Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alice,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zapomenuté osudy - 14
 
POÁTKY FILMU
 
Ella Poznerová, Miss Evropa

 
Cesta za starými kamerami a za tmi, kdo je obsluhovali, a pátrání po prvních metrech celuloidového pásu bývá spojeno s netušeným dobrodrustvím. Ze  šera filmového dávnovku se vynouje neopakovatelná atmosféra, ale také skandály a sensace, bez nich by snad hvzdy ani nebyly hvzdami. Na té cest zpt leí na píklad rok dvacátý osmý s velkou soutí královny krásy, kterou tenkrát (ped devadesáti roky!), uspoádala spolenost Fanametfilm, sdruení tí nejvtších amerických filmových koncern. Toho roku jsme mli zejm první a na dlouhá desetiletí jedinou MISS EVROPA.
 
Pi návštv paní Elly Poznerové jsme se probírali dokumentací toho úspšného roku; ani jsme nevili, e naše hostitelka, solidní, hezká šedesátiletá dáma, nkdy dávno pedstoupila  ped komise znalc. Byla to ostatn spíše záleitost maminky, která na výzvu Fanametfilmu odpovdla fotografií své dcery a potom u se nedalo nic dlat…
„Sešla se tímto zpsobem ped oi krasaví jury celá malá skupinka dívích zázrak pírody, jedna hezí ne druhá,“ psala Národní politika. „Kadá mla na sob nco hezího – jedna oi, druhá elo, tetí njakou tu rovou pusinku jako malina. Jiná zas okouzlovala vrozenou elegancí. Jak pravíme: bylo mnoho vybírání, neli se z posledního síta dostala na boí svtlo ti nejkrásnjší stvoeníka: na prvním míst slena Aneka Trojková, na druhém naše známá kinohvzda Ondráková a na tetím slena Poznerová z našeho Národního…“
 
Deník Svoboda se naopak roziloval e „jednou za as sjednotí se lidstvo na pkné švand jako jedna rodina. Ach, dvata, neplate, poád máte v torniste maršálskou hl nejhezí Evropanky“. Veerní eské slovo šlo do diskuse ješt zuivji: „ Odsuzujeme indolenci amerických kšefta, kteí se domnívají, e pro Evropu je dobrý i ten nejhloupjší nápad“. A kdy nakonec vyhrála ped poslední porotou v Berlín Ella Poznerová, neušetily zlomyslné noviny ani poraené soupeky. Nu a Miss Evropa pak pochopiteln dostala haldy nabídek k satku, balíky dopis a kvtinové koše. Vítzství Fanametfilmu snad rozhodovalo i o tom, e Ella Poznerová hrála ped kamerou dv velké role – enu nešastného obchodníka emly ve Sndeném krám a slenu Loty ve Filosofské historii. Toila i v Paíi ve filmu ena, která se smje.
                                                                       
To všechno je u neodvratn pry. Jen tvá, ji jakoby nepoznamenalo onch šedesát let ivota tu zstala jako jediný dkaz, e jsme mli vskutku tu est setkat se s nkdejší královnou krásy roku 1928. A skonila doba milostných návrh a kvtinových koš. O to vtší úctu jsme pocítili k neznámému ctiteli, který ješt v šedesátých letech poslal paní Poznerové své veršované a anonymní vyznání lásky. Pišlo v pravou chvíli, kdy se opuštnému lovku zdají obtíe všedního ivota u píliš tké.
 
 

ANNA KLUDSKÁ

Svt zapomíná… A jestlie by se na nkteré z tch prvních  pionýr zapomenout nemlo, pak jsou to ti nejodvánjší, ti vdycky pehlíení koovníci, kteí rozváeli slávu celuloidového pásu od vesnice k vesnici na tyech kolech komediantského vozu. Na podobnou historii kdysi vzpomínala paní Anna Kludská, která patila k odnoi velké cirkusové rodiny, je místo drezury šelem naloila na svou maringotku svitky filmového pásu.
 
Kludští to mli vlastn ješt tší ne první filmoví podnikatelé v Praze. I paragrafy zákon je pronásledovaly daleko nesmlouvavji ne teba šéfy Ponrepova typu. Kdy rodina Kludských zakotvila v sále nkteré venkovské hospody, zaal benzinový motor napájet obloukové lampy proudem a pan Kludský spustil sirénu, která mla pivolat diváky ze širokého okolí. Nejednou se stalo, e se kolem hospody místo divák sešli hasii se svými stíkakami. A ti pak pochopiteln rodinu Kludských nešetili… A kdy pak zaalo filmové pedstavení, doprovázel staiký fonograf scény, jejich pouhé titulky dnes vyvolávají úsmvy. Dovedeme si pedstavit, jak dopadl „První doutník studenta“, jak probhla „Honba za parukou na Eifelovu v“ … ale Grand Kinematograf Kludský pedvádl také „Píhody kalhot“, „Dopálenou blechu“ a podobn. Všechny ty komické snímky bychom stejn nkdy rádi vidli, i proto, abychom poznali, emu se to vlastn naši nenároní pedkové smáli.
 

ANNA FENCLOVÁ

Do tetice vzpomeme paní Annu Fenclovou, naši první eskou kameramanku. Tato drobná ena mla v eském filmu ješt jedno prvenství – 28. íjna 1918 snímala paní Fenclová události na Václavském námstí, stojíc na steše veejného záchodku. Natáela i filmový dokument  o píjezdu první eskoslovenské vlády na Staromstské námstí.
 
No a pak pišly na adu také hrané filmy: Noc na Karlštejn, Snenka z Tater a arodj, pi nich paní Fenclová jako první ena obsluhovala kliku kamery. A protoe šéf produkce, Antonín Fencl byl lovk nesmírn písný, bylo kadé otoení klikou spojeno s rostoucí obavou o konený osud exponovaného celuloidu.
 
Snad bychom nkdy ztratili svou shovívavost, kdybychom si na bílé plátno promítli všechna ta první díla našeho filmu … Jene ono má všechno svj poátek a nebýt tch prvních za kamerou nebyli bychom dnes ani my, nároní filmoví diváci. Pišli bychom o filmové realizace nejfantastitjších nápad a o hezký díl své pedstavivosti, o ní nás, ani si to vdy uvdomujeme, obohatil perforovaný filmový pás. Ti prkopníci uprosted naivity také urychlili naše poznání svta, v nm ijeme. Zaznamenali ivot i tch nejvzdálenjších konin naší planety stejn, jako propjili skutený ivot shakespearovským postavám. Za to jim všem budi vzdány díky.
 
Text: Slavomír Pejoch-Ravik
Foto: Bedich Kocek

 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.06.2018  15:13
 Datum
Jmno
Tma
 25.06.  15:13 Vesuvjana dky
 25.06.  13:20 ferbl
 25.06.  09:16 Von