Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alena,
ztra Alan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Drby a stípky ze ikovské republiky (4)

Pro ikovandy milovaly Toníka Paouta  

V em spoívá magická atmosféra ikova?

To kdybych vdl... (odmlel se) Najdete tam teba bezdomovce, romskou komunitu, a navíc jsou tam ješt poád rázovití starousedlíci. Je to prost nejlepší místo k ivotu. I kdy se hodn mní.
Jan Saudek, fotograf
 
* * *

Toník Paout patil k tm jednm z mála mu, které eny rády dávají svým manelm za vzor.

Toník, zvlášt pak po narození jeho prvního syna, pomáhal své vrné druce Elišce, jak jen mohl. Pral podlané pleny, ist vyprané všel, pak ehlil a nkdy i doma uvail. Vše dlal s velkou láskou tak jako i jinou práci – vdy byl teprve ti roky enatý a dokal se konen svého tolik vytoueného potomka, kterému dal jméno po Masarykovi - Tomáš. Byla to léta šedesátá as socializmu s lidskou tváí, a tak pomalu kadý tetí narozený chlapeek byl v echách Tomáš Garrigue Masaryk. 

Antonína Paouta bylo pravideln vidt kadý den, jak kráí s koárkem a s hlavou hrd vztyenou do kopce smrem do Riegrových sad, kde na nj u nedokav ekaly mladé ikovské maminky se svými koárky a dtmi. Dvata tam mla dv laviky, na které snad mla licenci, a ty byly po celý den permanentn obsazeny, take nikdo cizí se neodváil na n usednout. Jediné výsadní právo na lavice sedt ml z mu Toník. Kdy dorazil na místo a usedl, maminky ho okamit obklopily a zaaly se mu svovat se svými rodinnými i sexuálnímu problémy. Jednou, kdy Toníkova ena Eliška vidla, jak jejího mue okupují, štbetají jako husy jedna pes druhou a slyšela, o em se baví, co všechno probírají, neodolala a naivn se ho zeptala: „Toníku, ím to je, e ty enský mají k tob takovou nezmrnou dvru a bez jakýchkoliv zábran ti íkají takové intimnosti, které by nikdy neekly ani mn, en?“

 

„Eliško, já ti sám nevím, je to pro mne záhadou. Asi to bude tím, e doma nemají muského, který by jim dokázal, mimo sexu a nkdy taky ne, dopát tu píjemnost si je obas vyslechnout a obas jim i poradit.“
„Asi budeš mít, Toníku, pravdu.“ - odvtila na to Eliška s oddaným a zjihlým pohledem.

Mezi takové nešastné eny patila i Jolanka Paourová. Byla to skuten krásná ena, vysokého vzrstu se vším všudy správným píslušenstvím a snad se jí nedalo nic vytknout, a na délku jejích rukou, ty dosahovaly nadmrné délky. Trápilo ji to moc, a jednou si dodala odvahy a s nemalým ostychem se Antonína zeptala: „Toníku, ráda bych se t na nco peptala. Mu? Snad mi poradíš. Podívej se na mne, jak vypadám...“ Rychle, jak kdy vystelí, vyletla z laviky a zaala se ped ním otáet jako kue na roni, aby si ji mohl celou prohlédnout, a pak stejn rychle pokraovala - „Nejen e jsem dostala po tom mojim starým tak blbý jméno jako je Paourová, tak k tomu mám ješt tyhle jak Lovosice dlouhé ruce a pipadám si jak opice.“

Tonda se jakoby soustedn zamyslel, podrbal se na hlav a po chvilce s vánou tváí odborníka pes anatomii jí tajupln sdlil: „Ano, ano, Jolanko, všiml jsem si toho u díve a došel jsem k závru, e si za to meš sama. asto t vídávám, jak se vracíš z nákup obtíena tkýma taškami s jídlem a pivem pro starého. Nejen, e je táhneš do kopce, tak ješt potom a do pátého patra. Takhle to nemeš dál dlat, jinak skoníš blb a budeš mít za njaký as ruce a na zem a budeš si po nich šlapat.“

Jolanka vzala radu zcela ván a u druhý den ji bylo vidt, jak sebejist kráí ke svému domu ruce hluboce zaboené v kapsách a za ní jak pes klusal sípající manel Karel, který jejím dlouhým krokm nemohl stait. V obou rukách ml tký nákup vetn pro sebe lahvového piva na celý týden. Vypadalo to groteskn, ponvad Karlík byl hubený jak napuchnutá ni, skorem o polovinu niší ne Jolana, take kdy šli oba vedle sebe, vypadali jako Pat a Patachon.    

 

Jolana byla od té doby nesmírn šastná. Toníka z vdnosti chválila, kudy chodila, ponvad zjistila, e její ruce se u neprodluují a aspo zstávají tak dlouhé, jako byly pedtím. Spokojenost u manel Paourových nebyla ale oboustranná. Pi jednom náhodném setkání Antonína s Karlem zaal Karel, celý rudý v oblieji jak rozzuený krocan, máchaje rukama nad hlavou, hroziv kiet na celou ulici: „Tondo, Tondo, tohle ti nikdy nezapomenu! Tohle si vypiješ! Co ty si, boe mj, za kreténa! Co si to, ty vole, nakecal mojí starý? Já te odu všechny nákupy a ona nechce ani doma nic tkého tahat a ani zvedat! Já t snad, Antoníne, zabiju!“ Lidé kolem, i kdy nevdli, o co jde, se náramn bavili. Na kominosti ješt pidala rozjívená dcka, která se jak na povel sebhla z nejblišího okolí kolem Paoura plného vzteku, a poskakujíce jako kzlata, se dala do posmšného povykování – „Bacha, bacha, bacha jde! Bacha, bacha, bacha jde!“ Ono bylo toti v celé ulici známo, i holubi na steše si o tom vrkali, e Paour slouí vlasti na Pankráci s úzkou specializací pedvádní vz ke stolici soudní.

Bylo by nespravedlivé se nezmínit o tom, e manelé Paoutovi mli doma devadesátiletou psychicky velmi ipernou stíbrovlasou babiku rodilou ikovaku Marii, která byla velmi podobná babice od Boeny Nmcové. Eliška ji jinak neoslovila ne po polsku „baba“, ta se tomu nebránila, bylo jí to docela milé a Elišku nadevše milovala. Mly se ob dv rády.

Baba mla mimo jiné úasný a nepostradatelný smysl pro humor. Snad to po ní ml i její vnuk Toník. Jejich spolená domácnost byla ješt z as raného mládí babiky Marie vybavena starodávným nábytkem, mezi nj patily také idle zvané „Kavárna“. Díky své   nízké váze a nemalé stabilit byly oblíbeny v kavárnách ve Vídni, a tak se také dostaly a do Prahy. Peily by desítky let, a jednou nadešla jejich doba a nemilosrdn na nich zahlodal zub asu a v neposlední ad také nadmrná stokilová váha vrné sousedky Boeny Vaousové udlala své. Vaouska byla toti neodbytnou návštvnicí, co denn vysedávala, nkdy i hodiny, v byt Paoutových, kousala si obas nervózn nehty, plivala je na podlahu a dlala babice mimo bordelu v byt spolenost tím, e ji krmila neerstvjšími drby republiky ikovské. Mladí byli z ní nešastní, ale nemli svdomí ji njakým chytrým zpsobem vypoklonkovat a Boenku by taky stejn jen tak nic z rovnováhy nevyvedlo. Byla vyloen, jak se íká, jako splachovací pisoár a vše po ní splynulo jak voda po mastném exkrementu.

Jednou, kdy baba zjistila, e její idle jsou u v kritickém stavu jen se rozlett, zmínila se svému vnukovi, jestli by je nemohl njakým zpsobem „slepit“, aby zase pár let drely pohromad, ne ume. Antonín na to v ertu, ale se zcela vánou tváí, mezi zuby procedil: „Babííí, ekni tý Vaousový, a k nám ty idle pijde opravit její starej, beztak je má ona na svdomí, vdy nám je tou svou stokilovou zadnicí velkou jako gará úpln zdevastovala.“  

Za njaký as, kdy u se na to zapomnlo, se tato dobrosrdená staenka se smyslem pro jakoukoliv srandu doštrachala na záchod, otevela okénko do svtlíku a zaala plnou silou bušit holí, co to dalo, na okno kuchyky sousedky Vaousové, div divoucí, e sklennou výpl nevyrazila. Vehementn tloukla tak dlouho, ne se okénko otevelo. Baba, ani by pozdravila a nechala svou sousedku nco íci, tak neohroen spustila: „Panííí Vaousová, náš Toníek thle íkal, e máte prdel jako gará, kterou ste u nás zniila všechny naše idle, tak e by ml váš Edmund k nám pijít a co nejrychleji je opravit! Já u se na n bojím usednout a radji sedím na posteli a nebo na záchodové míse záchoda, kde se cítím bezpenší...“

U silné bušení na okno avizovalo pro ostatní nájemníky v dom, e se zase v jejich dom bude dít nco mimoádného. On toti ten svtlík ml, mimo vtrací schopnosti smíšeného smradu ze záchod a kuchyní i jiné poslání – byl nco jako domovní rozhlas bez drát. V tu chvíli, všichni co byli doma se odpoutali od televizor a naladili si odposlech na bezdrátovém rozhlasu ve svtlíku.   

„Tak to pijde Toníkovi draho, pokejte, a pijde dom mj starej! Ten si to s vašim povedeným vnoukem vyídí! A já to taky takhle nenechám a ohlásím to na schzi uliního výboru domovních dvrník.“ - vyhroovala jak pominutá a hulákala do svtlíku, co to dalo. 

Celý výstup domovní dvrnice skonil náhle prudkým tísknutím okénka, z nho se jak na povel vysypalo sklo do svtlíku. Pak zavládlo v celém dom hrobové ticho. Bylo vymalováno a i zadláno na malér na úrovni uliního výboru.

Na druhý den se v podveer vracel Antonín z práce dom, ješt na rohu jejich ulice v hospdce Na Sklenáce se stavil na frana pro kurá a se strachem oekával, co bude, a dom dorazí. Byl to peci jenom ezník z jatek, chlap udlanej, s velkou párou v rukách. Babika Toníkovi, ne odešel ráno do práce, všechno vyslepiila, a ten si pomyslel: „Pro já radji nedrel hubu.“

Kdy dorazil do pátého patra, tak u na nj ekal na schodišti široko rozkroený Edmund Vaous a údrbáskou brašnou na rameni. Kupodivu se vbec nemrail – jen se pátelsky na Antonína usmíval. Ml roztaenou pusu od ucha k uchu. 

„Tak tu ekám na tebe, Toníku, abych u vás opravil ty idle. Ta vaše baba je ale povedená, jen co je pravda. Já tej mojej starej furt íkám, aby se tolik necpala, e jinak budu muset rozšíit futro u dveí, aby se vbec dostala dom, ale ona si nedá íct.“

Faktem je, e byl Edmund od své eny, víc ne poloviní a e byl s dvojnásobnou vdovou Boenou nejdéle enatý, protoe tolik nefutroval jako jeho pedchdci a dokázal odolávat magické pitalivosti její kuchyn – ta byla skuten jedinená. Klidn mohla konkurovat pes chodbu sousedce Ev Krupikové, kuchace z povolání.

Co na závr íci, e Boena nebyla v jádru tak špatná enská, a tak nic ulinímu výboru nenahlásila a v krátkém ase na vše docela zapomnla a zase babiku Marii, jako by se nechumelilo, dennodenn navštvovala.

Související lánky:
Nepátel se nelekejte... - 1
Eva v Adamov rouše - 2
Vykouíme je jak meláky - 3

 
Václav idek
* * *
Anotaní kresba: Antonie Kadlasová, akademická malíka 
Ilustrace © Miroslav Šesták
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 28.01.2018  17:11
 Datum
Jmno
Tma
 28.01.  17:11 Edita
 28.01.  13:09 Vclav idek Podkovn ...
 28.01.  11:10 evussa Dky.
 28.01.  10:38 Renata
 28.01.  09:22 Jana Reichova
 28.01.  08:42 ferbl
 27.01.  17:01 Ludk
 27.01.  09:37 caryfuk
 27.01.  08:33 Von
 27.01.  07:53 Ivan
 27.01.  05:33 Kamila