Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pes Perry, já a guvernantka Naa

Pro odepírat dstojný ivot psm,
kdy sami o nj usilujeme.

 
Více ne 10 let se aktivn vnuji ochran zvíat a po tuto dobu jsem slýchávala stále stejnou otázku: „A jaké vy máte zvíátko?“ Odpovídala jsem: „Bohuel, ádné.“ Pi mém stylu ivota bych si toti  k nmu musela poídit guvernantku. Nároné zamstnání manaerky prakticky vypluje veškerý mj volný as a navíc jsem stále nkde na cestách.
 
Ale pak se jednoho dne rázem vše zmnilo a vícemén došlo na má slova. Paní Naa, která pomáhá vést mou domácnost a také vypomáhá synovi Andreasovi, mi tehdy sdlila novinu: „Jejich pes Perry není šastný z pesthování do nového domu, a proto uvaují najít pro Perryho domov nový.“
 
Zatímco jsem v pedtuše dalšího vývoje událostí zcela zkoprnlá vyslechla tuto zprávu, bez oddychového asu na monou obranu, následoval konený verdikt: „Mla byste si ho vzít k sob!“
„Dobe,“ ekla jsem, „ale pod jednou podmínkou.“
„Jakou?“ zeptala se udiven.
„e v dob, kdy nebudu mít as se o Perryho starat, budete o nho peovat vy.“
 
Tak se také stalo. Dvouletý west highland white teriér Perry, pezdívaný Perda, dostal nový domov a guvernantku Nau.
 
Mlo to však jeden háek, pesnji eeno problém. V našem dom u toti jeden pejsek byl – a navíc patil paní a panu domácímu. Damian je roztomilý king Charles španl, který mi pokadé dával najevo svou lásku a pátelství a já ho na oplátku zase láskypln rozmazlovala nejrznjšími lahdkami, teba šunikou i kuátkem. „Co tomu ekne Damián, a v mém byt objeví jiného pejska?“ napadlo mne.
 
Šla jsem na to vdecky. Nejprve jsme daly hlavy dohromady v Nadaci na ochranu zvíat. Tedy co dlat, aby Perry a Damián byli kamarádi. Navíc, kdy klidné souití v dom je dleité i s ohledem na to, e Perry je vlastn pouze „podnájemník“.
 
Rada nad zlato znla takto: „Seznámit oba na neutrálním území mimo náš dm a zahradu.“ To se mi zdálo moudré. Domluvila jsem proto s paní domácí setkání Damiána s Perrym na spolené procházce. Moná se domnívala, e to trochu dramatizuji, ale moje vpravd vdecká taktika se opravdu vyplatila. K mému pekvapení to však nebyl Perry, který nejevil pátelské nadšení z tohoto setkání, ale mírumilovný Damián. No jist, vdy vidl svou pítelkyni s jiným pejskem a bezesporu i konkurentem.
 
as, tak jako v lidském ivot, je však nejlepší léka. A tak po spoleném dkladném oichávání a psím pozdravu zvednutím nohy, uzaveli oba na konci procházky trvalé psí pátelství. Damián je sice trochu rezervovaný, protoe se musí s Perrym dlit o mou píze, ale Perry ho opravdu miluje.
 
Toté bohuel nemohu zcela pesvdiv íci o pejskovi našeho souseda Maxovi. Je to temperamentní kokršpanl – a tak pi spoleném setkání Max hned na Perryho zaútoil. To mu Perry dodnes neme odpustit, nebo mu to nedovoluje jeho psí ješitnost. Na to pochopiteln doplácejí lidé z celé ulice. Kdy toti Perry míjí Maxv dm, je to pkn slyšet. Jejich vzájemné psí nadávky zní ulicí v kteroukoliv denní dobu. 
 
Jinak u známe veškeré pejsky z okolí. (Aspo nevíme o ádném jiném). Víme rovn, kdo je kamarád a kdy naopak máme rychle pospíchat (tedy zdrhat i utíkat). Byla jsem také varována, e nedaleko od nás bydlí pejsek, s ním není radno koketovat, nebo pokousal jiného pejska. Dokonce tak zle, e má te šroub v noze a o to víc je asi agresivní.
 
Jedno ráno jsme ho „k  mé velké radosti“ potkali. Práv se „vybavoval“ s krásnou fenkou hasky. Rychle jsem instinktivn pešla na druhou stranu ulice, netuše ovšem, jakou tato malá epizodka z psího ivota bude mít dohru. A jak dokonce mohla být pošramocena i moje est a povst.
 
Co se tedy stalo?  Na té druhé stran ulice Ukrajinci práv staví nový dm, a tak tam shodou okolností stálo i dodávkové auto. Z obav o Perryho bezpenost jsem se i s ním za ten vz schovala. Perda na m jen zíral a vbec neštkal, co u nj není obvyklé. Take to vypadalo, e jsme z nejhoršího venku. Omyl. Naše „nenápadné“ chování vzbudilo pozornost ukrajinských pracovník. Ti se pišli obezetn osobn pesvdit, co e to podivného dláme u jejich auta. Ješt štstí, e se jim nic neztratilo. V ádném pípad je nenapadlo, e se tam schováváme ped psem.
 
Jinak je Perry mladý, inteligentní, milující, dominantní, tvrdohlavý a urálivý pejsek, který hned poznal, jak se prosadit v novém domov. Samozejm e veškeré pokyny, co má rád a co se musí dodrovat, dostávám od jeho guvernantky Nadi.
 
Perda také brzy pochopil, e naši „enskou dominanci“ me petrumfnout svou „muskou suverenitou“. Zaal pozvolna. Hned na zaátku jsem si ekla, e Perry nebude spát v mé posteli, nebo to je moje svaté teritorium. Kdy jsem se jednou vrátila z delší cesty z Dánska, dozvdla jsem se od Nadi další novinu:
„Víte, co Perry dlá?“
„Ne“, odpovdla jsem pekvapen.
„Spí ve vaší posteli!“
 
Prohlásila jsem srdnat, e mám „velkou radost“. Chvíli jsem ješt v duchu vzdorovala a pemítala nad všemi svými dívjšími pedsevzetími, ale pak jsem to vzdala. Perda zvítzil a spí v mé posteli.
 
Mezitím se syn pesthoval s rodinou do Dánska. Kdy se z pracovních dvod vrací do Prahy, bydlí vdy v mém byt. Je to pro mne další zajímavé ivotní poznání. Perry v nm našel zpt svou dtskou lásku a muský element, který mu zcela jist u mne i Nadi chybí. Nás ob má vskutku rád. Není divu, vdy o nj peujeme a dláme mu pomyšlení. Ale Andrease miluje! Neárlím na n, protoe je také konec konc oba miluji. A hlavn – jsem ráda, e je mám doma. 
 
Marcela Lund
 
* * *
 
MARCELA LUND - Praská rodaka, která mnoho let proila v Dánsku, kam se ve svých 22 letech provdala za majitele obchodní firmy. To ovlivnilo její další ivotní kariéru, jejím vyvrcholením je vysoký manaerský post v oblasti informaních technologií: stala se generální editelkou prestiní firmy CORE Computer, která sídlí v eské republice, ale její obchodní aktivity mají mezinárodní charakter.
Vedle svých manaerských povinností se od roku 1991 aktivn vnuje ochran zvíat. Od roku 1994 je prezidentkou Nadace na ochranu zvíat s psobností na území naší republiky, ale té úzce spolupracuje s adou dalších obdobn zamených zahraniních státních i nevládních organizací. 

 
* * *
 
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja.. to neznáte mého psa!“
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik (Zuzana Trankovská)

Psí láska (Olga Wister)
Nudle dlouhá ušatá (Blanka Kubešová)
Méa Béa (Eva Stíovská)
Felísek z TURISTY (Svatava Pátková)
Pes, bytost záhadná (Jií Suchý)
Jak se pavouk Macek do Kolína vrátil...(Václav idek)
Já na Macka a Macek na mne...(Václav idek)
Tak to je pkná sviárna! (Václav idek)
Moji milí Lupinové (Ondej Suchý)
Tanec kolem hromádky (Františel adský)
Frantv pes (Albta Šerberová)
Kubík aneb Zkoušky charakteru a odvahy ( Pavel Ková)
Za trochu srandy bych šel svta kraj (Václav idek)
Pes Perry, já a guvernantka Naa (Marcela Lund)
 
 

Komente
Posledn koment: 28.05.2018  07:37
 Datum
Jmno
Tma
 28.05.  07:37 KarlaA