Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pes bytost záhadná
 
Kdyby psi umli mluvit,
patrn bychom s nimi vycházeli
stejn špatn jako s lidmi.

(Karel apek)
 
Tch pejsk probhla mým ivotem celá ada. Ten první byl kíenec neho s ním, nesmírn bystrý a pátelský, ten kus dtství, který jsem s ním proil, poznamenal nezapomenuteln. Bydleli jsme tenkrát na Spoilov a on podnikal výlety do blízkého i vzdálenjšího okolí, zcela samostatn, co tenkrát bylo bné, po Spoilov takových výletník pobíhala celá ada. Z jednoho výletu se u nevrátil.
 
Taky jsme mli kokršpanly: jednoho erného a toho vystídal hndý. Tondu a Bondu. Dodnes mám výitky, e jsem se k nim nechoval tak, jak si zaslouili. Mli jsme toti také siamského kocoura Jonáše a ten, kdy jsem pišel dom, tak bu na m ekal na sloupu u domovní anebo doma v pokoji pišel a otel se mi o nohu a pak si šel zase za svými koiími povinnostmi Zatímco pes, a u Tonyk i pozdji Bonyk, zaal na m vyskakovat, vrtl ocasem a poštkával, obíhal m a zase vyskakoval – íká se tomu, e vítá pána. A vzhledem k tomu, e pán – tedy já – byl po celodenní šicht, která zaínala v osm ráno a konila v jedenáct veer po pedstavení, znan uondán, nekvitoval jsem to vítání zrovna pívtiv. Dával jsem oividn pednost koií vlánosti ped ivelným a tak trochu zbsilým poskakováním pejsk. Jinými slovy odhánl jsem je od sebe, namísto toho, abych byl za jejich projev sympatie vdný. Stydím se za to dodnes.
 
Tonyk – ten hndý kokr – s s kocourem Jonášem skamarádil a neustále se škádlili. Kdy na kocoura pes zapomnl, Jonáš se dostavil pár centimetr ped nj, poloil se naznak, rzn se pevaloval a tlapkou se doadoval pozornosti. Tonda se pak po chvilce zvedl a vyhovl: zaal se rovn pevalovat, chapat po kocourovi – to všechno s jistou dávkou velkomyslnosti.

Výitky svdomí za to své nkdejší nevlídné chování, které se asem dostavily, zpsobily, e jsem své poínání zrevidoval. Tm dalším psm mého ivota jsem u tu svou nkdejší nevrlost vynahrazoval. Byl to jednak bobtail – bobtailice Pepina, co byl vlastn chlupatý tynohý lovk, se kterým bylo mono porozprávt a který s velikým pochopením naslouchal. Jednou jsme jí chtli udlat radost a pozvali jsme pt majitel bobtail a jejich psiska na návštvu. Prohlíeli se navzájem, oichali a pak se Pepina oddlila od tohoto stáda a šla si lehnout ke mn. Tohoto jejího gesta jsem si nesmírn váil.
 
Dneska se v rodin mého syna, která bydlí jedno patro pod mým patrem, vyskytuje nesourodá dvojice dvou fenek: kokr a labrador. Zpoátku k sob hledaly cestu, moc spolu  nekomunikovaly, vrely na sebe a vymovaly si projevy vzájemné nedvry. Ale to trvalo jen nkolik dn. Dneska to jsou nejvtší pítelkyn, které si spolu hrají, vzájemn se respektují a nehnou se od sebe. Obas m tahle nesourodá dvojice pijde navštívit, doráejí na m, vyskakuje, muchá a já jim tentokrát projev sympatií vracím jak se sluší a patí. Jsem jim vden za jejich návštvy, protoe sám psa nemám, byl by celé dny sám doma a to by nebylo dobré. O to víc okukuji kdejakého psa na ulici, pemýšlím jak asi vnímá okolní svt, kdy (alespo si to myslím) nic nedokáe pojmenovat, všechno jsou pro nj objekty, jejich smysl je mu nejspíš utajen – lovk je pro nho jakýmsi robotem, který je na svt proto, aby as od asu naplnil jeho misku píslušnou potravou… Ale pak si všímám psích oí a z jejich pohledu cítím, e ten pes chápe nejspíš víc, ne mám za to. Vyslovím vtu a on vykoná to, co mu pikazuje. Protoe si nemyslím, e dovede esky, ekl bych, e je tu ve he jakási intuice. Nejspíš šestý smysl, který nám lidem schází. Pes, který vyte z melodie vty, z intonace hlasu, co se po nm chce a vykonává to, je pro mne záhadou. Záhadou hodnou mé úcty. 
 
Jií Suchý

* * *
 
Ze všech zvíat mám nejradji psy
 
A to od té doby, co se m jeden zastal. Byl to mj herecký partner ve he Jiího Suchého lovk z pdy. Ten pes byl vlastn fena a jmenoval se Daisy. istokrevný nmecký ovák, s upímnýma oima. Já jsem v té he hrála Karkulku a Daisynka vlka, který se jmenoval Dusík.
 

Dlouho ped vstupem na jevišt jsem se s Daisynkou seznamovala a chodila za doprovodu cviitele a majitele feny v jedné osob – pana Pokrovského, na procházky s Daisy na vodítku. Nejvíce si Daisynka pochutnávala na oíškové okolád, kterou jsem jí pi výcviku láskypln nabízela.
 
Premiéra mla úspch. Nevím u, kolikátá to byla repríza, kdy se Jií Suchý, jak si pedepsal do scénáe, na m rozkikl, ale tentokrát udlal malé extempore a zvedl na m výhrun ruku. Ale to neml dlat. V tom okamiku ml Dusíka zakousnutého v nohavici, a se z toho zaal Jií strachy dusit.
Vypadalo to dsiv, ale nakonec to dopadlo celkem dobe. Bez zranní. Pro diváky byla scéna velice efektní a já ji tak chtla dlat poád. Ale pedstavte si, e Jií Suchý byl zásadn proti.
 
Jitka Molavcová
 
Suchý Jií – texta, zpvák, skladatel,autor, herec,dramatik, reisér a výtvarník se narodil 1. 10 1931 v Plzni; 1948 – 58 pracoval v reklamní grafice. V roce 1958 byl spoluzakladatelem Divadla Na zábradlí a v roce 1959 zaloil s J. Šlitrem divadlo Semafor, v nm rozvinuli podnty Osvobozeného divadla a svtové muzikálové tvorby do svébytného tvaru autorského divadla malých forem. Jako texta písní výrazn pozvedl úrove eské populární hudby 60. let (Pramínek vlas,, Léta dospívání, Marnivá sestenice, Klokoí).  Je autorem text asi tisíce písní, zejména J. Šlitra -  asi300 titul. Herecky se podílel na filmech “Bylo nás deset”, “Kdyby tisíc klarinet” a televizního muzikálu “Dobe placená procházka”.
Od roku 1990 je editelem Semaforu.

A pes? Pestoe je má moc rád, je pro nho bytost záhadná.
 
Jitka Molavcová  narozená 17. 3. 1950, zpvaka a hereka. Od roku 1970 lenka divadla Semafor. S mimoádným smyslem pro improvizaci a klaunskou komiku se uplatnila v ad inscenací - Kytice,Zuzana v Lázni, Jonáš dejme tomu v úterý, Šest en, Niní Novgorod. Hodn hraje i píše pro dti. Je známá z rolí ve filmech: Hvzda padá vzhru, Lidé z metra, Jonáš a Melicharová, Saský les, pruská sláva. Nelze opomenout její úspch pedstavitelky Dolly Leviové v muzikálu Hello, Dolly!
 
* * *
 
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja... to neznáte mého psa!“.
Zobrazit všechny lánky z knihy
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik (Zuzana Trankovská)

Psí láska (Olga Wister)
Nudle dlouhá ušatá (Blanka Kubešová)
Méa Béa (Eva Stíovská)
Felísek z TURISTY (Svatava Pátková)


Komente
Posledn koment: 15.07.2017  09:05
 Datum
Jmno
Tma
 15.07.  09:05 Von
 15.07.  08:38 ferbl