Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Filip,
ztra Valdemar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Asertivita, demokracie a "ta kráva uitelka"
 
Akoliv existují lidé, kteí se neozvou, ani kdy jim nkdo stojí na noze, stále jako by masivn pibývalo tch, kteí štkají pi kadé píleitosti. Prodavaka se na vás utrhne, e jste u desátý lovk s tisícovkou a ona nemá drobné. V ekárn u doktora vás zuiv svou berlí odstrí dchodce, protoe on u eká dlouho. Na zastávce autobusu vám zpsobí zlomeninu elisti kuák, kterého jste poprosili, aby típl cigaretu.

Všichni tito lidé mají jedno spolené. Svou agresivitu projevují v dsledku nespokojenosti s dnešní spoleností, s vlastním ivotem, se sebou samými. Prodavaka má depresi, protoe slouí za svou nemocnou kolegyni. Dchodce se zlobí, e za celoivotní práci dostává tak malou penzi. Kuák se vzteká, e mu zákon odmítá cosi, co je pro nj ivotní potebou.
 
Ptáme se, kdo za to me, a naše odpov zní: „Doba. To doba se zmnila. Kvli ní je spolenost agresivní.“ Jenome kdo je spolenost? My. A v tom to práv vzí. Nesvádjme to na dobu, meme si za to sami. To my jsme se zmnili. Perovnali jsme ebíek hodnot. Vrhli jsme se do byznysu, kde válcujeme konkurenci. Touíme po lepších hmotných statcích. Také jsme se zaali opírat o nové principy, jenome málokdo je skuten pochopil. Demokracii si spousta lidí vykládá jako absolutní volnost (neboli kdykoliv chci, nkoho poníím, urazím i napadnu), asertivitu zase jako sobecký pístup (akoliv pouze znamená nestydt se vyjádit svj názor, i záporný – ale ve vší slušnosti a s úctou k odlišnému postoji druhého).

 
 
Své záporné výsledky pináší jiný pístup k výchov dtí. Všichni tito lidé mají jedno spolené. Svou agresivitu projevují v dsledku nespokojenosti s dnešní spoleností, s vlastním prodlouení pracovní doby do pozdních odpoledních hodina rozvíjení vlastních koník netráví rodiny pohromad tolik asu jako dív – a ádné drahé dárky tento kontakt nenahradí. Mnozí rodie sniují vztah dtí k autoritám, kdy negativn pistupují k vychovatelm a uitelm („jaktoe ti dala, mj chudáku, zase ptku“ je pouze slabší odvar toho, e „ta uitelka je kráva“).

Navíc se všichni snaíme vychovávat naše dti coby jedinené osobnosti, které se „ve svt neztratí“ a podporujeme v nich sebemenší známky ambicí. A také jim dovolujeme sledovat akní filmy, v nich kladný hrdina je vrah, a dovolujeme jim hrát poítaové hry, kde získávají výhody pi zabití co nejvtšího potu nepátel.

Vadí nám rostoucí agresivita a je v poádku, kdy voláme po zpísnní zákon a jejich striktním dodrování. Ovšem jestlie skuten máme zastavit tento dnešní nešvar, zákony nestaí. Musíme s tou zmnou zaít práv u sebe a u našich dtí. Jak to provést? Pedevším se nevymlouvat, e to nejde a e nevíme jak. Vykesat ze sebe to nejlepší. S maximáln pozitivním pístupem, jakého jsme schopni. Nevzdávat to. Vit v lepší budoucnost. Zcela konkrétn pak zdokonalovat naše komunikaní schopnosti.

 
 
Pro komunikaci je poteba nejmén dvou lidí, a tak nememe vinu házet pouze na druhé. Moná e ekáme na vstícnou reakci, ale sami k ní nedáváme podnt. Upímný úsmv i vhodný vtip pitom leckdy dokáí zlomit ledy. Správná komunikace tvoí základ všeho. Jestlie zvládneme naše komunikaní schopnosti zlepšit, nejene to pome našim osobním vztahm, ale celý náš ivot se díky zdravé sebedve zane odvíjet úspšnji a v klidnjším tempu.

Asertivita (PhDr. Jan Holeyšovský, http://holy.cz/kontext/asertivita.htm):
Asertivní jednání je velmi vstícné jednání, jeho cílem je pochopit druhého, porozumt jeho názorm, postojm a potebám a respektovat je. Zárove však uchovat respekt k sob samotnému, k vlastním názorm a potebám, k vlastním zájmm. Ve svém dsledku je to však víc ne zpsob jednání - je to zpsob myšlení a bez velké nadsázky je to zpsob pohledu na svt. Není to ádná vda, je to jen normální, slušné lidské jednání.
 
Platónova vize demokracie (Hans Joachim Störig, Malé djiny filozofie):
Pedevším jsou lidé svobodní a celá obec je plna svobody a neomezené volnosti projevu a kadý tu smí dlat, co se mu zachce..." "A dokonce t nikdo nenutí, aby ses v takovém stát podílel na vlád, by bys k tomu ml sebelepší pedpoklady, ani nemusíš poslouchat, kdy nemáš chu, ani válit spolu s ostatními, ani dodrovat mír, kdy ho dodrují ostatní, pokud ty sám k tomu nemáš chu.  

Jak vyhlíí lovk, který odpovídá této ústav? Jak vychovávat mláde, kdy všichni lidé jsou stejní a stejn svobodní? Uitel se za tchto pomr ped áky chvje a vlichocuje se jim, áci si ale ze svých uitel nic nedlají... A vbec se mladí staví starším na rove a hledí je pedstihnout v eech i inech; staí se drí s mládeí a snaí se jí vyrovnat bujností vtipu a veselými nápady, aby toti nevznikl dojem, e jsou nespokojeni anebo panovaní. Stud nazývají hloupostí a beztrestn jej zatracují, rozvánost nazývají nemuností, plísní ji a vyhánjí, umenost a domácí ád pedvádjí jako slepou a ubohou bytost a vypuzují ji za hranice...
 
Renata Šindeláová
Zdroj:https://sindelarova.blog.idnes.cz/
* * *
Koláe Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.07.2018  08:54
 Datum
Jmno
Tma
 12.07.  08:54 Ivan
 12.07.  08:26 Mara
 11.07.  19:17 KarlaA
 11.07.  18:05 Renata .
 11.07.  13:12 Ivan
 10.07.  14:45 Von
 10.07.  09:17 Vclav