Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mli bychom se bát?

Meteority. Hrozby vesmíru. Zpsobují obrovské škody a dokáí i zahubit ivot. Mli bychom se jich tedy bát?

Tunguzský meteorit 
30. ervna 1908, 0 hodin a 13 minut svtového asu. Práv se dje nco, co zanechá cca 2150 tvereních kilometr zpustošené oblasti. Kde? Ve stední Sibii zhruba 60 km jin od Vanavary. A co e se to dje? Pád Tunguzského meteoritu.

Rokem 2008 uplynulo sto let od jeho pádu a stále se jen spekuluje, o jaké tleso se vlastn jednalo.

Tunguzský meteorit byl ji vydáván za úlomek komety, planetku, miniaturní ernou díru, kousek antihmoty, laserový signál od mimozemské civilizace i cizí kosmickou lo. Vdci však trvají na tom, e katastrofa je ji spolehliv vysvtlena – sráka meteoritu se Zemí. Nadále ovšem existuje ada fakt, které do této teorie nezapadají.

Základní údaje o této katastrof íkají, e exploze mla sílu 12-20 megatun TNT (zhruba 1000x více ne hirošimská puma), vyvolala zemtesení 5. stupn Richterovy stupnice, které zaznamenali i v Anglii a výška ohnivého sloupu a oblaku koue dosahovala asi 10 km. Následující noc prý byla obloha poseta svítícím prachem. Ovšem takovéto doprovodné jevy se pádu meteoritu píliš nepodobají. Dokonce se po meteoritu nenašel ani kráter, ani jediný zbytek oné planetky. Jediné, co na míst zstalo, pokácený a seehnutý les. To se na celé vci ukazuje nejpodezelejší. Kadý asteroid podobné velikosti jako tunguzský po sob zanechal kráter a úlomky, naopak nikdy ne svtélkující oblohu a jiné podivnosti. Svdectví místnch obyvatel dokonce naznaovala, e v konených vteinách tleso zmnilo smr letu, nkdy se pohybovalo skoro rovnobn se zemí. Ruský vdec A. Zolotov také vypoítal rychlost v posledních okamicích pádu meteoritu a zjistil, e letlo rychlostí pouze 1-2 km/h. Oproti rychlosti 45km/h, kterou se asteroidy nejastji pohybují, padal velice pomalu. Zdá se, e musel brzdit a to i jiným zpsobem ne tením o vzduch. Na míst katastrofy se prokázála i zvýšená radioaktivita. Navíc prý den ped katastrofou nkteí astronomové pozorovali trubkovité tleso s velkou rychlostí. Díky tmto údajm vznikla teorie povaující tunguzské tleso za kosmickou lo pohánnou jadernými motory, jejich exploze mla na svdomí tyto podivné jevy a naprosté zmizení stop po korábu. Americký fyzik Mark Boslough naopak vytvoil simulaci, která ukazuje na fakt, e meteorit vybuchl ješt ve vzduchu a ár a tlaková vlna zpsobily takovou spouš.

Spekulace a dohady tu ovšem nadále zejm zstanou. U jenom kvli tomu, e první expedice dorazila na místo dopadu a po dvaceti letech od události a druhý przkum byl proveden a po druhé svtové válce. Mezitím píroda zahladila tém všechny stopy. Bude tedy stále tší urit se stoprocentní jistotou, e se opravdu jednalo o meteorit.


Zabiják dinosaur 
Kadý víme, jak ped zhruba 65 miliony let skonila kída a s ní i druhohory. Tzv. Chicxlubský asteroid o velikosti cca 10 km, narazil do Zem v Golfském zálivu. Dopadl rychlostí 20 km/s, vytvoil kráter o prmru 200 km hluboký asi 1 km.
 

Donedávna uznávaná teorie íkala, e díky uvolnné energii vznikly rozsáhlé poáry les. Prach vyvrený samotným meteoritem a poáry les se svým smogem mly pispt k vymení veleještr. Vše do sebe zapadalo,vznikly rozsáhlé poáry les. Prach vyvrený samotným meteoritem a poáry les se svým smogem mly pispt k vymení veleještr. Vše do sebe zapadalo, a na jednu malikost. Pro poáry les se nenašlo dost popela. Kdy tedy k rozsáhlým poárm nedošlo, co zabilo dinosaury?

Díky kulovitým uhlíkatým ásticím vznikla nová teorie. Tyto ástice vznikají pi vysokých teplotách pi spalování uhlí nebo ropy. (Samy ástice se v ovzduší objevily a s poátkem prmyslové revoluce, a tedy se zpracováváním ropy.)

Simon Brassell a jeho tým našli práv tyto útvary v sedimentech z doby ped 65 miliony lety i s vrstvou iridia, které je astou souástí asteroid. Dali si je tedy do souvislosti s asteroidem a zjistili, jakou mla Zem vlastn smlu, kdy se ten desetikilometrový drobeek trefil do míst s roponosnými bidlicemi. Vzniklo peklo, díky kterému se ve velmi krátké dob dostalo do vzduchu obrovské mnoství sazí. Tyto saze se nalezly v sedimentech i v Kanad, Španlsku, Dánsku i na Novém Zélandu. Je tedy zcela dokázáno, e saze vzniklé spalováním ropy a prach vyvrený asteroidem zpsobily dinosaurm smrt.

I tak ale existují i jiné teorie, které tu pedešlou doplují. Napíklad teorie o kídovém vymírání díky vulkanické innosti v Indii. Ji dlouho se o Dekkánské planin hovoí a díky nejnovjšímu výzkumu Francouzsky Anne-Lise Chenet se stává Dekkánská planina jedním z hlavních zabiják dinosaur. Shodou okolností toti došlo k výlevm v Dekkánu práv na konci kídy. Vše ukazuje na to, e sopená innost v Dekkánu byla tak drasticky rychlá, e se píroda nestaila vzpamatovávat. Saze, prach a k tomu plyny uvolnné z rozlité lávy rozboily celoplanetární klima a zahubily tedy dinosaury.

 
Adriana Šindeláová
 
 
* * *
Kolá © Marie Zieglerová
Anotaní obrázek © Pavel Mojíš
Obraz krajiny © Krystyna Klosowsky

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.10.2017  18:48
 Datum
Jmno
Tma
 14.10.  18:48 ludk
 14.10.  16:20 ferbl
 14.10.  14:08 olga jankov