovský zamíil u na sever, aby urazili  poslední kilometry z tch patnácti tisíc, které zbývaly na cestu k domovu.

Sotvae oba mui peletli eskoslovenskou státní hranici, pidala se k nmu další eskoslovenská letadla, která je jako estný doprovod vedla na kbelské letišt. Díve štábní kapitán, dnes u generál ve výslub, dovyprávl. Dávno zaprášená setkání s páteli toti rozteskní i dstojníka. Víme jen, e oba statení umounní mui  šli z ruky do ruky a e si po úspchu  jejich letadla  troufl šéfpilot továrny Aero Josef Novák na tomto typu provést 255 pemet v necelých 45. minutách. Dívali jsme se do tváe  toho drobného stateného lovka Stanovského a najednou jsme pochopili, e lidé neriskují svj ivot jenom pro slávu a bohatství. Vle tohoto mue ho dovedla kdysi zdvihnout ze zákop u Arrasu, kdy jedné slunené nedle zaala první francouzská ofenziva první svtové války. Vedla ho i v boji u Verdunu, podporovala ho v leteckých soubojích stiha, ale také v káznicích a koncentraních táborech hitlerovského Nmecka.
 
Uplynula léta a tento neuvitelný lovk, rytí estné legie, hrdina dvou svtových válek, dvakrát odsouzený k trestu smrti (podruhé v padesátých letech), odpoívá na Olšanech. Obas míjím jeho hrob a vím, e byl do rakve uloen v generálské uniform, se šavlí na víku. Dostalo se mu však zadostiuinní u zaiva.

 

Kdy svolal k padesátému výroí bitvy u Arrasu své staré spolubojovníky Charles de Gaulle, pišla jich u jen hrstka. Mezi nimi i náš generál, kterého de Gaulle objal se slovy: “drahý píteli Viléme…“.
 
Text: Slavomír Pejoch Ravik
Foto: Bedich Kocek a internet
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.10.2018  08:34
 Datum
Jmno
Tma
 05.10.  08:34 Von