Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O divadelnících a divadle
 
Ctitelé a fandové Josefa Hlinomaze se asto zajímají o to, jak to chodí v zákulisí? Tak i já jsem se Mistra zeptal - jak to chodí v zákulisí?
 
Otázka padla ve stísnném prostoru Hlinomazovy garsoniery, kam se práv z výstavy v Montrealu vrátily postavy z jeho obraz. Byly namalované na peklice a poté vyezané v "ivotní velikosti". Z bezradnosti, co s nimi v tom malém byteku, jsme spolu s fotografem Bedichem Kockem nco málo popili a bylo nám nakonec veselo, jak je z obrázk patrno.  

Nehraji divadlo, pravil Mistr. Ale scházím se namátkov s herci všech divadel. A tu, nepracujeme-li práv - v šatnách, maskérnách, na chodb, si povídáme. V divadle o ostatních. Kadý ví všechno o všech a já se tak dovím všechno o všech ze všech divadel. Drby, drby, drby. Ach, kdee napíklad loské drby jsou! Povauji se tak trochu za odborníka. A kdy jsi mi, milý Slávku poloil svj dotaz - co soudím o divadelních a jiných drbech, zaal jsem o drbání hned populárnvdecky uvaovat a došel jsem k názoru, e drbání bliních je jedna z rozkoší, které nám ivot poskytuje a e bez drbání je ivot nepedstavitelný, a hned jsem si taky poloil otázku PRO. A tady je výsledek.
 
lovk je tvor nedokonalej a ponvad kadý více mén ví o svých chybách, kouká po jiných lidech a touí po tom, aby všichni ostatní byli zrovna tak nedokonalí jako on a pokud moná ješt nedokonalejší. A protoe kadý lovk je více mén taky smšný, touí po tom, aby ostatní byli pokud mono smšnjší ne on. A kdy se mu zdá, e je nkdo dokonalejší ne on a eventuáln mén smšný, trochu mu nutn závidí a hledá na tom dokonalejším njaké nedokonalosti a smšnosti. A k tm, co se mu zdají smšnjší a nedokonalejší ne je sám, je bu shovívavý, anebo nemilosrdný, to záleí na povaze a tedy na stupni dokonalosti toho drbajícího jedince. Výsledek? Kadý drbe kadého, jinak to nejde.
 
A je to správné, protoe drbání tíbí ducha. Ne ovšem takový to pavlaový. Myslím te na drby na vysoké úrovni spojené s duchaplností, drbání provozované fair-play. Pedstavme si, e se dva dokonalí pánové zamilují do rovn relativn dokonalé dámy, to jest do dámy, která jsouc objektem kusanec zvaným, má ješt tu vlastnost, e není úpln blbá, jak by se nkdo mohl domnívat, vida její fascinující zjev. Naopak je to dáma oplývající duchem. A ti páni usilují o její píze a vzájemn si lezou do zelí. To tedy potom nejde, aby jeden pán pišel a ekl té dám o tom druhém pánovi na píklad, e je vl a hotovo. Me to ovšem íci, ale musí to svým zpsobem dokázat, a musí do toho dkazu investovat veškerého ducha, kterého má k dispozici. A ten druhý pán se musí pak takové pomluv bránit rovn pomocí mozkových závit. A celá taková situace se me - navzdory pírod - odehrát bez násilí. Je to pokrok. Protoe nedojde k souboji a poraený soupe pak musí svého ducha uplatnit na jiné duchaplné krasavici se slabším soupeem.
 
Píroda byla pekonána, protoe proces neprobíhal jako u jelen, kde vítz i poraený odcházejí s parohy ponkud pocuchanými. V našem pípad dochází nkdy i k pímému slovnímu utkání a to za pítomnosti lan, a jsou-li oba soupei na výši, je to koncert pro poslouchající kibice, kteí nemají nadji na uplatnní u onoho objektu, který jsa kusancem, pipadá si pesto jako la, o ni se bojuje na ivot a na smrt. Pedpokládejme ješt, co je samozejmé, e oba soupei mají auto, pokud lze nové, a jeden z nich potom s krasavicí odjede do svého bytu, o nm je známo, e je tam bar s Napoleonem a s whisky Johny Walker. Ten druhý, ten poraený, akoliv má taky byt s Napoleonem a whisky, dozví se pak od kibic, co ten první o té krasavici druhý den vyprávl, jak to všechno bylo. Lidi si pro sebe nic nenechají a ti ovšem, kterým se nco vypráví, to vyprávjí hned dál a nco si ješt pidají a dávají tomu poraenýmu monost, aby na krasavici znovu zaútoil tím, e jí sdlí, jak ji ten první zesmšoval a tím ona me i teba zjistit, e ten první milovník je vlastn pacholek a syák. Jak to všechno nakonec dopadne, to nám me být jedno. 
 
Jde o to, e ti ostatní kolem, co nemají šanci tu krasavici získat, a pitom by rádi, mají, jak íkají vdci, komplex méncennosti neboli mindrák. A protoe nepicházejí v úvahu jako zápasníci o píze, zanou pomluvami celou záleitost shazovat a narazí to všechno na mravnost a rozhoují se, e je to vlastn otesné a údsné, e se vbec nco takového dje, ale u je to tak, e ta jejich morálka nepochází z touhy po istot a mravnosti nýbr z kyselých hrozn, protoe kadej si zkrátka takovou vylomeninu neme dovolit, a kdy nkdo jiný dlá nco, co já nemu, je to údsné a otesné a nkdy dokonce fujtajbl.
 
A tak asi vtšina drb pochází z kyselých hrozn, vetn tch pavlaových. Ti, co nemají njakou monost, obyejn pomlouvají ty, kteí tu monost mají. Drby mezi umlci bývají pece jen na vyšší úrovni.
 
 Te bych ml mluvit i o herekách, ale to snad nebudeme rozebírat ani populárn, ani vdecky, nýbr necháme si to na jindy, protoe pece jenom kdo s kým, jak, co, kterak, a tak podobn, je konec konc ze všeho nejzajímavjší. Ale e jsou drby jako takové, to je dobe. Co bysme dlali s mindrákama a vbec, co bysme to byli za lidi?
 
Dobe, kdy ne o herekách, o divadle snad ješt nco vyslechnout meme?
 
Divadlo... kdy je e o divadle, pozor na tu hromadu superlativ! Fantastickej výkon, skvlá reie, kouzelný pedstavení, nco nádhernýho. Anebo nco neuvitelnýho, otesnýho, strašlivýho, fantasmagorie, nco šílen blbýho. A mezitím seriozní pedstavení a úsmvná komedie, jinými slovy, ne zas tak nudné, aby se muselo odejít a komedie, kde tý legrace moc není. A tak to jde poád dokola. Kdybych se znova narodil, chtl bych být zase divadelním hercem. Moe opravdu fantastických záitk. Ale...divadlo iví se asem a je nenaraný. A divadelní herec je otrok. Ne kadý a ne vdycky. A potom - nkteré otroctví me být sladké a postiený o nm neví. Nebo ví a dlá, e neví. Otrok mindrák a sebevdomí, nebo v divadle panuje jen zdánlivá rovnost, volnost a bratrství, protoe pes den herci chodí v civilu a bez distinkcí. Má ale jeden kadý pesné vdomí, na které píce ebíku se nalézá. Ten nahoe tak trochu a ne vdycky pedstírá rovnost s tmi pod sebou a ti v suterénu, v pízemí a v podzemí dlají, e nevdí, kde jsou a sami sob nkdy i celý ivot namlouvají, e nemli píleitost. I tak to me být, i zde jsou šastlivci a smolai.
 
Otroci ferman. Ferman je lejstro, které ti na týden dopedu íká, kde kdy budeš a co budeš dlat. Otroci autor, nebo autor je pán, který ti naizuje, o em budeš mluvit a jaký budeš mít charakter pes den a jaký veer. Otroci reizér, nebo reizér je pán, u nho nejdleitjší jsou povahové rysy, a jak se vyspal. Me mít sklony despotické nebo humánní a me se vyspat dobe nebo špatn. Nejinak má se to s panem editelem, je dobré být s ním zadobe. Protagonistovi ovšem me být všechno šumafú.
 
Samozejm jde to i bez otroctví. Kdy je parta. Mohou se hádat a teba i semtam támhleten nemluví s tímhletím. To bylo v Satie na Malé Stran. Prvn a naposled. Kdokoliv mohl tam kamkoliv poslat kohokoliv bez uráky a ped slovo vole dávalo se tenkrát ješt pedjméno ty, nebo všichni si tykali. Bohuel tato idyla trvala jen nkolik msíc.
 
A tak stídav divadlo je peklo a ráj. A vte tomu, není to tak zlý. V šatnách je krásný posezení. Vyprávi a srandisté jako nikde. Vzájemn se napadající a pomlouvající, poítající s tím, e pomlouvaný se hned všechno dozví a všechno všichni si hned odpouštjí. Nikdo nikomu neujde a všichni o všech všechno vdí. A kadý posteh je ocenn, nebo herec je také nejlepším posluchaem a divákem. Herci milují legraci, vyrábjí ji ustavin a ze všeho a sami ze sebe nejvíc. A to je na nich krásný.
ijí v ustaviném a pro jiné smrtelníky nepedstavitelném fofru, protoe mají být zárove na deseti místech najednou. Dopoledne mají zkoušku v divadle, ze které uteou v pípad, e se jim podaí ukecat reizéra, aby je pustil. Utíkají do rozhlasu, do televize, dabovat film, filmovat nebo recitovat. Kdy nkdy veer nehrají divadlo ve svém divadle, hrají nkde jinde v jiném divadle jiné divadlo, nebo nco jiného, na estrád, ve Viole nebo v jiném mst ješt jinaí divadlo nebo jiný rozhlas, nebo jinou televizi v jiném prostedí s jinými kolegy z jiných divadel. V noci pak filmují tam, kam je odvezou v jiném filmu, ne který toili ve dne, chvilku si doma nebo nkde jinde zdímnou nebo taky ne a ráno to zane zkouškou v divadle a všechno se jinak a na jiných místech opakuje jako vera. Kdy nkterý herec ije delší dobu v tomto fofru, kolegové jeden za druhým nenápadn se ho zanou vyptávat kolik vynáší to hlášení odjezd vlak po praských nádraích a jestli to všechno stihne a jestli je to placený aspo tak, jako reklamy.
 
 A lid zvaný obecenstvo své herce miluje a chodí na n do divadla. Bda však hercm v divadle, kde obecenstvo chodí na reizéra. Nkdy se nacviuje divadlo jako vojenské cviení. Semtam nastává u nás popuklaní exploze "svtových" reizér. Rostou jako houby po dešti v umlé líhni svtovosti. Kdy reírují, zemkoule se pestává toit. Všechno je k prasknutí nacpaný zodpovdností. Jde o ivot. Pestává hra a nastupuje umlecká ehole. V divadle geniálního umlce-kaprála je setsakramentská dina, vdy umní dina je. Jene, e to byla dina, se má umlec dozvdt, a kdy je dílo hotovo a kdy odpoívá. Jinak hra pestává být hrou a na plakátech mlo by stát: Epilepsie o tech jednáních. - A vte tomu, premiéra, která by šokovala mlénou dráhu natolik, aby pišla vo mlíko, tu ješt nebyla. Nebo v tomto fochu všechno upadá v rychlé zapomenutí a ze sebeslavnjších jmen stávají se jen jména v archivech divadelních vdc a historik. Tím pádem i galaxie a mlhoviny zachovávají si svoji a u mlínou i jinou fazónu. Tak jakýpak copak.
 
Slavomír Pejoch Ravik
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.01.2018  09:30
 Datum
Jmno
Tma
 06.01.  09:30 ferbl
 06.01.  08:32 Ivan
 05.01.  09:11 Von
 05.01.  06:08 miluna