Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tak to je pkná sviárna!
 
„Zaslechl jsem, e nad naší knihou drí svou ochrannou tlapu njaká spolenost „Pátel zvíat v Šišlámovicích“, zaal z nieho nic Kolja, kdy se pedtím poádn naral a ješt si stail utít dkladn fousy o nový koberec v obýváku.
 
„Vdy je nikdo ani neznááá!“ zavyl, bu e ml bicho opravdu plné anebo e m zase chtl provokovat.
 
„Ale zná! Spolenost pátel zvíat v  Šemanovicích u Kokoína, která byla kdysi nadací, je tak známá, e ji zná i Brigite Bardot, a to je njaká hereka!“
 
„Ván?“ zavyl Kolja tentokrát trochu nevícn a šel se podívat, jestli ješt nco nezbylo v misce. „Tuhle spolenost znají dokonce i Chrudoš a Šáhlav, a to jsou psi jednoho slavného reiséra v Americe. A pedstav si, e tihle dva odválivci napsali dokonce blahopejný dopis zakladateli nadace Ondeji Suchému.
 
„No a?“ štknul Kolja uraen, bu e u v misce opravdu nic nenašel, anebo e se ho jména tak slavných ps nemile dotkla.
 
„Jak rychle nadace vznikla, tak rychle skonila“, nevšímal jsem si ho. „Byla zrušena a suspendována na spolek. Moudí páni nahoe, kteí si nechají íkat poslanci lidu, toti rozhodli, e podmínkou peití všech nadací bude propíšt malounká sumika – pouhých pl milionu korunek na kont. Na tu by se však nesmlo sáhnout, slouila by jen jako takové pilepšení...“
 
„A co se ertíš? Pilepšit všem psm, a pro mne za mne i ostatním zvíatm, by bylo dobe, ne?“ skoil mi do ei Kolja.
 
„Naivko! V tom to práv bylo! e se z té sumiky neml mít dobe ádný tynoec, ale jenom banky. Zrušily se malé nadace, a pitom se nedokázalo zabránit tomu, aby byly peníze nadací zneuívány. Jsou tam  toti njaké úlevy na daních – te pesn nevím. Není to pravidlem, ale klidn se me stát , e nejvtší gaunei toti tch pt set tisíc samozejm snadno jako jistinu sloí. Jak vidíš, kdy jde o nkoho bicha, dokáou poslanci myslet pímo hlavou! Na vás zvíata nikdo nepomyslel a tak všechny malé nadace jednoduše zanikly.“
A pro ty poslanci pomáhají tm bankám a radj nepomáhaj nám psm?“
 
„Asi s tma bankami si lépe dorozumj jak s vámi psy.“
„Tomu teda nerozumím… “
„Bodej by jo! Tohle by snad mohli pochopit jenom ve Zvonokosích nebo v Kocourkov.“
„Tak to je pkná sviárna!“ zuiv se najeil Kolja.
„Uklidni se! Máš pravdu, ale takhle se nemluví o reprezentantech státu! Víš, e tím uráíš všechny lidi v echách, kteí si tyhle zástupce lidu vybrali a dali jim svj hlas?! A ty jako istokrevný cizinec, i kdy tvj páníek se cítí být ech jako poleno, musíš dret pusu!“ 

 

„Hm. Tomu teda opravdu nerozumím,“ kroutil dál hlavou Kolja. „To já bych takovým lidem svj hlas nikdy nedal!“ vyešil to nakonec  jednoduše po svém, ale pak si na nco
vzpomnl: „Hele, nemohli bychom spolu napsat tm dvma slavnejm psm, tomu Chrudošovi a Šáhlavovi?“
 
„Taky e jsem jim u napsal! Ne jim, ale jejich páníkovi! Ale jestli se chceš seznámit s tma dvma, tak to bohuel nepjde, protoe pan Forman pipravuje v Evrop nový film a...“
 
„... A nemoh´ bych si v nm zahrát?“ napadlo najednou Kolju a u se celý kroutil, vpravo vlevo, uši podnesl vší silou nahoru a pusu od ucha k uchu, jak vdl, e mu to sluší nejvíc.
„Reisér Forman... reisér Forman,“ bruel pitom. „Je to pece ten, co natoil ten známej film o psovi Amadeovi, ne?!“
 
Kolja zkrátka zase jednou pedvádl svoje znalosti a všechno motal dohromady.
„Poád jen koukáš na televizi a máš pak z toho v tvé své psí hlav ardáš,“ odbyl jsem ho, ale Kolja se jen tak nedal.
 
„Hm, máš asi pravdu, ale stejn bych si rád v njakým tom filmu zahrál. A kdy ne zahrál, tak bych se aspo strašn rád nauil psát. To by m ty dva nauit mohli, ne?
 
„Jednou se jich na to meme zeptat, ale te, jestli chceš, ti petu blahopání, které ti vzdlaní psi Chrudoš a Šáhlav spolen s Milošem Formanem poslali Ondeji Suchému“, ekl jsem, abych ml od Kolji pokoj. Pak u jsem na nic neekal:
„Kdy se m moji dva psi, Chrudoš a Šáhlav, zeptali, zdali lovk má také duši, ukázal jsem dopis od Nadace pátel zvíat v Šamánovicích. Peetli jej pozorn, vrátili mi mírn poškozenou botu, zatanili krátký taneek radosti a poádali m, abych vám napsal toto:
Zní to jako pohádka!
Vaše Boí hovádka.“
Miloš Forman

 
„Hm, ty psi jsou fakt dobrý, já skládat básn neumím. “
„Ván?“ na oko jsem se podivil. „To v esku je ped volbami básníkem kadý poslanec!“ Kolja m neposlouchal. Chodil sem a tam a vrtl hlavou, jako vdycky, kdy nemu nerozumí.
 
„A vbec, o psech, který umj íst a psát, jsem ješt neslyšel,“ vybafl, kdy se dost napemýšlel. „Ty by mohli od hodiny dlat poslance, co íkáš? Takovejm bych urit svj hlas dal. Taky si myslím, e by psi ve vlád byli lepší a spravedlivjší, ten Chrudoš a Šáhlav urit, u proto, e mají rádi lidi, a kdo má rád lidi, tak má rád i zvíata,“ zakonil filozoficky Kolja a znechucen z apoliticko–psovské situace v echách, na Morav i ve Slezsku odešel na zahradu. Praštil tam sebou na trávu, a vyskoily na nebi hvzdiky a za chvíli u jenom hlasit chrápal. 
 
Politika není zkrátka vbec jednoduchá, zvlášt kdy není ani pro koku. Politika nkdy utahá i kon, bruel ze sna.  
 
Václav idek
* * *
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja... to neznáte mého psa!
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik (Zuzana Trankovská)

Psí láska (Olga Wister)
Nudle dlouhá ušatá (Blanka Kubešová)
Méa Béa (Eva Stíovská)
Felísek z TURISTY (Svatava Pátková)
Pes, bytost záhadná (Jií Suchý)
Jak se pavouk Macek do Kolína vrátil...(Václav idek)
Já na Macka a Macek na mne...(Václav idek)
Tak to je pkná sviárna!


Komente
Posledn koment: 02.09.2017  11:37
 Datum
Jmno
Tma
 02.09.  11:37 Von