Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendula,
ztra Heman,Hermna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Drby a stípky ze ikovské republiky (2)

Eva v Adamov rouše

 
V em spoívá magická atmosféra ikova?
 
To kdybych vdl... (odmlel se) Najdete tam teba bezdomovce, romskou komunitu, a navíc jsou tam ješt poád rázovití starousedlíci. Je to prost nejlepší místo k ivotu. I kdy se hodn mní.
Jan Saudek, fotograf

* * *

Byl to zajímavý a kupodivu stále ješt nkolik let po svatb do sebe zamilovaný mladý pár. Ona se jmenovala Eva a on Adam.

Ona byla spanilá gazela na dlouhých štíhlých nohách a on ztepilý Adam, který u pomalu  nebyl tak ztepilý, ponvad mu zaalo narstat bíško a na jeho hlav bylo vlas ím dále mén. Na narstajícím bíšku mla bezpochyby zásluhu jeho milovaná enuška. Ta toti byla výborná kuchaka a s velkou láskou ke svému mui, aby o nj nepišla, mu dobe vaila. 

Adam a Eva neili ale v ráji, ili v malém byteku o jedné místnosti, s extra záchodem na chodb, v posledním poschodí starého inovního domu na ikov.  Adam byl uznávaný  inenýr a Eva zase pracovala jako uznávaná kuchaka v jednom restauraním podniku jídelen na ikov, neboli v Raji*. Všichni štamgasti i jejich pátelé tvrdili, e vaila opravdu dobe. O tom svdilo i to, e Adam nikdy ádné zbytky na talíi nezanechal a proti pravidlm etikety Guta Jarkovského celý talí peliv jazykem i nakonec prstem vylízal a tohle jeho Eva milovala. Vdy to byl ten pravý dkaz toho, e dobe pokrm pipravila.

Byl horký letní den msíce srpna a Eva pipravovala s velkou láskou k Adamovi chutnou veei. Bylo ale takové nesnesitelné vedro, vzduch byl tak hustý, e se mohl krájet, a tak kuchainka pobíhala po kuchyce, tak jak ji pán bh stvoil -  úpln nahatá. Na plynovém sporáku rozehívala tuk na peení vepového a pitom obas v zrcadle labunicky sledovala,  jestli její nahá postava je stále tak pkná, jako kdy si brala Adama – vdy jiné kuchaky jsou vtšinou zaoblené jak houskový knedlík. Pi kontrole své postavy si jako správná kuchaka  labunicky  zamlaskla - stále dobe vypadala a byla se sebou nad míru spokojená. Potvrdilo se jí, co o ní s oblibou íkali muští štamgasti v restauraci, kdy se kolem nich mihla - „To je ale koica, ta by stála za hích!“. Nikdy na podobné košilaté poznámky nereagovala, dlala,  e neslyší, ale pokadé ji potšily a bezpochyby pidaly i na sebevdomí. Snad by se ani od zrcadla neodtrhla, jak se zalíbením prohlíela, kdy s údsem v nm za sebou uvidla plameny nemilosrdn šlehající z pánve a ke stropu. Rychle pánev popadla, vší silou s ní praštila o zem a co nejrychleji je zadusila velkým froté runíkem. Pak, aby jí to doma ješt více nesmrdlo a taky tak trochu ze strachu, aby se jí pánev znovu nevznítila, vybhla s ní na chodbu domu.  

 

Potom se stalo nco, co se nemlo stát. Jak tak stála uprosted chodby, nahá jako Adamova Eva, se zista jasna zvedl venku na dvoe silný vítr a ten zlomysln zadul  do bytu takovou silou, e se postaral o neekaný prvan a ten vší silou zabouchnul za milou Evou dvee od jejího ráje. Ta chvíli stála s otevenou pusou bezradná, a kdy zjistila,  e v bytech, kde by slušní nájemníci dokázali pochopit, co se stalo a  rádi by jí pomohli, nikdo nebyl doma,  znamenalo  e bude muset zazvonit u protjších dveí starého Edmunda Vaouse, ezníka ve výslub, o kterém bylo ve starém dom známo, jaký je to velký chlípník, byla pro ni katastrofa.  

Jeho chlípnost toti neznala mezí. Dokázal uprosted noci ze svého okna, se zatajeným dechem a celý vzrušený, šmírovat v protjším baráku o dv patra níe manelský pár Pšenikových oddávající se milostným a vášnivým hrátkám.  Pšenikovi pi svém milování nikdy nezhasínali,  mli válendu hned pod oteveným oknem, všechna svtla rozsvícená jak na jevišti,  a tak ml starý Edmund  peepshow, která ho nic nestála. Avšak jednou se stalo, e se náruivý páreek pesunul do kuchyn na kuchyský stl, kde si to s plnou vervou bez zábran sexupln rozdával.  Tam ale nebylo z Vaousova okna tak dobe vidt, jako kdy byli na válend v lonici.  Nic lepšího ho nenapadlo,  ne ve dv hodiny po plnoci zvonit jak blázen u soused s prosbou, jestli by se mohl dívat z jejich okna do té kuchyn, protoe tak bude lépe z lepšího úhlu na ty dva rozvášnné prostpáštníky  vidt. Sousedi, jinak to milí lidé, však nepochopili tuhle nevinnou prostopášnost ezníka Vaouse, práskli mu ped oima dvemi a neodpustili si vodopád vybraných neslušných slov. Bodej by ne, vdy i oni byli v tom nejlepším a oddávali se vášniv svým sexuálním hrátkám a te  uprosted toho nejlepšího je takhle neostyšn vyrušil. 

Bezradná Eva stála na chodb ped dvemi Vaouse a stále nevdla, jestli má zazvonit a nebo ne - vdy vdla, co je to za obejdu chlapa - a pak  ped pl hodinou slyšela  Vaousovu domovní dvrnici, jak odchází nakupovat do msta. Ale nic jiného jí nezbývalo a nemla jiné monosti. Sebrala všechnu odvahu a zazvonila. Celá zrudlá v oblieji si pravou rukou zakryla cudn svá adra a levou s pánví  ješt cudnji zakryla místo pro mue nejsvdnjší  svou branku lásky. Edmund,  který byl probuzen z odpoledního dímání po obd, byl šokován a nemohl uvit vlastním oím, e na nho zvoní sama Eva a k tomu ješt celá nahá, tak jako by ji ped chvilkou Pán Bh stvoil. Párkrát se štípl do tváe, jestli se mu nezdá.

Nutno piznat, e starý domovní chlípník Vaous se po vyznání  Evy, co se jí nemilého stalo, zachoval jako pravý dentlmen a bez postranních úmysl vtáhnul Evu do obyváku svého bytu, za stl posadil  a rychle hledal nco, ím by se jeho náhlá nahá a nešastná návštvnice zakryla. Netrvalo to ani dlouho a našel. Popadl v koupeln upan svojí eny Boenky, a tak se zakrylo vše, co by jist rád ješt njakou chvilku obdivoval.  Boe mj, kdy se nco takového lovku pihodí a úpln sám doma?

Ješt pedtím stail, ne zaal hledat náadí na otevení bytu, uvait své neekané návštv kávu a k ní na stl postavil láhev u naatého rumu, aby si nalila podle své chuti a tím zaehnala své rozílení a trapas z toho,  co se jí ped chvílí neuvitelného stalo. Zprvu se snail být tak aktivní, e nechtn celý vzrušený polil tesoucíma se rukama své sexy návštv upan rumem. Bytem se rozlila rumová vn.

Vypitý rum s kávou vykonal u za chvilku své a zapsobil - oba se u všemu odvázan a bez jakýchkoliv zábran hlasit smáli, tak byli tou historkou rozveselení, a je bylo slyšet na chodbu domu a vbec jim ušlo, e do bytu vchází stokilová Boenka, vracející se z nákupu ovšena nákupními taškami. Ta nemohla uvit svým oím a vytoilo ji to tak, e zprvu nevydala ze sebe ani hlásku, jen zalapala naprázdno po vtru  plného rumového oparu a naprázdno písklav zasípala. Teprve na tetí pokus z ní vyletlo nco, co se podobalo skeku ranného zvíete, ale nic z toho nebylo rozumt. Všechny své nákupní tašky upustila na zem a celá rozhavená Boenka sáhla po pohrabái u dveí.


„Já nevím svým oím! Tohle snad není pravda! Ty sukníkái jeden! To e stále umíš po babách, jsem ti tolerovala,  ale e si je zaneš tahat dom a ješt k tomu sousedku, to u je pespíliš. Styte se oba! Maminka, budiš jí zem lehká, mla pravdu. Jsi obyejný a prachsprostý dvka! e já si t brala. Kdyby maminka ila, tak bych se hned sthovala. Máš štstí, e u není mezi náma.“
 

Svdná Eva byla v ten den a v tu chvíli v oblieji u podruhé rudá, jak rudá zá nad Kladnem, a Edmund bílý, e by se v nm krve nedoezal.  Bylo opravdu petko pro oba „híšníky“ nco v takovéhle prekérní situaci vysvtlovat. Oba se nezmohli ani na slovo, jako by to bylo všechno pravda.
 
Tko pedvídat, jak by to všechno dopadlo, kdyby v tom v nekrititjší chvíli se nerozdrnel zvonek u dveí. Za dvemi stál, jak od Boha seslán, sám Adam a ten jak s pomocí Boí celou situaci zachránil. Kdy se dovdl od své milované lásky Evy, co se pihodilo, musel se rozesmát tak, e se za bicho popadal,  a se jeho smíchu neubránila ani Boenka Vaousová. Smáli se všichni tyi.

Od toho asu se jejich dobré sousedské vztahy ješt upevnily víc, ne jak tomu bylo díve. Zdravili se u na dálku a spolu vypili,  ale u bez striptýzu, nejednu láhev rumu.
 
*RAJ= Restaurace a jiídelny
 
Václav idek
* * *
Anotaní kresba: Antonie Kadlasová, akademická malíka
Ilustrace
© Miroslav Šesták
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 10.01.2018  10:10
 Datum
Jmno
Tma
 10.01.  10:10 Jana R.
 09.01.  17:06 Josef ermk
 08.01.  16:42 Vclav idek Podkovn za komente
 08.01.  12:10 Lba
 08.01.  10:29 ferbl
 07.01.  22:20 Ivan
 07.01.  15:49 Ludk
 07.01.  15:24 Ludk Hork
 07.01.  13:12 evussa
 07.01.  10:31 Renata . :-)))
 07.01.  08:52 Von