Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

LES – návod k pouití

Nmecký autor Peter Wohlleben, ochránce pírody a zkušený lesník, napsal pro nás - mstem zkaené pedstavitele civilizace - návod na pouití lesa.

Tato na první pohled obyejná nauná kníka m vyloen uchvátila svou jednoduchostí a zárove hloubkou. Peter Wohlleben píše o svých poznatcích lesa v ich-form a tento blogerský pístup udílených rad je plný emocí a osobních posteh, který tvoí ze tení o lese píbh. Take nijak zvláš nevadí, e kniha neobsahuje ádné obrázky a zdá se tedy na první pohled jako návod naprosto nepouitelná.

V samotném úvodu autor píše, jak byl pi studiu lesnictví zklamán - dozvdl se vše o tb lesa, ošetování strom a chemickém postiku proti škdcm, ale tolik málo o tom, jak chránit les jako celek, jak zajistit zachování biodiverzity. Pipomnlo mi to, jak jsem jako dít byla zklamaná, kdy jsem pochopila, e myslivci se o zv starají vlastn kvli vlastnímu zájmu, aby ji mohli ulovit a sníst, zatímco já v nich vidla milovníky pírody. Tuto lásku, k lesu a k pírod, nás prost na ádné škole nenauí, tu si vytvoíme sami, kdy do lesa chodíme, objevujeme ho a obdivujeme.

 

Petr Wohlleben vytvoil návod k pouití lesa nejen proto, abychom mu lépe rozumli, více chápali jeho poteby, ale hlavn abychom objevili úasný svt strom, který neuviteln pipomíná svt lidí. S autorovými slovy nám dojde, jaké máme štstí, kdy se meme voln projít po lese za mstem, protoe ne všech zemích je to moné. S autorovými slovy si uvdomíme, jak je les úasná a jedinená pírodní symbióza rzných forem ivota. 
 

Autor nám ukazuje les zevnit i zvenku. Problematiku lesa te vidíme docela jinak, u se nejedná o pouhou skupinu strom, pod kterými sbíráme houby a kam vyráíme na procházku. Díky Wohllebenovi jsme schopni les vnímat více globáln, chápeme, jak se jeho struktura a význam mní, jak ho lidstvo ovlivuje svou inností. Jak je ivot strom a zvíat tolik podobný našemu (trpí nemocemi, které sem pišly z ciziny, mají se s nkterými sousedy rádi a s jinými ne, ijí v systému, který nemohou píliš ovlivnit, ale snaí se v rámci svých moností vyuít z nho maximum).

Pitom se v kadé kapitole objeví njaká zajímavá informace, detail, který jsme si nikdy neuvdomili. Dostaneme mnoho uitených rad (jak se v lese pohybovat, abychom se nezranili i neubliovali lesu, jak se nejlépe vyhnout komárm, jak je bezpené ochutnávat syrové lesní plody). Autor nám popíše, jak hledat stopy (co byla jediná ást knihy, kde mi chybla obrazová ást) nebo nám vylíí osudy jednotlivých druh strom, to všechno netradin, zajímav, pirozen.
Dozvíme se teba, emu se íká lesní internet, pro rostou houby na podzim, pro se nemáme bát vlk nebo jaký nejodolnjší ivoich v lese ije. A samozejm mnoho dalších na první pohled nedleitých drobností, které nám dohromady dávají ucelený lesní píbh. Jsme schopni te vnímat les jinak, jako velmi ohroený a citlivý ekosystém, jeho peití závisí pedevším a hlavn na pístupu lidstva k nmu. 

Celkov na m kniha velmi zapsobila. Je to v podstat pepis originální pednášky s mnoha osobními postehy a podntnými zamyšleními.

Wohlleben Peter: Les, návod k pouití
Nakladatelství Kazda, 2017
Foto obálky (objednávky): knihykazda.cz

Další podobné knihy autora: 
Tajný ivot strom
Citový ivot zvíat
pro dti Slyšíš, jak mluví stromy?
pipravuje se Tajná sí pírody

 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.03.2018  14:45
 Datum
Jmno
Tma
 18.03.  14:45 Vesuvjana Renat
 17.03.  14:10 Renata
 16.03.  09:48 Vesuvjana dky a jet dodatek...
 14.03.  20:40 Renata Stromy, lesy
 14.03.  07:56 Pokorn
 14.03.  05:35 Bohumil Vzkaz Geralda Durrella
 14.03.  04:48 miluna
 13.03.  13:31 olga jankov
 13.03.  09:38 Edita
 13.03.  09:26 Vclav
 13.03.  08:16 Von